DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Періодичні видання >
Наукові горизонти >
2019, № 02 (75) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9784

Название: Вплив елементів технології вирощування на динаміку густоти травостою пажитниці багаторічної
Другие названия: Influence of growing technology elements on the ryegrass perennial density dynamics
Влияние элементов технологии выращивания на динамику густоты травостоя плевела многолетнего
Авторы: Сладковська, Т. А.
Sladkovskа, T.
Сладковская, Т. А.
Мойсієнко, В. В.
Moisiienko, V.
Мойсеенко, В. В.
Ключевые слова: пажитниця багаторічна
ryegrass perennial
плевел многолетний
погодні умови
weather conditions
погодные условия
міжфазні періоди
interphase periods
межфазные периоды
густота травостою
grass density
густота травостоя
сорти
varieties
сорта
удобрення
fertilization
удобрения
Issue Date: 2019
Издатель: Житомирський національний агроекологічний університет
Библиографическое описание: Сладковська Т. А. Вплив елементів технології вирощування на динаміку густоти травостою пажитниці багаторічної / Т. А. Сладковська, В. В. Мойсієнко // Наукові горизонти. – 2019. – № 2 (75). – С. 13–18.
Аннотация: На основі проведених досліджень з вирощування пажитниці багаторічної (Lolium perenne L.) на насіння проведено аналіз впливу погодних умов та елементів технології вирощування на тривалість міжфазних періодів та динаміки густоти травостою. Атмосферні опади за роками досліджень були досить нерегулярні. У 2014 році у травні та липні спостерігався значний їх надлишок на 194 та 118 мм, відповідно, а у 2015 році – навпаки, у червні та липні була досить суттєва нестача опадів, порівняно з середньо багаторічними показниками: всього 73 та 34 мм, відповідно. Щодо температурного режиму в роки досліджень, то він був також не досить сприятливим. Особливо в 2015 році у червні середньомісячна температура суттєво перевищувала багаторічні показники на 7,2° С. Перевищення цих показників спостерігалося також у червні та липні 2013 і 2014 років в середньому на 2,4 та 2,6° С, відповідно. Нашими дослідженнями встановлено, що фаза весняного відростання розпочиналася у 2013 році у кінці першої декади квітня, впродовж 2014–2015 рр. – у третій декаді березня. Залежно від погодних умов різниця відростання за роками становила 16 днів. Відростання трав у 2013 році відбувалося пізніше порівняно з іншими роками. Проте період від відростання до збирання був коротшим і тривав у рослин пажитниці багаторічної сортів Андріана 80 та Святошинський – 98 днів. Розвиток багаторічних трав зумовлюється кількістю опадів, температурою повітря, рівнем мінерального живлення, видовим та сортовим складом травостою. Установлено, що середня тривалість періоду весняне відростання-збирання у пажитниці багаторічної за роки досліджень в середньому склала у сорту Святошинський – 109 днів, а сорту Андріана 80 – 108 днів. Найбільша густота травостою пажитниці багаторічної спостерігалася при внесенні N60P60K60 + РКД, що на 9% більше, ніж на варіанті N60P60K60. Внесення N60P60K60 порівняно з контролем збільшувало густоту посіву у середньому на 55 %, а внесення лише P60K60 – на 16 %. Густота посіву сорту Андріана 80 була на 8 % більша, ніж у сорту Святошинський, однак урожайність насіння пажитниці багаторічної становила 0,52 та 0,61 т/га, відповідно.
On the basis of research on the ryegrass perennial (Lolium perenne L.) seed cultivation, were analysed weather conditions and elements of cultivation technology for duration of interphase periods and grass density dynamics. Atmospheric precipitation over the years of research was rather irregular. In May and July 2014, there was its significant surplus of 194 and 118 mm respectively, and in 2015, on the contrary, in June and July there was a rather significant shortage of rainfall compared with the average perennial indicators: only 73 and 34 mm respectively. The temperature regime in the years of research was also not sufficiently favorable. Especially in June 2015, the average monthly temperature significantly exceeded perennial indexes by 7.2° С. Excess of these indicators was also observed in June and July 2013 and 2014 on average by 2.4 and 2.6 ° С, respectively. Our research found that the spring regrowth phase began in 2013 at the end of the first decade of April, during 2014–2015 in the third decade of March. Depending on the weather, the difference in regrowth over the years was 16 days. The growth of plants in 2013 occurred later in comparison with other years. However, the period from regrowth to harvesting was shorter and lasted 98 days for Andriana-80 and Svyatoshinsky varieties of perennial ryegrass. The progress of perennial grasses is determined by the amount of precipitation, air temperature, mineral nutrition, species and varietal composition of herb fields. It has been established that the average duration of spring regrowth-harvesting period for ryegrass perennial during the years of research on average was in the Svyatoshinsky variety – 109 days, and Andriana-80 variety – 108 days. The largest grass density of ryegrass perennial was observed with adding N60P60K60 + RCT, which is 9% more than in the N60P60K60 version. Adding the N60P60K60 compared with control increased the sowing density by an average of 55%, and only P60K60 increased it by 16%. Andriana-80 sowing density grade was 8% higher than the grade Svyatoshinsky, but the yield of seed plants was 0.52 and 0.61 /ha, respectively. Adrian sowing density was 8% higher than the Svyatoshinsky, but the yield of ryegrass perennial seeds was 0.52 and 0.61 t / ha, respectively.
На основе проведенных исследований по выращиванию плевела многолетнего (Lolium perenne L.) на семена проведен анализ погодных условий и элементов технологии выращивания на продолжительность межфазных периодов и динамики густоты травостоя. Атмосферные осадки за годы исследований были довольно нерегулярными. В 2014 году в мае и июле наблюдалось их увеличение, по сравнению с среднегодовой нормой, на 194 и 118 мм, соответственно, а в 2015 году – наоборот, в июне и июле была существенная нехватка осадков – 73 и 34 мм, соответственно. Что касается температурного режима в годы исследований, то он был также недостаточно благоприятным. Особенно в 2015 году в июле среднемесячная температура превышала многолетние показатели на 7,2° С. Также превышение этих показателей наблюдалось в 2013–2014 годах в июне и июле – 2,4 и 2,6° С, соответственно. Нашими исследованиями установлено, что фаза весеннего отрастания начиналась в 2013 году в конце первой декады апреля, а в 2014–2015 гг. – в третьей декаде марта. В зависимости от погодных условий разница начала отрастания по годам составила 16 дней. Отрастание трав в 2013 году происходило позже по сравнению с другими годами. Однако период от отрастания до сбора урожая был короче и длился 98 дней. Развитие многолетних мятликовых трав обусловлено количеством осадков, температурой воздуха, уровнем минерального питания, сортовым составом травостоя. Средняя продолжительность периода весеннее отрастание – сбор урожая у плевела многолетнего в среднем за годы исследований составила у сорта Святошинский – 109 дней, а у сорта Андрианна-80 – 108 дней. Наибольшая густота растений плевела многолетнего наблюдалась при внесении N60P60K60 + ЖКУ, что на 9% больше, чем на варианте с N60P60K60 . Внесение N60P60K60 по сравнению с контролем увеличивало густоту посева в среднем на 55%, а внесение только P60K60 – на 16%. Густота посевов с сортом Андриана-80 была на 8% больше, чем с сортом Святошинский, однако урожайность семян плевела многолетнего составила 0,52 и 0,61 т/га, соответственно.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9784
ISSN: 2663-2144
Appears in Collections:2019, № 02 (75)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
SH_2019_2_13-18.pdf555,24 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2021 Polissia University