DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Періодичні видання >
Наукові горизонти >
2019, № 03 (76) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9807

Название: Продуктивність польової сівозміни за різних доз і співвідношень добрив
Другие названия: Influence of fertilizer application ratio on field crop rotation effectiveness
Производительность полевого севооборота при разных дозах и соотношениях удобрений
Авторы: Господаренко, Г. М.
Нospodarenko, Н.
Господаренко, Г. Н.
Прокопчук, І. В.
Prokopchuk, I.
Прокопчук, И. В.
Стасінєвич, О. Ю.
Stasinеvich, A.
Стасиневич, А. Ю.
Бойко, В. П.
Boyko, V.
Ключевые слова: продуктивність польової сівозміни
productivity of field crop rotation
производительность полевого севооборота
співвідношення елементів живлення
ratio of nutrients
соотношение элементов питания
мінеральна система удобрення
mineral fertilizer system
минеральная система удобрения
чорнозем опідзолений
podzolized chernozem
чернозем оподзоленный
Issue Date: 2019
Издатель: Житомирський національний агроекологічний університет
Библиографическое описание: Продуктивність польової сівозміни за різних доз і співвідношень добрив / Г. М. Господаренко, І. В. Прокопчук, О. Ю. Стасінєвич, В. П. Бойко // Наукові горизонти. – 2019. – № 3 (76). – С. 80–86.
Аннотация: Наведено результати вивчення впливу різних доз і співвідношень мінеральних добрив на врожайність культур польової сівозміни та розраховано її продуктивність за дві ротацій на чорноземі опідзоленому важкосуглинковому в умовах Правобережного Лісостепу України. Дослідження проведено в умовах стаціонарного польового досліду, закладеного у 2011 році, суть якого полягає у вивченні можливості зниження доз мінеральних добрив у польовій сівозміні. На основі проведених дослідіжень було встановлено, що в середньому за дві ротації польової сівозміни різні системи застосування добрив сприяють підвищенню продуктивності сівозміни на 41–107 %. При цьому, слід зазначити, про виключення зі складу повного мінерального добрива (N110P60K80) азотної складової знижувало її на 36 %, фосфорної – на 17 і калійної – лише на 12 %. Внесення половини цієї дози добрив (варіант N55P30K40) знижувало продуктивність сівозміни на 21 %. Найменше середньорічне зниження продуктивності сівозміни – на 0,30–0,51 т з. од/га, або лише 4–6 %, відмічено, у варіантах досліду N110P60K40 і N110P30K80, тоді як у варіанті N110P30K40 воно було істотнішим – на 0,67 т з. од/га, або на 9 %. Культури сівозміни мали різний вплив на формування її продуктивності за основною продукцією. За цим показником їх можна розмістити у такий ряд: кукурудза > пшениця озима > ячмінь ярий > соя. Це, відповідно, змінювало і їх частку впливу на формування продуктивності сівозміни. Найбільше на утворення органічного вуглецю в польовій сівозміні впливають азотні добрива. За насиченості сівозміни мінеральними добривами у дозі N55P30K40 на 1 кг їх діючої речовини припадає 2,37 кг органічного вуглецю, або на 37 % більше порівняно з дозою N110P60K80. Це менше рекомендованої кількості. Проте слід зазначити, що, поряд з органічним вуглецем нетоварної частини урожаю культур, у ґрунті залишалась стерня та корені рослин, які не були враховані.
The article presents the results of study the influence of various doses and ratios of mineral fertilizers on the yield of field crop rotation and calculates its effectiveness for two rotations on podzolized heavy clay loam chernozem within the conditions of the right-bank forest-steppe of Ukraine. The research was conducted under the conditions of a stationary field experiment established in 2011, the main point of which is to study the possibility of reducing the dose of mineral fertilizers in field crop rotation. On the basis of conducted researches, it was found that on average for two field crop rotations, different systems of fertilizers application contribute to increase in productivity of crop rotation by 41–107%. It should be noted that the exclusion from the composition of complete mineral fertilizer (N110P60K80) of the nitrogen component reduced it by 36%, phosphorous – by 17 and potassium - by 12% only. The application of half of this fertilizer dose (variant N55P30K40) reduced productivity of crop rotation by 21%. The least average annual decrease in productivity of crop rotation - by 0.30–0.51 t of grain units/ha or only 4-6% was noted in the experimental versions of N110P60K40 and N110P30K80, whereas in variant N110P30K40 it was more significant - 0.67 t of grain units/ ha or by 9%. Crops of crop rotation had a different influence on its productivity according to the main products. By this indicator they can be placed in the following series: corn> winter wheat> spring barley> soybeans. It accordingly changed their influence on the formation of crop rotation productivity. Mostly, the formation of organic carbon in the field crop rotation is affected by nitrogen fertilizers. At crop rotation saturation of mineral fertilizers at a dose of N55P30K40 per 1 kg of their active ingredient account for 2.37 kg of organic carbon, or 37% more compared to N110P60K80 dose. This is less than preferred amount. However, it should be noted that, along with organic carbon of the non-market part of the crop yield, the stubble and plant roots remain in the soil, which were not taken into account.
Приведены результаты изучения влияния различных доз и соотношений минеральных удобрений на урожайность культур полевого севооборота и рассчитана ее производительность за две ротации на черноземе оподзоленном тяжелосуглинистом в условиях Правобережной Лесостепи Украины. Исследование проведены в условиях стационарного полевого опыта, заложенного в 2011 году, суть которого заключается в изучении возможности снижения доз минеральных удобрений в полевом севообороте. На основе проведенных исследований было установлено, что в среднем за две ротации полевого севооборота различные системы применения удобрений способствуют повышению продуктивности севооборота на 41–107%. При этом следует отметить, что исключение из состава полного минерального удобрения (N110P60K80) азотной составляющей снижало ее на 36%, фосфорной – на 17 и калийной – на 12%. Внесение половины этой дозы удобрений (вариант N55P30K40) снижало продуктивность севооборота на 21%. Меньше среднегодовое снижение продуктивности севооборота – на 0,30–0,51 т з. ед/га, или только 4–6% отмечено в вариантах опыта N110P60K40 и N110P30K80, тогда как в варианте N110P30K40 оно было существенным – на 0,67 т з. ед/га, или на 9%. Культуры севооборота имели различное влияние на формирование его производительности по основной продукции. По этому показателю их можно разместить в такой ряд: кукуруза> пшеница озимая> ячмень> соя. Это, соответственно, меняло и их долю влияния на формирование продуктивности севооборота. Больше всего на образование органического углерода в полевом севообороте влияют азотные удобрения. По насыщенности севооборота минеральными удобрениями в дозе N55P30K40 на 1 кг их действующего вещества приходится 2,37 кг органического углерода, или на 37% больше по сравнению с дозой N110P60K80. Это меньше рекомендуемого количества. Однако следует отметить, что наряду с органическим углеродом нетоварной части урожая культур, в почве оставалась стерня и корни растений, которые не были учтены.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9807
ISSN: 2663-2144
Appears in Collections:2019, № 03 (76)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
SH_2019_3_80-86.pdf535,56 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU