DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Технологічний >
Кафедра годівлі тварин та технології кормів >
Патенти >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9462

Название: Спосіб визначення антибактеріальної активності меду по відношенню до Klebsiella pneumoniae
Другие названия: Способ определения антибактериальной активности меда по отношению к Klebsiella pneumoniae
Method of determining the antibacterial activity of honey in relation to Klebsiella pneumoniae
Авторы: Лісогурська, О. В.
Лисогурская, О. В.
Lisogurska, О.
Лісогурська, Д. В.
Лисогурская, Д. В.
Lisogurska, D.
Фурман, С. В.
Furman, S.
Кривий, М. М.
Кривой, М. Н.
Kryvyi, M.
Ключевые слова: Klebsiella pneumoniae
антибактеріальна активність меду
антибактериальная активность меда
antibacterial activity of honey
мед
honey
мікроорганізми
микроорганизмы
microorganisms
Issue Date: 12-Nov-2018
Издатель: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Библиографическое описание: Пат. на кор. модель 129687 Україна, МПК G01N 33/02, C12Q 1/04. Спосіб визначення антибактеріальної активності меду по відношенню до Klebsiella pneumoniae / Лісогурська О. В., Лісогурська Д. В., Фурман С. В., Кривий М. М. ; заявник і патентовласник Житомирський нац. агроекол. ун-т. – № u 2018 04435 ; заявл. 23.04.2018 ; дата публікації 12.11.2018, Бюл. № 21.
Аннотация: Спосіб визначення антибактеріальної активності меду по відношенню до Klebsiella pneumoniae включає приготування однакових за об’ємом розчинів меду в м’ясо-пептонному бульйоні 1:5, 1:10, 1:20, 1:40, 1:80, 1:160. Їх засівають культурою тест-штаму Klebsiella pneumoniae, інкубують протягом 24–48 годин при 37 °C і далі здійснюють перепосів засіяних розчинів меду на тверде живильне середовище, інкубують перепосіви протягом 24–48 годин при 37 °C. Визначають антибактеріальну активність меду по відношенню до Klebsiella pneumoniae за критеріями: перепосіви, в яких не виявили ріст колоній, вважають пригніченими розчином меду із бактерицидними властивостями, перепосіви з виявленим ростом колоній мікроорганізмів вважають пригніченими розчином меду із бактеріостатичними властивостями, а перепосіви з виявленим інтенсивним ростом колоній мікроорганізмів вважають утвореними розчином меду без антибактеріальної дії. Додатково готують аналогічні за об’ємом розчини меду в м’ясо-пептонному бульйоні 1:1, 1:2, 1:3, 1:4 та контрольний зразок м’ясо-пептонного бульйону, які засівають культурою тест-штаму Klebsiella pneumoniae. При цьому як тверде живильне середовище використовують живильне середовище Левіна, а перепосів засіяних та інкубованих розчинів меду і контрольного зразка м’ясо-пептонного бульйону на тверде живильне середовище Левіна та їх наступну інкубацію проводять для кожного розчину меду і контрольного зразка м’ясо-пептонного бульйону. При цьому використовують мед, що зберігався в умовах, які виключають зміни хімічного складу меду та його фізичних і антибактеріальних властивостей. Кінцеве визначення антибактеріальної активності меду по відношенню до Klebsiella pneumoniae здійснюють, виходячи з концентрацій меду, що виявляють бактеріостатичну дію за критеріями: перепосіви з виявленим слабким ростом колоній мікроорганізмів вважають пригніченими розчином меду із помірними бактеріостатичними властивостями, а перепосіви з виявленим помірним ростом колоній мікроорганізмів вважають пригніченими розчином меду із слабкими бактеріостатичними властивостями.
Способ определения антибактериальной активности меда по отношению к Klebsiella pneumoniae включает приготовление одинаковых по объему растворов меда в мясо-пептонном бульоне 1:5, 1:10, 1:20, 1:40, 1:80, 1:160. Их засевают культурой тест-штамма Klebsiella pneumoniae, инкубируют в течение 24–48 часов при 37 °C и далее осуществляют перепосев засеянных растворов меда на твердую питательную среду, инкубируют перепосевы в течение 24–48 часов при 37 °C. Определяют антибактериальную активность меда по отношению к Klebsiella pneumoniae по критериям: перепосевы, в которых обнаружили рост колоний, считают подавленными раствором меда с бактерицидными свойствами, перепосевы с выявленным ростом колоний микроорганизмов считают подавленными раствором меда с бактериостатическими свойствами, а перепосевы с выявленным интенсивным ростом колоний микроорганизмов считают образованными раствором меда без антибактериального действия. Дополнительно готовят аналогичные по объему растворы меда в мясо-пептонном бульоне 1:1, 1:2, 1:3, 1:4 и контрольный образец мясо-пептонного бульона, которые засевают культурой тест-штамма Klebsiella pneumoniae. При этом как твердую питательную среду используют питательную среду Левина, а перепосев засеянных и инкубированных растворов меда и контрольного образца мясо-пептонного бульона на твердую питательную среду Левина и их последующую инкубацию проводят для каждого раствора меда и контрольного образца мясо-пептонного бульона. При этом используют мед, хранившийся в условиях, исключающих изменение химического состава меда и его физических и антибактериальных свойств. Конечное определение антибактериальной активности меда по отношению к Klebsiella pneumoniae осуществляют, исходя из концентраций меда, проявляющих бактериостатическое действие по критериям: перепосевы с выявленным слабым ростом колоний микроорганизмов считают подавленными раствором меда с умеренными бактериостатическими свойствами, а перепосевы с выявленным умеренным ростом колоний микроорганизмов считают подавленными раствором меда со слабыми бактериостатическими свойствами.
The method for determining the antibacterial activity of honey in relation to Klebsiella pneumoniae involves the preparation of identical solutions of honey in meat-peptone broth 1:5, 1:10, 1:20, 1:40, 1:80, 1:160. They are seeded with the culture of the Klebsiella pneumoniae test strain, incubated for 24–48 hours at 37 °C and then re-seeding solutions of honey on a solid nutrient medium, incubated for re-seeding for 24–48 hours at 37 °C. The antibacterial activity of honey in relation to Klebsiella pneumoniae is determined by the criteria: re-seeding, in which the growth of colonies is found, is considered suppressed honey solution with bactericidal properties, re-seeding with detected growth of colonies of microorganisms is considered suppressed honey solution with bacteriostatic properties, and re-seeding with detected intensive growth of colonies of microorganisms considered to be formed by a solution of honey without antibacterial action. Additionally, similar in volume solutions of honey are prepared in meat-peptone broth 1:1, 1:2, 1:3, 1:4 and a control sample of meat-peptone broth, which is seeded with a culture of the Klebsiella pneumoniae test strain. At the same time, Levin’s nutrient medium is used as a solid nutrient medium, and re-seeding of the seeded and incubated solutions of honey and the control sample of meat-peptone broth on Levin's solid nutrient medium and their subsequent incubation is carried out for each solution of honey and the control sample of meat-peptone broth. At the same time, honey stored under conditions that exclude changes in the chemical composition of honey and its physical and antibacterial properties is used. The final determination of the antibacterial activity of honey in relation to Klebsiella pneumoniae is carried out on the basis of concentrations of honey exhibiting a bacteriostatic action according to the criteria: re-seeding with detected weak growth of microorganism colonies is considered to be suppressed with a solution of honey with moderate bacteriostatic properties, and reassigned with detected moderate growth of microorganism colonies is considered suppressed with a solution honey with weak bacteriostatic properties.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9462
Appears in Collections:Патенти

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Patent_129687.pdf178,64 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU