DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Лісового господарства та екології >
Кафедра екологічної безпеки та економіки природокористування >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9229

Название: Використання комп’ютерних технологій у фаховій підготовці економістів
Другие названия: The use of computer technology in the professional training of economists
Использование компьютерных технологий в профессиональной подготовке экономистов
Авторы: Горобець, О. В.
Gorobets, O.
Горобец, О. В.
Горобець, С. М.
Gorobets, S.
Горобец, С. Н.
Ключевые слова: фахова підготовка економістів
professional training of economists
профессиональная подготовка экономистов
економіка природокористування
environmental economics
экономика природопользования
комп’ютерні технології
computer technology
компьютерные технологии
Issue Date: 2017
Издатель: Житомирський державний технологічний університет; Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»; Житомирський державний університет імені Івана Франка; О. О. Євенок
Библиографическое описание: Горобець О. В. Використання комп’ютерних технологій у фаховій підготовці економістів / О. В. Горобець, С. М. Горобець // Комп’ютерні технології: інновації, проблеми, рішення – 2017 : тези доп. II Міжнар. наук.-техн. конф. (17–19 жовт. 2017 р.). – Житомир : О. О. Євенок, 2017. – С. 220–221.
Аннотация: У сучасних умовах формування постіндустріального суспільства комп’ютерні технології активно впроваджуються і поширюються у всіх сферах суспільного життя. Зазначений процес інформатизації суспільства може бути успішним лише за умови реформування освіти у напрямку її інформатизації. Реалізація даного завдання потребує пошуку нових форм і методів професійної підготовки фахівців, зокрема, майбутніх економістів. Отже, впровадження в навчальний процес ВНЗ при підготовці студентів економічних спеціальностей новітніх педагогічних технологій, що базуються на використанні комп’ютерних технологій, є досить актуальним.
In today's conditions of the formation of a post-industrial society, computer technologies are actively being implemented and spread in all spheres of public life. The specified process of informatization of a society can be successful only under the condition of reformation of education in the direction of its informatization. The realization of this task requires the search for new forms and methods of professional training of specialists, in particular, future economists. Consequently, the introduction into the educational process of universities in the preparation of students of economic specialties of the latest pedagogical technologies based on the use of computer technology is very relevant.
В современных условиях формирования постиндустриального общества компьютерные технологии активно внедряются и распространяются во всех сферах общественной жизни. Указанный процесс информатизации общества может быть успешным только при условии реформирования образования в направлении его информатизации. Реализация данной задачи требует поиска новых форм и методов профессиональной подготовки специалистов, в частности, будущих экономистов. Таким образом, внедрение в учебный процесс ВУЗов при подготовке студентов экономических специальностей новейших педагогических технологий, основанных на использовании компьютерных технологий, является весьма актуальным.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9229
ISBN: 978-617-7483-76-1
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
KTIPR_2017_220-221.pdf2,47 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2021 Polissia University