DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Періодичні видання >
Наукові горизонти >
2019, № 05 (78) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/10097

Название: Бюджетні програми розвитку туризму: формування показників результативності, їх облікове забезпечення і аналіз
Другие названия: Budgetary programs of tourism development: formation of performance indicators, accounting support and analysis
Бюджетные программы развития туризма: формирование показателей результативности, их учетное обеспечение и анализ
Авторы: Цаль-Цалко, Ю. С.
Tsal-Tsalko, Yu.
Мороз, Ю. Ю.
Moroz, Yu.
Рябцева, Н. О.
Ryabtseva, N.
Рябцева, Н. А.
Ключевые слова: бюджетні програми
budget programs
бюджетные программы
туризм
tourism
економічні показники
economic indicators
экономические показатели
результативність
performance
результативность
облік
accounting
учет
додана вартість
value added
добавленная стоимость
аналіз
analysis
анализ
Issue Date: 2019
Издатель: Житомирський національний агроекологічний університет
Библиографическое описание: Цаль-Цалко Ю. С. Бюджетні програми розвитку туризму: формування показників результативності, їх облікове забезпечення і аналіз / Ю. С. Цаль-Цалко, Ю. Ю. Мороз, Н. О. Рябцева // Наукові горизонти. – 2019. – № 5 (78). – С. 75–81.
Аннотация: Досліджено стратегічні цілі розвитку туризму як важливого виду економічної діяльності для підвищення рівня зайнятості, диверсифікації господарської діяльності, збереження і розвитку культурного потенціалу, екологічно безпечного навколишнього природного середовища, а також поліпшення рівня інноваційності національної економіки, сприяння гармонізації відносин між різними країнами і народами. Туризм є одним із засобів реалізації зовнішньої політики держави. З’ясовано, що у сфері надання туристичних послуг наразі в Україні відсутні дієві бюджетні механізми підтримки туризму коштами держави і територіальних громад. Туристичний бюджет України на 2019 рік становить лише 17,9 млн грн. Досліджено ситуацію, що склалась в туристичній галузі за статистичними показниками діяльності суб’єктів господарювання в сфері туризму. Визначено, що сучасний стан розвитку туризму передусім потребує державної підтримки через реалізацію бюджетних програм. Висвітлено, що для вимірювання ефективності використання бюджетних коштів необхідно формувати систему показників, які повинні бути своєрідним індикатором, що всебічно ілюструє успішність виконання програм. Окреслено, що результативні показники поділяються на такі групи: показники затрат, показники продукту, показники ефективності та показники якості. Відзначено, що визначену систему показників можливо поєднати в єдиному кількісно-якісному індикаторі – додана вартість. Запропоновано упорядкувати інформаційне джерело для одержання складових доданої вартості, які одержує бізнес від туризму на рівні суб’єктів господарювання на основі рахунків-екранів бухгалтерського обліку класу 8 «Витрати за елементами». Основним аналітичним прийомом оцінювання використання коштів бюджетних програм у сфері туризму є розрахунок співвідношення «ресурси – результат».
The strategic goals of developing tourism as an important type of economic activity were studied to increase employment, diversify economic activities, preserve and develop cultural potential, an environmentally sound environment, as well as improve the level of innovativeness of the national economy and promote harmonization of relations between different countries and peoples. Tourism is one of the means of implementing state foreign policy. It has been established that in the field of the provision of tourist services, currently in Ukraine there are no effective budgetary mechanisms for supporting tourism by means of the state and territorial communities. The tourist budget of Ukraine for 2019 is only 17.9 million UAH. The situation that has developed in the tourism industry on the statistical indicators of the activities of economic entities in the field of tourism has been studied. It has been determined that the current state of tourism development primarily needs state support through the implementation of budget programs. It is highlighted that in order to measure the efficiency of using budget funds, it is necessary to form a system of indicators, which should be a kind of indicator that comprehensively illustrates the success of program implementation. It was determined that the performance indicators are divided into the following groups: cost indicators, product indicators, performance indicators and quality indicators. It is noted that a certain system of indicators can be combined in a single quantitative and qualitative indicator - value added. It was proposed to streamline the information source to obtain the components of value added, which the business receives from tourism at the level of business entities on the basis of accounts-screens of accounting class 8 «Expenses by elements». The main analytical method of evaluating the use of budget programs in the field of tourism is the calculation of the ratio «resources – result».
Исследованы стратегические цели развития туризма как важного вида экономической деятельности для повышения уровня занятости, диверсификации хозяйственной деятельности, сохранения и развития культурного потенциала, экологически безопасной окружающей среды, а также улучшения уровня инновационности национальной экономики, содействия гармонизации отношений между различными странами и народами. Туризм является одним из средств реализации внешней политики государства. Установлено, что в сфере предоставления туристических услуг в настоящее время в Украине отсутствуют действенные бюджетные механизмы поддержки туризма средствами государства и территориальных общин. Туристический бюджете Украины на 2019 составляет только 17,9 млн грн. Исследована ситуация, которая сложилась в туристической отрасли по статистическим показателям деятельности субъектов хозяйствования в сфере туризма. Определено, что современное состояние развития туризма прежде всего нуждается в государственной поддержке через реализацию бюджетных программ. Освещено, что для измерения эффективности использования бюджетных средств необходимо формировать систему показателей, которые должны быть своеобразным индикатором, который всесторонне иллюстрирует успешность выполнения программ. Определено, что результативные показатели делятся на следующие группы: показатели затрат, показатели продукта, показатели эффективности и показатели качества. Отмечено, что определенную систему показателей возможно совместить в едином количественно-качественном индикаторе – добавленная стоимость. Предложено упорядочить информационный источник для получения составляющих добавленной стоимости, которые получает бизнес от туризма на уровне субъектов хозяйствования на основе счетов-экранов бухгалтерского учета класса 8 «Расходы по элементам». Основным аналитическим приемом оценивания использования бюджетных программ в сфере туризма является расчет соотношения «ресурсы – результат».
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/10097
ISSN: 2663-2144
Appears in Collections:2019, № 05 (78)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
SH_2019_5_75-81.pdf758,97 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2021 Polissia University