DSpace Регистрация
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Екології і права >
Кафедра екологічної безпеки та економіки природокористування >
Статті >

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9232

Название: Використання електронних освітніх ресурсів для формування інформаційно-пізнавального компонента професійної компетентності майбутніх економістів
Другие названия: Use of electronic educational resources for the formation of the information-cognitive component of professional competence of the prospective economists
Использование электронных образовательных ресурсов для формирования информационно-познавательного компонента профессиональной компетентности будущих экономистов
Авторы: Горобець, С. М.
Gorobets, S.
Горобец, С. Н.
Горобець, О. В.
Gorobets, O.
Горобец, О. В.
Ключевые слова: професійна компетентність
professional competence
профессиональная компетентность
інформаційно-пізнавальний компонент професійної компетентності майбутніх економістів
information-cognitive component of professional competence of the prospective economists
информационно-познавательный компонент профессиональной компетентности будущих экономистов
електронні освітні ресурси
electronic educational resources
электронные образовательные ресурсы
LMS
дистанційні навчальні курси
distance learning courses
дистанционные учебные курсы
Дата публикации: 2017
Издатель: Інститут модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України; Житомирський державний університет імені Івана Франка; О. О. Євенок
Библиографическое описание: Горобець С. М. Використання електронних освітніх ресурсів для формування інформаційно-пізнавального компонента професійної компетентності майбутніх економістів / С. М. Горобець, О. В. Горобець // Проблеми освіти. – 2017. – Вип. 87. – С. 79–84.
Аннотация: У статті порушується проблема формування інформаційно-пізнавального компонента професійної компетентності майбутніх економістів. Зазначений компонент представлений загальнонауковою ерудицією, знанням універсальних способів пізнання дійсності, обізнаністю в сфері гуманітарних, природничих дисциплін, фаховими знаннями в галузі економіки. На основі аналізу вітчизняного і зарубіжного досвіду професійної підготовки економістів зроблено висновок про доцільність використання електронних освітніх ресурсів (ЕОР) у навчально-виховному процесі ВНЗ з метою формування інформаційно-пізнавального компонента професійної компетентності майбутніх економістів. З’ясовано, що до таких ЕОР можна віднести електронні підручники, мультимедійні навчальні курси, а також системи управління навчанням (LMS), які дозволяють організувати дистанційне навчання. Проаналізовано переваги і недоліки зазначених електронних освітніх ресурсів. Зроблено висновок, що перспективним напрямом підвищення рівня сформованості інформаційно-пізнавального компонента професійної компетентності майбутніх економістів є системи дистанційного навчання. Наведено інформацію щодо безкоштовних дистанційних курсів, розміщених у мережі інтернет, які можна рекомендувати для студентів, що здобувають освіту за економічними спеціальностями.
The article deals with the problem of formation of information-cognitive component of professional competence of the prospective economists. This component is represented by general scientific erudition, knowledge of universal methods of cognition of reality, awareness in the field of humanitarian, natural disciplines, professional knowledge in the field of economics. Based on the analysis of domestic and foreign experience of economists' professional training, it was concluded that the use of electronic educational resources (ESM) in the teaching and upbringing process of the university with the aim of forming an information-cognitive component of the professional competence of the prospective economists is made. It is established that such ESM can include electronic textbooks, multimedia training courses, as well as learning management systems (LMS), which allow for the organization of distance learning. The advantages and disadvantages of these electronic educational resources are analyzed. It is concluded that distance learning systems are a promising direction for increasing the level of information-cognitive component of professional competence of the prospective economists. Information is provided about free distance courses posted on the Internet, which can be recommended for students who are educated in economic specialties.
В статье поднимается проблема формирования информационно-познавательного компонента профессиональной компетентности будущих экономистов. Указанный компонент представлен общенаучной эрудицией, знанием универсальных способов познания действительности, осведомленностью в области гуманитарных, естественных дисциплин, профессиональными знаниями в области экономики. На основе анализа отечественного и зарубежного опыта профессиональной подготовки экономистов сделан вывод о целесообразности использования электронных образовательных ресурсов (ЭОР) в учебно-воспитательном процессе ВУЗа с целью формирования информационно-познавательного компонента профессиональной компетентности будущих экономистов. Установлено, что к таким ЭОР можно отнести электронные учебники, мультимедийные учебные курсы, а также системы управления обучением (LMS), которые позволяют организовать дистанционное обучение. Проанализированы преимущества и недостатки указанных электронных образовательных ресурсов. Сделан вывод, что перспективным направлением повышения уровня сформированности информационно-познавательного компонента профессиональной компетентности будущих экономистов являются системы дистанционного обучения. Приведена информация о бесплатных дистанционных курсах, размещенных в сети интернет, которые можно рекомендовать для студентов, получающих образование по экономическим специальностям.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9232
ISBN: 978-617-7607-11-2
Располагается в коллекциях:Статті

Файлы этого ресурса:

Файл Описание РазмерФормат
Problemu_osvitu_2017_87_79-84.pdf1,58 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
View Statistics

Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ЖНАЭУ