DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Економіки та менеджменту >
Кафедра інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9590

Название: Ноосферна освіта як біоадекватна методика в педагогіці та психології в умовах збалансованого розвитку
Другие названия: Ноосферное образование как биоадекватная методика в педагогике и психологии в условиях сбалансированного развития
Noospheric education as a bio-adequate methodology in pedagogy and psychology in a balanced development
Авторы: Плотнікова, М. Ф.
Плотникова, М. Ф.
Plotnikova, M.
Булуй, О. Г.
Булуй, А. Г.
Buluy, O.
Присяжнюк, О. Ф.
Prysiazhniuk, О.
Курмишев, Г. В.
Курмышев, Г. В.
Kurmyshev, G.
Ключевые слова: ноосферний розвиток
ноосферное развитие
noosphere development
екологічний світогляд
экологическое мировоззрение
ecological worldview
педагогічна психологія
педагогическая психология
pedagogical psychology
мислення людини
мышление человека
thinking of man
інформація
информация
information
Issue Date: 2017
Издатель: Інститут інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України
Библиографическое описание: Ноосферна освіта як біоадекватна методика в педагогіці та психології в умовах збалансованого розвитку [Електронний ресурс] / М. Ф. Плотнікова, О. Г. Булуй, О. Ф. Присяжнюк, Г. В. Курмишев // Наукова молодь–2017 : зб. матеріалів V Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених, 14 груд. 2017 р. – К. : ІІТЗН НАПН України, 2017. – С. 66–74. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/709994/.
Аннотация: Для сфери освіти й виховання глибоке усвідомлення змін, що відбуваються, у поглядах суспільства на Світ проявляється через механізм оволодіння новою методологією та інструментарієм для його пізнання і реалізується шляхом органічної й усвідомленої розбудови етапу духовної розвитку нашої планети – ноосфери – еволюційного етапу становлення одухотвореного людського розуму і простору його розгортання. Ноосферна освіта здатна виховувати людину з новими еволюційними якостями цілісного мислення, проектного інтелекту, космопланетарної свідомості, зі зростаючими моральними, інноваційними, енергетичними, комунікативними можливостями. Це затребувані часом і необхідні еволюції планети якості людини, без знаходження яких неможливий технологічний прорив у всіх сферах життя й перехід суспільства на новий економічний, соціальний, моральний і культурний рівень розвитку. Еволюційне завдання сучасної кризи освіти – підштовхнути прогресивно мислячих вчителів до усвідомлення необхідності відмови від порушення генетично детермінованого шляху пізнання, способів мислити, діяти і навчати поза Законами Світу, Природи, суспільства, моральності. Основними завданнями опанування методики ноосферної освіти є теоретична і практична підготовка студентів та фахівців освітньої сфери методичним та методологічним підходам у організації та забезпеченні природовідповідного здоров’язберігаючого навчання, формування умінь та навичок розробки ноосферних уроків відповідно до стратегії розвитку сучасної системи освіти на різних рівнях і в конкретних умовах.
Для сферы образования и воспитания глубокое осознание изменений, происходящих во взглядах общества на Мир проявляется через механизм овладения новой методологии и инструментария для его познания и реализуется путем органического и осознанного развития этапа духовного развития нашей планеты – ноосферы – эволюционного этапа становления одухотворенного человеческого разума и пространства его развертывания. Ноосферное образование способно воспитывать человека с новыми эволюционными качествами целостного мышления, проектного интеллекта, космопланетарного сознания, с растущими нравственными, инновационными, энергетическими, коммуникативными возможностями. Это востребованные временем и необходимые эволюции планеты качества человека, без нахождения которых невозможен технологический прорыв во всех сферах жизни и переход общества на новый экономический, социальный, моральный и культурный уровень развития. Эволюционное задание современного кризиса образования – подтолкнуть прогрессивно мыслящих учителей к осознанию необходимости отказа от нарушения генетически детерминированного пути познания, способов мыслить, действовать и учить вне Законами Мира, Природы, общества, нравственности. Основными задачами освоения методики ноосферного образования является теоретическая и практическая подготовка студентов и специалистов образовательной сферы методическим и методологическим подходам в организации и обеспечении природосоответствующего здоровьесберегающего обучения, формирование умений и навыков разработки ноосферных уроков в соответствии со стратегией развития современной системы образования на разных уровнях и в конкретных условиях.
For the sphere of education and upbringing, a deep awareness of the changes taking place in the views of society on the world is manifested through the mechanism of mastering the new methodology and tools for its knowledge and is realized through the organic and conscious development of the stage of spiritual development of our planet – the noosphere – the evolutionary stage of the formation of the spiritualized human mind and space for its deployment. Noospheric education is capable of educating a person with new evolutionary qualities of holistic thinking, project intelligence, cosmoplanetary consciousness, with increasing moral, innovative, energy, and communicative capabilities. It is demanded by the time and necessary evolutions of the human quality planet, without which it is impossible to find a technological breakthrough in all spheres of life and the transition of society to a new economic, social, moral and cultural level of development. The evolutionary task of the modern educational crisis is to push progressive thinking teachers to realize the need to refuse the violation of the genetically determined path of cognition, ways to think, act and teach outside the laws of the World, Nature, society, morality. The main tasks of mastering the technique of noosphere education are the theoretical and practical training of students and specialists in the educational sphere by methodological and methodological approaches in the organization and provision of nature-friendly health education, formation of skills and skills of development of noosphere lessons in accordance with the strategy of development of modern education system at different levels and in concrete conditions.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9590
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
NM_2017_66-74.pdf682,77 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2021 Polissia University