DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Обліку та фінансів >
Кафедра комп'ютерних технологій і моделювання систем >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9952

Название: Моделювання інформаційного впливу в соціальних інтернет-сервісах на основі системної динаміки
Другие названия: Моделирование информационного влияния в социальных интернет-сервисах на основе системной динамики
Modeling of information influence in social networking services on the basis of system dynamics
Авторы: Молодецька, К. В.
Молодецкая, К. В.
Molodetska, K.
Тимонін, Ю. О.
Тимонин, Ю. А.
Tymonin, Yu.
Ключевые слова: соціальні інтернет-сервіси
социальные интернет-сервисы
social networking services
інформаційний вплив
информационное влияние
information influence
контент
content
інформаційна безпека держави
информационная бзопасность государства
information security of state
системно-динамічна модель
системно-динамическая модель
system and dynamical model
Issue Date: 2019
Издатель: Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Библиографическое описание: Молодецька К. В. Моделювання інформаційного впливу в соціальних інтернет-сервісах на основі системної динамки / К. В. Молодецька, Ю. О. Тимонін // Інформаційна безпека та інформаційні технології : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., 24–25 квіт. 2019. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. – С. 15.
Аннотация: Наразі соціальні інтернет-сервіси (СІС) є платформою, яка використовується для взаємодії користувачів у мережі Інтернет. Одним з найважливіших напрямків дослідження СІС є вивчення їх впливу на процеси державотворення, зокрема прийняття важливих суспільних й політичних рішень тощо. Внаслідок проведення інформаційних операцій в СІС у реальному житті можуть поширюватися прояви соціальної напруженості, маніпуляції суспільної думкою громадян, міжетнічні конфлікти тощо [1]. Особливе місце в дослідженні взаємодії акторів у СІС належить системній динаміці (СД) Дж. Форрестера [2]. При цьому взаємодія акторів у СІС формалізується на основі причинно-наслідкової структури віртуальної спільноти і враховує зворотні зв’язки між окремими акторами.
Сейчас социальные интернет-сервисы (СИС) являются платформой, которая используется для взаимодействия пользователей в сети Интернет. Одним из важнейших направлений исследования СИС является изучение их влияния на процессы государства, в частности принятие важных общественных и политических решений и тому подобное. В результате проведения информационных операций в СИС в реальной жизни могут распространяться проявления социальной напряженности, манипуляции общественным мнением граждан, межэтнические конфликты и тому подобное [1]. Особое место в исследовании взаимодействия акторов в СИС принадлежит системной динамике Дж. Форрестера [2]. При этом взаимодействие актеров в СИС формализуется на основе причинно-следственной структуры виртуального сообщества и учитывает обратные связи между отдельными акторами.
Currently, social networking services (SNS) is a platform used to interact with users on the Internet. One of the most important areas of the research of the SNS is studying their influence on the processes of state formation, in particular the adoption of important social and political decisions and so on. As a result of information operations in the SNS in real life, manifestations of social tension, manipulation of public opinion can be disseminated [1]. A special place in the study of the interaction of actors in the SNS belongs to the systemic dynamics of J. Forrester [2]. In this case, the interaction of actors in the SNS is formalized on the basis of the causal structure of the virtual community and takes into account the feedback between the individual actors.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9952
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
IBIT_2019_15.pdf262,12 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU