DSpace Регистрация
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Економіки та менеджменту >
Кафедра менеджменту організацій і адміністрування ім. М. П. Поліщука >
Статті >

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9216

Название: Підприємницький потенціал сільських територій як об’єкт наукових досліджень
Другие названия: Entrepreneurial potential of rural territories as an object of scientific research
Предпринимательский потенциал сельских территорий как объект научных исследований
Авторы: Кравчук, І. І.
Kravchuk, I.
Кравчук, И. И.
Ракович, О. А.
Rakovich, O.
Ракович, А. А.
Ключевые слова: підприємницький потенціал
entrepreneurial potential
предпринимательский потенциал
сільські території
rural territories
сельские территории
середовище відтворення
reproduction environment
среда воспроизведения
ендогенний розвиток
endogenous development
эндогенное развитие
Дата публикации: 2018
Издатель: Академія економічних наук України; Інститут економічних і соціальних наук Вроцлавського природничого університету; Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Библиографическое описание: Кравчук І. Підприємницький потенціал сільських територій як об’єкт наукових досліджень [Електронний ресурс] / І. Кравчук, О. Ракович // Agricultural and resource economics: international scientific e-journal. – 2018. – Vol. 4, № 2. – P. 69–84. – Режим доступу: http://are-journal.com/are/article/view/170/154.
Аннотация: Мета. Мета дослідження – обґрунтування перспектив теоретико-методологічного й прикладного забезпечення підприємницького потенціалу сільських територій з урахуванням сучасних тенденцій розвитку соціо-економіко-територіальних систем. Методологія / методика / підхід. Методологічною основою дослідження є абстрактно-логічний метод, прийоми аналізу та синтезу, за допомогою яких здійснено теоретичні узагальнення концепцій підприємницького потенціалу територій, класифікацію періодів їхнього розвитку й трансформацій. Результати. Необхідність дослідження проблем підприємницького потенціалу сільських територій зумовлена браком досвіду та знань у керівників різних організацій, голів особистих селянських господарств щодо його формування й відтворення, здійснення бізнес-комунікацій, недостатнім методичним і прикладним забезпечення його адаптації до наявних умов територіального розвитку. У статті проаналізовано змістовне наповнення економічної категорії «підприємницький потенціал сільських територій», виявлено передумови формування теоретичного базису підприємницького потенціалу сільських територій, виділено етапи його еволюції та накреслено перспективи його теоретико-методологічного та прикладного забезпечення. Оригінальність / наукова новизна. Оригінальність дослідження зумовлюється класифікацією еволюції поняття підприємницького потенціалу сільських територій із виділенням шістьох етапів, у яких мають прояв причинно-наслідкові зв’язки економічного розвитку територій з підприємницькою активністю, орієнтованою на економічне зростання соціо-економіко-територіальних систем. Практична цінність / значущість. Значущість дослідження зумовлена перспективами теоретико-методологічного та прикладного забезпечення підприємницького потенціалу сільських територій зокрема, розглядом його інтеграційних (сукупних) ознак, ресурсного складника, середовища його відтворення, ефективного використання інституційного, управлінського, ендогенного потенціалів.
Purpose. The purpose of the research is to substantiate the prospects of theoretical, methodological and applied provision of entrepreneurial potential of rural areas taking into account the current trends in the development of socio-economic-territorial systems. Methodology / approach. The methodological basis of the research is the abstract-logical method, methods of analysis and synthesis, by means of which theoretical generalizations of the concepts of the entrepreneurial potential of territories, classification of periods of their development and transformations were made. Results. The need to study the problems of entrepreneurial potential of rural areas is due to the lack of experience and knowledge of the leaders of various organizations, heads of private peasant farms in relation to its formation and reproduction, the implementation of business communications, inadequate methodological and applied to ensure its adaptation to the existing conditions of territorial development. The article analyzes the content of the economic category «entrepreneurial potential of rural territories», identifies the preconditions for forming the theoretical basis of entrepreneurial potential of rural territories, identifies the stages of its evolution and outlines the prospects for its theoretical, methodological and applied support. Originality / scientific novelty. The originality of the research is determined by the classification of the evolution of the concept of entrepreneurial potential of rural territories with the allocation of six stages, in which there is a manifestation of causal relationships of economic development of territories with entrepreneurial activity, oriented on the economic growth of socio-economic-territorial systems. Practical value / implications. The significance of the research is due to the prospects of the theoretical, methodological and applied provision of entrepreneurial potential of rural areas in particular, considering its integration (aggregate) features, the resource component, the environment for its reproduction, the effective use of institutional, managerial, and endogenous potentials.
Цель. Цель исследования ‒ обоснование перспектив теоретико-методологического и прикладного обеспечения предпринимательского потенциала сельских территорий с учетом современных тенденций развития социо-экономико-территориальных систем. Методология / методика / подход. Методологической основой исследования является абстрактно-логический метод, приемы анализа и синтеза, с помощью которых осуществлялись теоретические обобщения концепций предпринимательского потенциала территорий, классифицировались периоды их развития и трансформаций. Результаты. Необходимость исследования проблем предпринимательского потенциала сельских территорий обусловлена недостатком опыта и знаний у руководителей различных организаций, председателей личных крестьянских хозяйств по его формированию и воспроизводству, осуществлению бизнес-коммуникаций, недостаточным методическим и прикладным обеспечением его адаптации к существующим условиям территориального развития. В статье проанализировано содержательное наполнение экономической категории «предпринимательский потенциал сельских территорий», выявлены предпосылки формирования теоретического базиса предпринимательского потенциала сельских территорий, выделены этапы его эволюции и намечены перспективы его теоретико-методологического и прикладного обеспечения. Оригинальность / научная новизна. Оригинальность исследования определяется классификацией эволюции понятия предпринимательского потенциала сельских территорий с выделением шести этапов, в которых проявляются причинно-следственные связи экономического развития территорий с предпринимательской активностью, ориентированной на экономический рост социо-экономико-территориальных систем. Практическая ценность / значимость. Значимость исследования обусловлена перспективами теоретико-методологического и прикладного обеспечения предпринимательского потенциала сельских территорий в частности, рассмотрением его интеграционных (совокупных) признаков, ресурсной составляющей, среды его воспроизведения, эффективного использования институционального, управленческого, эндогенного потенциалов.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9216
ISSN: 2414-584Х
Располагается в коллекциях:Статті

Файлы этого ресурса:

Файл Описание РазмерФормат
ARE_2018_2_69-84.pdf667,49 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
View Statistics

Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ЖНАЭУ