DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Інженерії та енергетики >
Кафедра процесів, машин і обладнання в агроінженерії >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9439

Название: Вплив параметрів вакуумної системи мобільної доїльної установки на тиск у вакуум-проводі
Другие названия: Influence of the parameters of the vacuum system of the mobile milking unit on the pressure in the vacuum line
Влияние параметров вакуумной системы мобильной доильной установки на давление в вакуум-проводе
Авторы: Медведський, О. В.
Medvedskyi, O.
Медведский, А. В.
Коновалов, О. В.
Konovalov, O.
Коновалов, А. В.
Ключевые слова: мобільна доїльна установка
mobile milking machine
мобильная доильная установка
стабільний тиск
stable pressure
стабильное давление
вакуум-провід
vacuum line
вакуум-провод
Issue Date: 2017
Издатель: Інститут механізації та електрифікації сільського господарства
Библиографическое описание: Медведський О. В. Вплив параметрів вакуумної системи мобільної доїльної установки на тиск у вакуум-проводі / О. В. Медведський, О. В. Коновалов // Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві : матеріали VI-ї наук.-техн. конф., 11–22 груд. 2017 р. – Глеваха : ННЦ «ІМЕСГ», 2018. – С. 55–57.
Аннотация: Основна умова надійного функціонування виконавчих механізмів мобільної доїльної установки полягає у забезпеченні постійного рівня вакуумметричного тиску для усіх структурних елементів вакуумної системи. На стабільність роботи доїльного обладнання негативно впливають постійні періодичні включення та виключення доїльного апарата під час машинного доїння групи корів. При цьому, в момент поєднання об’ємів молокозбірної місткості та вакуумної мережі відбудеться вирівнювання концентрації їх вмісту в спільному об’ємі до деякого сукупного тиску за рахунок рушійної різниці початкових рівнів тисків. Тривалість даного рівноважного періоду встановлена у роботі. Наступним періодом є час відновлення абсолютного тиску вакуумної системи до робочого тиску вакуумної мережі.
The main condition for the reliable functioning of the actuators of the mobile milking installation is to ensure a constant level of vacuum pressure for all the structural elements of the vacuum system. On the stability of the milking equipment operation is adversely affected by the constant periodic inclusions and exclusions of the milking machine during the machine milking of a group of cows. At the same time, at the moment of the combination of the volumes of the milking container and the vacuum network, the concentration of their content in the total volume will equal to some aggregate pressure due to the driving difference of the initial pressure levels. The duration of this equilibrium period was established in. The next period is the recovery time of the absolute pressure of the vacuum system to the operating pressure of the vacuum network.
Основное условие надежного функционирования исполнительных механизмов мобильной доильной установки заключается в обеспечении постоянного уровня вакуумметрического давления для всех структурных элементов вакуумной системы. На стабильность работы доильного оборудования негативно влияют постоянные периодические включения и выключения доильного аппарата во время машинного доения группы коров. При этом в момент сочетание объемов молокосборника и вакуумной сети произойдет выравнивание концентрации их содержания в общем объеме до некоторого совокупного давления за счет движущей разницы начальных уровней давлений. Продолжительность данного равновесного периода установлена в работе. Следующим периодом является время восстановления абсолютного давления вакуумной системы до рабочего давления вакуумной сети.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9439
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
ZbdopHlev_55-57.pdf618,39 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU