DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Обліку та фінансів >
Кафедра комп'ютерних технологій і моделювання систем >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9222

Название: Виявлення загроз інформаційній безпеці держави у змісті текстового контенту соціальних інтернет-сервісів
Другие названия: Identification threats to the state information security in the text content of social networking services
Обнаружение угроз информационной безопасности государства в содержании текстового контента социальных интернет-сервисов
Авторы: Барабаш, О. В.
Barabash, O.
Грищук, Р. В.
Hryshchuk, R.
Молодецька-Гринчук, К. В.
Molodetska-Hrynchuk, K.
Молодецкая-Гринчук, К. В.
Ключевые слова: соціальні інтернет-сервіси
social networking services
социальные интернет-сервисы
текстовий контент
text content
текстовый контент
інформаційний вплив
information influence
информационное воздействие
актор
actor
інформаційна безпека держави
information security of state
информационная безопасность государства
загрози
threats
угрозы
Issue Date: 2018
Издатель: Національний авіаційний унівеситет
Библиографическое описание: Барабаш О. В. Виявлення загроз інформаційній безпеці держави у змісті текстового контенту соціальних інтернет-сервісів / О. В. Барабаш, Р. В. Грищук, К. В. Молодецька-Гринчук // Наукоємні технології. – 2018. – № 2 (38). – С. 232–239.
Аннотация: Соціальні Інтернет-сервіси (СІС) представляють собою один з найпопулярніших засобів масової комунікації суспільства завдяки ефективному інструментарію для задоволення інформаційних і комунікаційних потреб користувачів, яких називають акторами. Однак, в світлі останніх подій, СІС використовуються провідними державами світу як дієвий інструмент проведення інформаційних операцій. Тому розроблення дієвих підходів до виявлення загроз у контенті СІС є актуальним науково-прикладним завданням на шляху забезпечення інформаційної безпеки людини, суспільства, держави. У роботі запропоновано концептуальний базис дослідження інформаційного впливу на акторів у змісті текстового контенту СІС. Встановлено, що основу концептуальної моделі складають типи, етапи та компоненти інформаційного впливу на акторів віртуальних спільнот. На основі запропонованої концептуальної моделі розроблено системну модель виявлення загроз інформаційній безпеці держави у змісті текстового контенту СІС. Визначено її основні компоненти та вказано особливості їх взаємодії між собою. Розроблена системна модель використана при розробленні підходу до виявлення загроз у змісті текстового контенту СІС на базі комплексування семантичного і латентно-семантичний аналізу. Запропонований підхід відрізняється від відомих використанням зважених компонентів семантичного ядра пошукового запиту для підвищення ступеня релевантності відібраного текстового контенту. Ранжування відібраних текстових публікацій за їх відповідністю пошуковому запиту дозволяє підвищити ефективність виявлення загроз інформаційній безпеці держави на базі онтологій. Завдяки аналізу відібраного текстового контенту на базі онтологій з використанням сигнатурного методу і методу аномалій досягається виявлення відомих семантичних шаблонів загроз. Доповнення універсальної множини шаблонів загроз проводиться із залученням експертів з інформаційної безпеки держави. У такому випадку дослідження текстового контенту із високим показником релевантності за умови відсутності в ньому відомих загроз забезпечує додавання до бази знань нових невідомих семантичних шаблонів. Таким чином, запропонований підхід до виявлення загроз у текстовому контенті віртуальних спільнот дозволяє підвищити ефективність функціонування системи забезпечення інформаційної безпеки держави у СІС.
Social networking services are one of the most popular mass media society through effective tool to meet the information and communication needs of users, called actors. Social networking services are used by leading countries of the world as an effective tool for information operations. The development of effective approaches to detecting threats in the content of social networking services is an important scientific and applied task on the way of ensuring information security of man, society, and the state. The paper proposes a conceptual basis for the study of information influence on actors in the text content of social networking services. It is established that the basis of the conceptual model consists the types, stages and components of information influence on actors. On the basis of the proposed conceptual model, a system model for detecting threats to state information security in the text content of social networking services has been developed. Determined its main components and specified the features of their interaction with each other. The system model was used in developing an approach to detecting threats in the text content based on the integration of semantic and latent semantic analysis. The proposed approach differs from the known use of the weighted components of the semantic kernel in order to increase the relevance of the selected text content. Ranking of selected text publications according to their search query allows to increase the efficiency of threats detection to state information security on the ontologies. Addition of a multiplicity of threats templates is carried out with the involvement of experts in information security of the state. The proposed approach to detecting threats in the text content of virtual communities can improve the efficiency of the state information security system in social networking services.
Социальные Интернет-сервисы (СИС) представляют собой одно из самых популярных средств массовой коммуникации общества благодаря эффективному инструментарию для удовлетворения информационных и коммуникационных потребностей пользователей, которых называют акторами. Однако, в свете последних событий, СИС используются ведущими государствами мира как действенный инструмент проведения информационных операций. Поэтому разработка подходов к выявлению угроз в контенте СИС является актуальной научно-прикладной задачей на пути обеспечения информационной безопасности человека, общества, государства. В работе предложен концептуальный базис исследования информационного воздействия на акторов в содержании текстового контента СИС. Установлено, что основу концептуальной модели составляют типы, этапы и компоненты информационного воздействия на акторов виртуальных сообществ. На основе предложенной концептуальной модели разработана системная модель выявления угроз информационной безопасности государства в содержании текстового контента СИС. Определены ее основные компоненты и указано особенности их взаимодействия между собой. Разработанная системная модель использована при разработке подхода к выявлению угроз в содержании текстового контента СИС на базе комплексирования семантического и латентно-семантического анализа. Предложенный подход отличается от известных использованием взвешенных компонентов семантического ядра поискового запроса для повышения степени релевантности отобранного текстового контента. Ранжирование отобранных текстовых публикаций за их соответствием поисковому запросу позволяет повысить эффективность обнаружения угроз информационной безопасности государства на базе онтологий. Благодаря анализу отобранного текстового контента на базе онтологий с использованием сигнатурного метода и метода аномалий достигается выявления известных семантических шаблонов угроз. Дополнение универсального множества шаблонов угроз проводится с привлечением экспертов по информационной безопасности государства. В таком случае исследования текстового контента с высоким показателем релевантности при отсутствии в нем известных угроз обеспечивает добавление в базу знаний новых неизвестных семантических шаблонов. Таким образом, предложенный подход к выявлению угроз в текстовом контенте виртуальных сообществ позволяет повысить эффективность функционирования системы обеспечения информационной безопасности государства в СИС.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9222
ISSN: 2075-0781
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
NT_2018_2_232-239.pdf510,51 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU