DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Технологічний >
Кафедра технологій виробництва продукції тваринництва >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9434

Название: Ecological and agrochemical indeces of sod-podzolic soils in the area of technogenic load of modern pig complexes
Другие названия: Еколого-агрохімічні показники дерново-підзолистих ґрунтів в зоні техногенного навантаження сучасних свинокомплексів
Эколого-агрохимические показатели дерново-подзолистой почвы в зоне техногенной нагрузки современных свинокомплексов
Авторы: Kivenko, О.
Ківенко, О. М.
Кивенко, А. Н.
Koberniuk, V.
Кобернюк, В. В.
Verbelchuk, Т.
Вербельчук, Т. В.
Ключевые слова: soil
ґрунт
почва
pig complex
свинокомплекс
ecological balance
екологічна рівновага
экологическое равновесие
mobile potassium
рухомий калій
подвижный калий
mobile phosphorus
рухомий фосфор
подвижный фосфор
nitrites
нітрити
нитриты
heavy metals
важкі метали
тяжелые металлы
permissible levels
допустимі рівні
допустимые уровни
Issue Date: 2018
Издатель: Інститут сільського господарства Полісся Національної академії аграрних наук України
Библиографическое описание: Kivenko О. M. Еcological and agrochemical indeces of sod-podzolic soils in the area of technogenic load of modern pig complexes / О. M. Kivenko, V. V. Koberniuk, Т. V. Verbelchuk // Агропромислове виробництво Полісся. − 2018. – Вип. 11. – С. 114−118.
Аннотация: Goal. Conducting an effective local assessment of the vulnerability of sod-podzolic soils of rural residential areas in the zone of influence of modern pig farms and to substantiate ways of rehabilitation of the territory with a violation of the ecological balance. Methods. Agrochemical (exchange acidity, mobile compounds of potassium and phosphorus, amount of absorbed bases, soil absorption capacity, hydrolytic acidity, degree of soil saturation, fractional composition of soil phosphates), spectrometric (determination of the content of heavy metals in the soil), biometric (determination of average values and their errors). Results. Agrochemical examination of soil samples within the sanitary and protective zone of the pig complex and outside it. Conclusions. Formed information base of ecological and agrochemical indices of sod-podzolic soils in the zone of anthropogenic loading of modern pig farms. On the basis of the obtained data, scientifically justified ways of reducing the technogenic loading on the environment of modern pig farms in the conditions of the washing regime of sod-podzolic soils of the Polissia zone will be developed.
Мета. Проведення імпактної локальної оцінки вразливості дерново-підзолистого ґрунту сільської селітебної території у зоні впливу сучасних свинокомплексів та обґрунтування шляхів реабілітації території з порушенням екологічної рівноваги. Методи. Агрохімічні (обмінна кислотність, рухомі сполуки калію та фосфору, сума поглинутих основ, ємність поглинання ґрунту, гідролітична кислотність, ступінь насиченості ґрунту, фракційний склад ґрунтових фосфатів), спектрометричні (визначення вмісту важких металів у ґрунті), біометричні (визначення середніх величин та їх похибок). Результати. Проведено агрохімічне дослідження проб ґрунту в межах санітарно-захисної зони свинокомплексу та поза нею. Висновки. Сформована інформаційна база екологоагрохімічних показників дерново-підзолистого ґрунту в зоні техногенного навантаження сучасних свинокомплексів. На основі отриманих даних будуть розроблятися науково обґрунтовані шляхи зниження техногенного навантаження на навколишнє середовище сучасних свинокомплексів в умовах промивного режиму дерново-підзолистого ґрунту зони Полісся.
Цель. Проведение импактной локальной оценки уязвимости дерново-подзолистой почвы сельской селитебной территории в зоне влияния современных свинокомплексов и обосновании путей реабилитации территории с нарушением экологического равновесия. Методы. Агрохимические (обменная кислотность, подвижные соединения калия и фосфора, сумма поглощенных оснований, емкость поглощения почвы, гидролитическая кислотность, степень насыщенности почвы, фракционный состав грунтовых фосфатов), спектрометрические (определение содержания тяжелых металлов в почве), биометрические (определение средних величин и их погрешностей). Результаты. Проведено агрохимическое исследование проб почвы в пределах санитарно-защитной зоны свинокомплекса и вне ее. Выводы. Сформирована информационная база эколого-агрохимических показателей дерново-подзолистой почвы в зоне техногенной нагрузки современных свинокомплексов. На основе полученных данных будут разрабатываться научно обоснованные пути снижения техногенной нагрузки на окружающую среду современных свинокомплексов в условиях промывного режима дерново-подзолистой почвы зоны Полесья.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9434
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
AVP_2018_11_114-118.pdf655,36 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU