DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Обліку та фінансів >
Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9955

Название: Гармонізація фінансової звітності суб’єктів суспільного інтересу в умовах розширення сфери застосування міжнародних стандартів
Другие названия: Гармонизация финансовой отчетности субъектов общественного интереса в условиях расширения сферы применения международных стандартов
Harmonization of financial reporting of subjects of public interest in the context of extending the scope of application of international standards
Авторы: Золотницька, Ю. В.
Золотницкая, Ю. В.
Zolotnytska, Yu.
Ключевые слова: підприємство
предприятие
enterprise
бухгалтерський облік
бухгалтерский учет
accounting
таксономія
таксономия
taxonomy
бюджет
budget
Issue Date: 2017
Издатель: Житомирський державний технологічний університет; О. О. Євенок
Библиографическое описание: Золотницька Ю. В. Гармонізація фінансової звітності суб’єктів суспільного інтересу в умовах розширення сфери застосування міжнародних стандартів / Ю. В. Золотницька // Розвиток обліку, аналізу і аудиту суб’єктів суспільного інтересу : тези виступів Міжнар. наук. конф., 20–21 жовт. 2017 р. – Житомир : О. О. Євенок, 2017. – С. 59–60.
Аннотация: В процесі розвитку та ускладнення системи комунікативних зв’язків, які надають вільний доступ до світових ринків, значно зросла роль співставності фінансової звітності суб’єктів господарювання. Зникнення торгівельних бар’єрів та можливість вільного руху капіталів з локального на міжнародні рівні, потребують поглиблення гармонізації в частині нормативного регулювання бухгалтерського обліку та складанні фінансової звітності. З 2005 р. у відповідності до Регламенту застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності, всі товариства з обмеженою відповідальністю, що зареєстровані на будь-якій біржі Європейського Союзу, зобов’язані подавати фінансову звітність у відповідності до МСФЗ (IASB).
В процессе развития и усложнения системы коммуникативных связей, предоставляющих свободный доступ к мировым рынкам, значительно возросла роль сопоставимости финансовой отчетности субъектов хозяйствования. Исчезновение торговых барьеров и возможность свободного движения капиталов с локального на международные уровни, требуют углубления гармонизации в части нормативного регулирования бухгалтерского учета и составлении финансовой отчетности. С 2005 г. в соответствии с Регламентом применения Международных стандартов финансовой отчетности, все общества с ограниченной ответственностью, зарегистрированные на любой бирже Европейского Союза, обязаны предоставлять финансовую отчетность в соответствии с МСФО (IASB).
In the process of development and complication of the system of communicative communications, which provide free access to world markets, has increased the role of comparability significantly financial statements of economic entities. The disappearance of trading barriers and the possibility of free movement of capital from local to international levels require deepening of harmonization in terms of regulatory accounting and financial reporting. Since 2005, in accordance with the Regulations on the Application of International Financial Reporting Standards, all limited liability companies registered on any stock exchange in the European Union are required to submit financial statements in accordance with the International Accounting Standards Board (IASB).
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9955
ISBN: 978-966-683-490-7
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
ROAASSI_2017_59-60.pdf416,02 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU