DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Економіки та менеджменту >
Кафедра інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9394

Название: Green tourism development in smart communities
Другие названия: Розвиток зеленого туризму в розумних громадах
Развитие зеленого туризма в умных сообществах
Авторы: Plotnikova, M.
Плотнікова, М. Ф.
Плотникова, М. Ф.
Ключевые слова: green tourism
зелений туризм
зеленый туризм
family homestead
родинна садиба
семейная усадьба
rural development
розвиток сільської місцевості
развитие сельских районов
smart-community
розумна громада
умное сообщество
united territorial communities
об’єднані територіальні громади
объединенные территориальные сообщества
Issue Date: 2018
Издатель: Baltija Publishing
Библиографическое описание: Plotnikova M. Green tourism development in smart communities / M. Plotnikova // Baltic journal of economic studies. – 2018. – Vol. 4, № 3. – P. 203–210.
Аннотация: The purpose of the study is to substantiate factors and mechanisms of development of green tourism and its consequences. Methodology. The methodological basis of the study is the systematic synergistic approach to the study of socio-economic phenomena in rural areas under the influence of macroeconomic factors and local initiatives to increase their socio-economic potential through the practice of green tourism. The research used such methods as analysis and synthesis, comparison, and generalization. Historical and logical methods of scientific knowledge, expert evaluations, graphic, and averages are used. The abstract-logical method of research allowed, through theoretical generalizations, to determine the research tasks, to formulate the working hypothesis and conclusions. A survey was conducted on 800 rural residents aged 18–72, of which 56% were women and 44% were men from 6 regions of Ukraine, among which 20% were inhabitants of ecological and tribal settlements. The participants in the survey were persons under 35 years of age (26% of their total number), persons 35 to 55 years old (accounted for 47%), and 55 years and older (27%). Respondents having higher education were 28%, incomplete higher – 6%, secondary special – 30%, secondary – 33%, others – 3%. Respondents in the social sphere accounted for 30%, agriculture – 26%, pensioners – 23%, forestry – 3%, unemployed persons – 18%, which ensured the representativeness of the sample. The study period covered the years of 2013–2017. Results. As a result of the study, it was established that the development of green tourism is the basis of rational nature management and increasing the competitiveness of the regions through the formation of their investment and socio-environmental attractiveness. The subject of the study is a set of institutional, theoretical-methodological, methodological, and applied problems of the development of green tourism. The conditions and retrospective of tourism development are outlined, among which the priority is to increase the socio-economic activity of the territories with minimal investments of budgets of all levels and a high level of return on investments. The basic problems of the establishment of green (ecological tourism) are identified. The basic ones are the inadequacy of the quality and range of services provided at their prices, as well as the low level of professionalism of the persons providing tourist services. The factors that determine the activation of green tourism in Ukraine are determined. Of these, the development of generic settlements as catalysts of social change in the territory is decisive. Public organizations as institutions of social importance are the triggers of the activity. Practical implications. The practical significance of the research is to deliver a strategy for the development of green tourism in the united territorial communities. They will be able to make proposals for the legislative regulation of the of urban youth transfer to rural areas. Youth that will invest in rural areas and is ready to start their business. Value/originality. The uniqueness of the study is to present the experience of rural areas through the mechanism of Family Homestead, which provides for the provision of legislative rights to every citizen of Ukraine, if they wish to receive 1 hectare of land for the construction of a Family Homestead for lifetime use, free of charge, without the right to sell, with the right to transfer only by inheritance.
Метою дослідження є обґрунтування факторів та механізмів розвитку зеленого туризму та його наслідків. Методологія. Методологічною основою дослідження є систематичний синергетичний підхід до вивчення соціально-економічних явищ у сільській місцевості під впливом макроекономічних чинників та місцевих ініціатив, спрямованих на підвищення їх соціально-економічного потенціалу через практику «зеленого туризму». Дослідження використовували такі методи, як аналіз та синтез, порівняння та узагальнення. Використовуються історичні та логічні методи наукового знання, експертні оцінки, графіки та середні показники. Абстрактно-логічний метод дослідження дозволив за допомогою теоретичних узагальнень визначити завдання дослідження, сформулювати робочу гіпотезу та висновки. Опитування проводилося у 800 сільських жителів віком 18–72 роки, з яких 56% були жінками та 44% чоловіками з 6 регіонів України, серед яких 20% були мешканцями екологічних та родових поселень. Учасниками опитування стали особи молодші 35 років (26% від їх загальної кількості), від 35 до 55 років (47%), а також 55 років і старше (27%). Респонденти з вищою освітою складали 28%, неповною – 6%, середньою спеціальною – 30%, середньою – 33%, іншою – 3%. Респонденти в соціальній сфері становили 30%, у сільському господарстві – 26%, пенсіонери – 23%, у лісовому господарстві – 3%, безробітні – 18%, які забезпечували репрезентативність вибірки. Період дослідження охоплював 2013–2017 роки. Результати. В результаті дослідження було встановлено, що розвиток зеленого туризму є основою раціонального природокористування та підвищення конкурентоспроможності регіонів шляхом формування їх інвестиційної та соціально-екологічної привабливості. Предметом дослідження є сукупність інституційних, теоретико-методологічних, методологічних та прикладних проблем розвитку зеленого туризму. Викладені умови та ретроспектива розвитку туризму, серед яких пріоритетним є підвищення соціально-економічної активності територій з мінімальними інвестиціями бюджетів усіх рівнів та високим рівнем рентабельності інвестицій. Визначені основні проблеми створення зеленого (екологічного туризму). Основними з них є неадекватність якості та спектру послуг, що надаються з їх цінами, а також низький рівень професіоналізму осіб, що надають туристичні послуги. Визначено фактори, що визначають активізацію зеленого туризму в Україні. З них розвиток загальних поселень, як каталізаторів соціальних змін на території, є вирішальним. Громадські організації, як інститути соціального значення, є зародженням діяльності. Практичне застосування. Практичне значення дослідження полягає в розробці стратегії розвитку зеленого туризму в об’єднаних територіальних громадах. Вони зможуть внести пропозиції щодо законодавчого регулювання переїзду міської молоді в сільські райони. Молоді, яка готова інвестувати в сільські райони і розпочати свій бізнес. Значення / оригінальність. Унікальність дослідження полягає в тому, щоб представити досвід сільської місцевості за допомогою механізму родинної садиби, який передбачає надання законодавчих прав кожному громадянину України, якщо вони хочуть отримати 1 гектар землі для будівництва родинної садиби для повсякденного користування, безкоштовно, без права продажу, з правом передачі тільки по спадщині.
Целью исследования является обоснование факторов и механизмов развития зеленого туризма и его последствий. Методология. Методологической основой исследования является систематический синергетический подход к изучению социально-экономических явлений в сельских районах под влиянием макроэкономических факторов и местных инициатив по повышению их социально-экономического потенциала посредством практики «зеленого туризма». В исследовании использовались такие методы, как анализ и синтез, сравнение и обобщение. Используются исторические и логические методы научного знания, экспертные оценки, графики и средние значения. Абстрактно-логический метод исследования позволил посредством теоретических обобщений определить задачи исследования, сформулировать рабочую гипотезу и выводы. Опрос проводился у 800 сельских жителей в возрасте 18–72 года, из которых 56% составляли женщины, а 44% были мужчинами из 6 регионов Украины, среди которых 20% были жителями экологических и родовых поселений. Участниками опроса были лица моложе 35 лет (26% от их общего числа), лица от 35 до 55 лет (47%) и 55 лет и старше (27%). Респонденты с высшим образованием составляли 28%, неполным – 6%, средним специальным – 30%, специальным – 33%, другим – 3%. Респонденты в социальной сфере составляли 30%, в сельском хозяйстве – 26%, пенсионеры – 23%, в лесном хозяйстве – 3%, безработные – 18%, что обеспечило репрезентативность выборки. Период исследования охватывал 2013–2017 годы. Результаты. В результате исследования было установлено, что развитие зеленого туризма является основой рационального природопользования и повышения конкурентоспособности регионов за счет формирования их инвестиционной и социально-экологической привлекательности. Предметом исследования является комплекс институциональных, теоретико-методологических, методологических и прикладных проблем развития зеленого туризма. Изложены условия и ретроспектива развития туризма, среди которых приоритетом является повышение социально-экономической активности территорий с минимальными инвестициями бюджетов всех уровней и высоким уровнем доходности инвестиций. Определены основные проблемы создания зеленого (экологического туризма). Основными из них являются неадекватность качества и спектра предоставляемых услуг по их ценам, а также низкий уровень профессионализма лиц, предоставляющих туристические услуги. Определены факторы, определяющие активизацию зеленого туризма в Украине. Из них решающее значение имеет развитие родовых поселений в качестве катализаторов социальных изменений на территории. Общественные организации, как институты социальной значимости, являются триггерами деятельности. Практическое применение. Практическая значимость исследования заключается в том, чтобы разработать стратегию развития зеленого туризма в единых территориальных сообществах. Они смогут вносить предложения по законодательному регулированию переезда городской молодежи в сельские районы. Молодежи, которая готова инвестировать в сельские районы и начать свой бизнес. Значение / оригинальность. Уникальность исследования заключается в том, чтобы представить опыт сельских районов через механизм семейных усадеб, который предусматривает предоставление законодательных прав каждому гражданину Украины, если они хотят получить 1 гектар земли для строительства семейной усадьбы для пожизненного использования, бесплатно, без права продажи, с правом передачи только по наследству.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9394
ISSN: 2256-0742
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
BJES_2018_4_3_203-210.pdf319,2 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU