DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Періодичні видання >
Наукові горизонти >
2019, № 02 (75) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9790

Название: Радіальний приріст пристигаючих дубових деревостанів сугрудів Центрального Полісся України
Другие названия: The radial growth of the adjoining oak stands in Central Polissia in Ukraine
Радиальный прирост приспевающих дубовых древостоев сугрудов Центрального Полесья Украины
Авторы: Іванюк, І. Д.
Ivanyuk, I.
Иванюк, И. Д.
Іванюк, Т. М.
Ivanyuk, T.
Иванюк, Т. М.
Ключевые слова: річне кільце
annual ring
годичное кольцо
структурна стійкість
structural stability
структурная устойчивость
фізіологічна стійкість
physiological stability
физиологическая устойчивость
індекс радіального приросту
index of radial growth
индекс радиального прироста
свіжий сугруд
fresh soil conditions
свежий сугруд
вологий сугруд
moist soil conditions
влажный сугруд
Issue Date: 2019
Издатель: Житомирський національний агроекологічний університет
Библиографическое описание: Іванюк І. Д. Радіальний приріст пристигаючих дубових деревостанів сугрудів Центрального Полісся України / І. Д. Іванюк, Т. М. Іванюк // Наукові горизонти. – 2019. – № 2 (75). – С. 50–57.
Аннотация: Досліджено тривалу мінливість радіальних приростів дерев дуба звичайного в умовах свіжих та вологих сугрудів на базі дочірніх підприємств Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства «Житомироблагроліс». Для розуміння природи лісу та для вирішення деяких практичних завдань використовують показник радіального приросту. Вивчення радіального приросту окремих дерев і деревостанів здійснюється дендрохронологічним методом. Дослідження проводились у 77-річних дубових деревостанах. Для дендрохронологічного аналізу на 10-а тимчасових пробних площах відібрано по 15 зразків (кернів) деревини на висоті стовбурів 1,3 м буравом Преслера. Загальна кількість обрахованих кернів склала 150 шт. Величини річних кілець виміряні інструментом Corim Maxi з точністю 0,01 мм. Обчислено основні статистичні характеристики деревно-кільцевих хронологій: коефіцієнт варіації, коефіцієнт чутливості. Визначені середні значення поточних радіальних приростів : у свіжих сугрудах величина даного показника дорівнює 2,04±0,05 мм, а у вологих сугрудах – 2,20±0,10 мм. Виявлено, що дубові деревостани перебувають у депресивному стані. Встановлено, що у структурній стійкості дубових деревостанів свіжих сугрудів простежується циклічність, яка триває, у середньому, 22 роки, у дубняках вологого сугруду подібна циклічність відсутня. Впродовж росту і розвитку дубових деревостанів відбуваються втрата і відновлення фізіологічної стійкості під дією чинників зовнішнього середовища. Фізіологічно стійкішими є дубові деревостани, що зростають у вологих умовах сугрудів. Індекси радіальних приростів дубових деревостанів однаково реагують на абіотичні чинники, однак деревостани у свіжих сугрудах відреагували на коливання зовнішнього середовища більше, ніж дубняки у вологих сугрудах. Зʼясовано, що у свіжих умовах місцезростання приріст дубових насаджень до віку 70 років зменшується, а у вологих сугрудах зростає.
The long-term variability of radial growths of ordinary oak trees under conditions of fresh and moist soil is studied on the basis of subsidiaries of Zhytomyr regional utility agricultural forest enterprise «Zhytomyroblagrolis». To understand the nature of the forest and to solve some practical problems the indicator of radial growth is used. The study of the radial growth of individual trees and tree stands is carried out by the dendrochronological method. The researches were carried out in 77-year-old oak stands. For dendrochronological analysis on 10 temporary trial areas 15 samples (cores) of wood were selected at the height of trunks at 1,3 m by Pressler increment borer. The total number of calculated cores was 150 pcs. The values of annual rings were measured with the Corim Maxi tool with an accuracy of 0.01 mm. The basic statistical characteristics of tree-ring chronologies were calculated: coefficient of variation, coefficient of sensitivity. The average values of current radial growths are defined: in fresh soil conditions the value of this indicator is 2.04 + 0.05 mm, and in the wet ones – 2.20 + 0.10 mm. It was revealed that oak tree stands are in depressed state. It has been established that in the structural stability of the oak tree stands of fresh soil conditions cyclicity which lasts in average for 22 years can be traced, and such cyclicity in the oak tree stands of moist soil conditions is absent. During the growth and development of oak tree stands there is a loss and restoration of physiological stability under the influence of environmental factors. Physiologically the oak tree stands growing in the wet soil conditions are more stable. Indexes of radial growths of oak tree stands are equally responsive to abiotic factors, but the tree stands in fresh soil conditions have responded to changes of environment more than the oak tree stands in the wet soil conditions. It was stated that under the new conditions of localization the growth of oak stands up to the age of 70 years decreases, while under the moist conditions it increases.
Исследована длительная изменчивость радиальных приростов деревьев дуба обыкновенного в условиях свежих и влажных сугрудов на базе дочерних предприятий Житомирского областного коммунального агролесохозяйственного предприятия «Житомироблагролес». Для понимания природы леса и решения некоторых практических задач используют показатель радиального прироста. Изучение радиального прироста отдельных деревьев и древостоев осуществляется дендрохронологическим методом. Исследования проводились в 77-летних дубовых древостоях. Для дендрохронологического анализа на 10 временных пробных площадях отобрано по 15 образцов (кернов) древесины на высоте стволов 1,3 м буравом Преслера. Общее количество рассчитанных кернов составило 150 шт. Величины годичных колец измерены инструментом Corim Maxi с точностью 0,01 мм. Вычислены основные статистические характеристики древесно-кольцевой хронологии: коэффициент вариации, коэффициент чувствительности. Определены средние значения текущих радиальных приростов: в свежих сугрудах величина данного показателя составляет 2,04 ± 0,05 мм, а во влажных сугрудах – 2,20 ± 0,10 мм. Выявлено, что дубовые древостои находятся в депрессивном состоянии. Установлено, что в структурной устойчивости дубовых древостоев свежих сугрудов прослеживается цикличность, которая длится, в среднем, 22 года, в дубняках влажного сугруда подобная цикличность отсутствует. В течение роста и развития дубовых древостоев происходят потеря и восстановление физиологической устойчивости под воздействием факторов внешней среды. Физиологически устойчивыми являются дубовые древостои, растущие во влажных условиях сугрудов. Индексы радиальных приростов дубовых древостоев одинаково реагируют на абиотические факторы, однако древостои в свежих сугрудах отреагировали на колебания внешней среды больше, чем дубняки во влажных сугрудах. Установлено, что в свежих условиях произрастания прирост дубовых насаждений к возрасту 70 лет уменьшается, а во влажных сугрудах увеличивается.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9790
ISSN: 2663-2144
Appears in Collections:2019, № 02 (75)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
SH_2019_2_50-57.pdf504,54 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2021 Polissia University