DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Періодичні видання >
Наукові горизонти >
2019, № 01 (74) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9777

Название: Економічна оцінка елементів технології вирощування багаторічних тонконогових трав на насіння
Другие названия: Economic assessment of the elements of the technology of the growth of the perennial grasses on the see
Экономическая оценка элементов технологии выращивания многолетних мятликовых трав на семена
Авторы: Сладковська, Т. А.
Sladkovskа, T.
Сладковская, Т. А.
Мойсієнко, В. В.
Moisiienko, V.
Мойсеенко, В. В.
Ключевые слова: грястиця збірна
dactulus gathering
ежа сборная
пажитниця багаторічна
ryegrass perennial
плевел многолетний
багаторічні тонконогові трави
perennial grasses
многолетние мятликовые травы
удобрення
fertilization
удобрения
структура витрат
cost structure
структура затрат
умовно чистий прибуток
conditionally pure profit
условно чистый доход
Issue Date: 2019
Издатель: Житомирський національний агроекологічний університет
Библиографическое описание: Сладковська Т. А. Економічна оцінка елементів технології вирощування багаторічних тонконогових трав на насіння / Т. А. Сладковська, В. В. Мойсієнко // Наукові горизонти. – 2019. – № 1 (74). – С. 40–45.
Аннотация: На основі проведених досліджень з вирощування багаторічних тонконогових трав грястиці збірної (Dactulis glomerata L.) та пажитниці багаторічної (Lolium perenne L.) на насіння проведено економічну оцінку впливу досліджуваних факторів. Аналіз отриманих нами даних свідчить, що найбільшим фактором у формуванні витрат на 1 га посіву багаторічних трав були добрива. Вони склали 62 % від загальних витрат на вирощування. Другим по значущості фактором впливу на витрати є паливо, що складає 26 % від загальних витрат, далі слідують насіння – 7 % та інші фактори – 2 %. На посівах грястиці збірної найменша вартість насіння з гектара спостерігається на варіантах без добрив 8,4–10,1 тис грн в середньому за роки досліджень, а найбільша – на варіантах з внесенням N60Р60К60 + РКД + В – 15,8–18,3 тис грн. На посівах пажитниці багаторічної спостерігалися такі ж тенденції, як і у грястиці збірної. Оскільки найбільша врожайність отримана на варіантах з внесенням добрив та використанням РКД і препарату бору – найбільша вартість насіння отримана теж на цих ділянках, і становить 13,5–14,6 тис грн у сорту Андріана 80 та 16,7–17,3 тис грн у сорту Святошинський. На посівах пажитниці багаторічної сорту Андріана 80, у зв’язку з меншою урожайністю, ніж у сорту Святошинський, собівартість насіння, в середньому за роки досліджень, зростала на 15 %. Безпокривні посіви забезпечують вищу урожайність насіння, але, враховуючи те, що використання покривних культур зменшує витрати на виробництво, собівартість насіння між дослідами з покривними культурами та строками посіву суттєво не відрізнялася. Найнижча собівартість отримана на варіантах без внесення добрив, а найвища – на варіантах з внесенням N60Р60К60. З внесенням добрива також збільшується кількість технологічних прийомів і затрат, пов’язаних з ними. У свою чергу, внесення рідких комплексних добрив та РКД + бор дещо зменшувало собівартість 1 т насіння (в середньому на 5 %) порівняно з варіантом N60Р60К60. Це пов’язано з тим, що додаткові витрати на внесення РКД складають в середньому 3 % від загальних витрат на вирощування насіння, а збільшення урожайності на таких варіантах перевищує 15 % в середньому.
On the basis of conducted studies on the cultivation of perennial grasses of the dactulus gathering (Dactulis glomerata L.) and ryegrass perennial (Lolium perenne L.) on the seed, an economic assessment of the influence of the investigated factors was carried out. Analysis of our data shows that the largest factor in the development of costs per 1 hectare of perennial grasses were fertilizers. They accounted for 62% of total cultivation costs. The second most significant factor in the impact on costs is fuel, which is 26% of total costs, followed by seeds – 7% and other factors – 2%. On the crops, the netting of the collective low cost of seeds per hectare is observed on variants without fertilizers 8.4–10.1 thousand UAH on average over the years of research, and the largest one – on variants with the introduction of N60Р60К60 + LCF + В – 15.8–18.3 thousand UAH. On ryegrassperennial, the same tendencies were observed, as in the team cheek. Since the highest yield was obtained in variants with fertilizer application and use of LCF and Boron – the highest value of seeds is also obtained in these areas, and is 13.5–14.6 thousand UAH in the Andrian's variety 80 and 16.7–17.3 thousand UAH in the Svyatoshinsky variety. In the crops of long-lasting varieties of ryegrass perennial Andriana 80, due to lower yields than in the Svyatoshinsky variety, the cost of seeds, on average over the years of research, increased by 15%. Non-perishable crops provide higher seed yields, but given that the use of cover crops reduces production costs, the cost of seeds between experiments with cover crops and seedlings did not differ significantly. The lowest cost was obtained on the options without fertilizers, and the highest – on variants with the introduction of N60Р60К60. With the addition of fertilizers also increases the number of technological techniques and costs associated with them. In turn, the introduction of liquid complex fertilizers and LCF + Boron slightly reduced the cost per ton of seeds (by an average of 5%) compared to the N60R60K60 variant. This is due to the fact that the additional costs of the LCF make up an average of 3% of the total cost of growing seeds, and the increase in yields in such variants exceeds 15% on average.
На основании проведенных исследований по выращиванию многолетних мятликовых трав ежи сборной (Dactulis glomerata L.) и плевела многолетнего (Lolium perenne L.) на семена проведено экономическая оценка влияния исследуемых факторов. Анализ полученных нами данных показывает, что наибольшим фактором в формировании затрат на 1 га посева многолетних трав были удобрения. Они составили 62% от общих затрат на выращивание. Другим по значимости фактором влияния на затраты является топливо, которое составляет 26% от общих затрат, дальше следуют семена – 7% и другие факторы – 2%. На посевах ежи сборной наименьшая стоимость семян с гектара наблюдается на вариантах без удобрений 8,4–10,1 тыс грн в среднем за годы исследований, а наибольшая – на вариантах с внесением N60Р60К60 + РКД + В – 15,8–18,3 тыс грн. На посевах плевела многолетнего наблюдались такие же тенденции, как и у ежи сборной. Поскольку наибольшая урожайность получена на вариантах с внесением удобрений и использованием ЖКУ и препарата бора – наибольшая стоимость семян получена также на этих участках и составляет 13,5–14,6 тыс грн у сорта Андриана 80 и 16,7–17,3 тыс грн у сорта Святошинский. На посевах плевела многолетнего сорта Андриана 80, в связи с меньшей урожайностью по сравнению с сортом Святошинский, себестоимость семян, в среднем за годы исследований, увеличивалась на 15%. Беспокровные посевы способствуют получению большей урожайности семян, но ввиду того, что использование покровных культур уменьшает затраты на производство, себестоимость семян между опытами с покровными культурами и сроками посева существенно не отличались. Наименьшая себестоимость получена на вариантах без внесения удобрений, а наивысшая – на вариантах с внесением N60Р60К60. С внесением удобрений также увеличивается количество технологических приемов и затрат, связанных с ними. В свою очередь, внесение жидких комплексных удобрений и ЖКУ + бор несколько уменьшало себестоимость 1 т семян (в среднем на 5%) по сравнению с вариантом N60Р60К60. Это связано с тем, что дополнительные затраты на внесение ЖКУ составляют в среднем 3% от общих затрат на выращивание семян, а увеличение урожайности на таких вариантах превышает 15% в среднем.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9777
ISSN: 2663-2144
Appears in Collections:2019, № 01 (74)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
SH_2019_01_40-45.pdf530,3 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU