DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Обліку та фінансів >
Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9958

Название: Спеціальний режим прямого оподаткування аграрних підприємств: проблеми та перспективи розвитку
Другие названия: Специальный режим прямого налогообложения аграрных предприятий: проблемы и перспективы развития
Special regime of direct taxation of agrarian enterprises: problems and prospects of development
Авторы: Золотницька, Ю. В.
Золотницкая, Ю. В.
Zolotnytska, Yu.
Ключевые слова: спеціальний режим оподаткування
специальный режим налогообложения
special tax regime
спрощена система оподаткування, обліку та звітності
упрощенная система налогообложения, учета и отчетности
simplified tax system, accounting and reporting
єдиний податок
единый налог
single tax
Issue Date: 2015
Издатель: Чернігівський національний технологічний університет
Библиографическое описание: Золотницька Ю. В. Спеціальний режим прямого оподаткування аграрних підприємств: проблеми та перспективи розвитку / Ю. В. Золотницька // Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : тези доп. І Міжнар. наук.-практ. конф., 11 груд. 2015 р. – Чернігів : Чернігівський нац. технол. ун-т, 2015. – С. 226–228.
Аннотация: Спрощена система оподаткування, обліку та звітності – особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків та зборів, за Податковим кодексом України, на сплату єдиного податку з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності. Застосування спеціального режиму оподаткування сільськогосподарських товаровиробників покликане забезпечити раціональний перерозподіл податкового навантаження між економічними суб’єктами, вдосконалити процедури податкового адміністрування та спростити податковий облік.
Упрощенная система налогообложения, учета и отчетности – особый механизм взимания налогов и сборов, устанавливающий замену уплаты отдельных налогов и сборов, по Налоговому кодексом Украины, на уплату единого налога с одновременным ведением упрощенного учета и отчетности. Применение специального режима налогообложения сельскохозяйственных товаропроизводителей призвано обеспечить рациональное перераспределение налоговой нагрузки между экономическими субъектами, усовершенствовать процедуры налогового администрирования и упростить налоговый учет.
A simplified system of taxation, accounting and reporting – a special mechanism for collecting taxes and duties, which establishes the replacement of the payment of individual taxes and fees, for the Tax the Code of Ukraine, for the payment of a single tax, while conducting simplified accounting and reporting. The application of the special tax regime for agricultural producers is intended to ensure a rational redistribution of tax burden among economic entities, to improve tax administration procedures and to simplify tax accounting.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9958
ISBN: 978-966-7496-63-0
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
BOOAASSHHR_2015_226-228.pdf315,95 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU