DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Періодичні видання >
Наукові горизонти >
2019, № 08 (81) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/10150

Название: Оцінка вмісту радіонукліду 137Cs у продуктах харчування мешканців радіоактивно забруднених територій у віддалений період після аварії на ЧАЕС
Другие названия: Evaluation of the content of 137Cs radionuclide in food products of residents of radioactively contaminated territories in the long-term period after the Chernobyl accident
Оценка содержания радионуклида 137Cs в продуктах питания жителей радиоактивно загрязненных территорий в отдаленный период после аварии на ЧАЭС
Авторы: Романчук, Л. Д.
Romanchuk, L.
Лопатюк, О. В.
Lopatiuk, О.
Ковальова, С. П.
Kovalyova, S.
Ковалева, С. П.
Ключевые слова: питома активність 137Cs
specific activity of 137Cs
удельная активность 137Cs
щільність забруднення
contamination density
плотность загрязнения
радіонуклід
radionuclide
радионуклид
сільськогосподарська продукція
agricultural products
сельскохозяйственная продукция
продукти харчування
food products
продукты питания
Issue Date: 2019
Издатель: Житомирський національний агроекологічний університет
Библиографическое описание: Романчук Л. Д. Оцінка вмісту радіонукліду 137Cs у продуктах харчування мешканців радіоактивно забруднених територій у віддалений період після аварії на ЧАЕС / Л. Д. Романчук, О. В. Лопатюк, С. П. Ковальова // Наукові горизонти. – 2019. – № 8 (81). – С. 82–86.
Аннотация: У статті викладені матеріали досліджень сільськогосподарської продукції тваринного та рослинного походження, вирощеної у приватних підсобних господарствах мешканців населених пунктів Народицького району Житомирської області, віднесених до 2-ої зони радіоактивного забруднення. Для проведення досліджень у даних населених пунктах здійснено відбір зразків ґрунту з присадибних ділянок та продуктів, які вирощуються мешканцями радіоактивно забруднених територій у власному підсобному господарстві. Вимірювання вмісту 137Cs у відібраних зразках проводилося спектрометричним методом на універсальному спектрометричному комплексі «Гамма Плюс» у вимірювальній лабораторії Житомирської філії державної установи «Інститут охорони ґрунтів України». Встановлено, що вміст 137Cs перевищує ДР-2006 у зразках буряка столового відібраних у підсобних господарствах с. Христинівка та зразках квасолі, відібраних у підсобних господарствах смт Народичі та с. Селець. Відмічено значну концентрацію радіонукліда в зразках квасолі та столового буряка у всіх досліджуваних підсобних господарствах. Найменш забрудненими радіонуклідами продуктами харчування тваринного походження були яйця курячі. Найнижчий рівень забруднення радіонуклідом 137Cs у продукції рослинного походження спостерігавсь у зразках бульб картоплі та моркви. Вміст радіоцезію в молоці перевищував ДР-2006 у зразках, відібраних у підсобних господарствах с. Селець. Дослідження продуктів харчування мешканців населених пунктів Народицького району на вміст радіоцезію показали, що продукти харчування рослинного походження, крім столових буряків та квасолі, вирощених у с. Христинівка та квасолі – у с. Селець та смт Нородичі, відповідають критеріям радіологічної безпеки і можуть використовуватися у раціонах харчування людини. Продукти харчування тваринного походження, крім молока у с. Селець, також можна використовувати у раціонах харчування. Проте, систематичне вживання продуктів харчування, навіть з незначним вмістом радіоцезію, призводить до накопичення 137Cs в організмі людини, що з часом може негативно вплинути на стан її здоров’я.
The article presents materials of investigation of agricultural products of animal and plant origin grown in private subsidiary plots of residents in the Narodychi district of the Zhytomyr region, which belongs to the second zone of radioactive contamination. In order to carry out the investigation, soil samples were taken in these settlements from subsidiary plots; and also products grown there by the residents of radioactively contaminated territories in their own subsidiary farms were collected for the research. The measurement of the content of 137Cs in the selected samples was carried out using the spectrometric method at the universal spectrometric complex «Gamma Plus» in the measuring laboratory of the Zhytomyr Branch of the State Institution «Institute for Soil Protection Ukraine». It is established that the content of 137Cs exceeds the DR-2006 in the samples of table beet selected in the subsidiary farms in the village Khrystynivka and bean samples selected in the subsidiary farms of the small town Narodychi and village Selets. A significant concentration of radionuclide in the samples of bean and table beet was observed in all subsidiary farms under investigation. Chicken eggs are food of animal origin that is the least contaminated with the radionuclide. The lowest levels of contamination with 137Cs radionuclide in plant products are observed in the samples of potato tubers and carrots. The content of radiocesium in milk exceeds the DR-2006 in the samples selected in the subsidiary farms in the village Selets. The investigation of food of residents of the Narodychi district in terms of the content of radiocesium showed that food of plant origin, except table beets and beans grown in the village Khrystynivka and beans grown in the village Selets and the small town Narodychi meet the criteria of radiological safety and can be used in human diets. Food of animal origin, except milk in the village Selets can also be used in diets. However, the systematic consumption of food products even with a low content of radiocesium leads to the accumulation of 137Cs in the human body, which over time can negatively affect their health.
В статье изложены материалы исследований сельскохозяйственной продукции животного и растительного происхождения, выращенной в личных подсобных хозяйствах жителей населенных пунктов Народичского района Житомирской области, отнесенных ко второй зоне радиоактивного загрязнения. Для проведения исследований в данных населенных пунктах осуществлен отбор образцов грунта с приусадебных участков и продуктов, которые выращиваются жителями радиоактивно загрязненных территорий в личном подсобном хозяйстве. Измерения содержания 137Cs в отобранных образцах проводилось спектрометрическим методом на универсальном спектрометрическом комплексе «Гамма Плюс» в измерительной лаборатории Житомирского филиала государственного учреждения «Институт охраны почв Украины». Установлено, что содержание 137Cs превышает ДР-2006 в образцах свеклы столовой отобранных в подсобных хозяйствах с. Христиновка и образцах фасоли, отобранных в подсобных хозяйствах пгт Народичи и с. Селец. Отмечено значительную концентрацию радионуклида в образцах фасоли и столовой свеклы во всех исследуемых подсобных хозяйствах. Наименее загрязненными радионуклидами продуктами питания животного происхождения были яйца куриные. Самый низкий уровень загрязнения радионуклидом 137Cs в продукции растительного происхождения наблюдался в образцах клубней картофеля и моркови. Содержание радиоцезия в молоке превышал ДР-2006 в образцах, отобранных в подсобных хозяйствах с. Селец. Исследование продуктов питания жителей населенных пунктов Народичского района содержание радиоцезия показали, что продукты питания растительного происхождения, кроме столовой свеклы и фасоли, выращенных в с. Христиновка и фасоли - в с. Селец и пгт Нородичи, соответствуют критериям радиологической безопасности и могут использоваться в рационах питания человека. Продукты животного происхождения, кроме молока в с. Селец, можно использовать в рационах питания. Однако, систематическое употребление продуктов питания, даже с незначительным содержанием радиоцезия, приводит к накоплению 137Cs в организме человека, что со временем может негативно повлиять на состояние его здоровья.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/10150
ISSN: 2663-2144
Appears in Collections:2019, № 08 (81)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
SH_2019_8_82-86.pdf652,2 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2021 Polissia University