DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Періодичні видання >
Наукові горизонти >
2019, № 12 (85) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/10191

Название: Якість і безпека кормів для корів у період сухостою та отелу в системі акушерської диспансеризації
Другие названия: Quality and safety of feeds for cows in the dry period and the parturition in the obstetrics dispensation system
Качество и безопасность кормов для коров в период сухостоя и отела в системе акушерской диспансеризации
Авторы: Сачук, Р. М.
Sachuk, R.
Стравський, Я. С.
Stravsky, Ya.
Стравский, Я. С.
Жигалюк, С. В.
Zhyhalyuk, S.
Кацараба, О. А.
Katsaraba, O.
Мандигр, Ю. М.
Mandyhra, Yu.
Ключевые слова: силос кукурудзяний
corn silage
силос кукурузный
комбікорм
mixed feed
комбикорм
макуха соняшникова
sunflower seed meal
жмых подсолнечника
зелена маса люцерни
green mass alfalfa
зеленая масса люцерны
солома
straw
корови
cow
коровы
якість
quality
качество
Issue Date: 2019
Издатель: Житомирський національний агроекологічний університет
Библиографическое описание: Якість і безпека кормів для корів у період сухостою та отелу в системі акушерської диспансеризації / Р. М. Сачук, Я. С. Стравський, С. В. Жигалюк [та ін.]. // Наукові горизонти. – 2019. – № 12 (85). – С. 39–47.
Аннотация: У ФГ «Мрія» Рівненської області розпочато діагностичний етап акушерської диспансеризації, проведено моніторинг захворюваності корів. Метою подальших досліджень стало визначення: відповідності кормів показника якості та безпеки щодо загальної токсичності; загальної контамінації та видового складу мікроскопічних грибів; наявності мікотоксинів; вмісту неорганічних елементів; вмісту нітратів і нітритів. Також досліджували поживну цінність кормів. У роботі використано токсикологічні, мікологічні, зоотехнічні та статистичні методи досліджень. За біопробою на білих мишах встановлено, що макуха соняшникова – токсична та не може бути використана для годівлі корів. Згідно з мікологічними дослідженнями силосу кукурудзяного, комбікорму, макухи соняшникової, соломи встановлений високий вміст токсикоутворюючих видів родів Aspergillus, Cladosporium, Rhizopus spp. Ступінь контамінації ними значно перевищує максимально допустимі рівні. За невідповідністю показників не рекомендується застосовувати цей корм для годівлі тільних і лактуючих тварин. Контамінації кормової сировини господарства Афлатоксином В1, зераленоном, стеригматоцистіном та патуліном не виявлено. За результатами досліджень вмісту неорганічних елементів комбікорму та макухи соняшникової встановлено перевищення максимально допустимих рівнів Ферумом і Нікельом, тоді як за Селеном, Кобальтом, Купрумом у досліджуваних пробах виявлена нестача. За результатами хімічних досліджень кормів встановлено невідповідність силосу кукурудзяного його нормативним показником 3-ого класу через підвищений вміст клітковини у сухій речовині на 25,0 %, що обумовило зниження обмінної енергії та кормових одиниць на 4,5 % та 13,0 %, відповідно, що значно погіршує його якість. У макусі соняшниковій відносно нормативних значень підвищені вологість на 7,1 %, частка сирої клітковини на 17,5 %, а також знижений вміст сирого протеїну на 21,0 %, однак це не вплинуло негативно на рівень обмінної енергії. У комбікормі відносно нормативних значень знижений рівень сирого протеїну на 7,2 %, інші визначені показники знаходяться в межах референтного рівня. Розроблені заходи дозволили знизити токсичність макухи соняшникової, провести знезараження контамінованих мікроміцетами кормів і відкоригувати раціон за показниками максимально допустимих рівнів.
In farm «Mriya» of the Rivne region, obstetric and gynecological dispensaries of cows during lactation and dry period were conducted. The purpose of the first stage of clinical examination was to determine the nutritional value of feeds for their compliance with quality and safety indicators. The research of fodder was conducted for the purpose of determining the presence of mycotoxins, general contamination and the species composition of microscopic fungi, the content of nitrates and nitrites and macro-trace elements. The toxicological, mycological, zootechnical and statistical methods of research are used in this work. The bio test on white mice has found that sunflower oil is toxic and can not be used for feeding cows. The micronutrient studies of corn silage, mixed fodder, sunflower oil, straw have established high levels of toxic generative species of Aspergillus, Cladosporium, and Rhizopus spp. Their degree of contamination far exceeds the maximum allowable levels. Due to the inconsistency of these indicators, it is not recommended to use such feed for cows during lactation and lactation. Contamination of feed raw materials Aflatoxin B1, zerralenom, sterigmatocysteine and patulin was not detected. According to the results of studies on the content of inorganic elements of mixed fodder and sunflower oil, excessive maximum levels of Ferum and Nickel were set against the backdrop of Selenium, Cobalt, and Kuprum deficiencies. According to the results of chemical research of forages, the non-conformity of corn silo with its normative index of 3rd class due to high content of fiber in dry matter by 25,0 %, which caused the decrease of exchange energy and feed units by 4,5 % and 13,0 % respectively, which greatly impairs its quality. In sunflower seed oil, the moisture content increased by 7,1 %, the percentage of crude fiber by 17,5 %, and the lower content of crude protein by 21,0 %, but did not have a negative effect on the level of exchange energy. In the mixed fodder relative to the normative values, the level of crude protein is reduced by 7,2 %, while other determined indicators are within the reference level. The developed measures allowed to reduce the toxicity of sunflower oil, to decontaminate contaminated micronutrient feeds and to adjust the diet on the basis of indicators of maximum permissible levels of safety.
В ФГ «Мечта» Ровенской области начато диагностический этап акушерской диспансеризации, проведен мониторинг заболеваемости коров. Целью дальнейших исследований стало определение: соответствия кормов показателя качества и безопасности по общей токсичности; общей контаминации и видового состава микроскопических грибов; наличии микотоксинов; содержания неорганических элементов; содержания нитратов и нитритов. Также исследовали питательную ценность кормов. В работе использованы токсикологические, микологические, зоотехнические и статистические методы исследований. По биопробы на белых мышах установлено, что жмых подсолнечника - токсичное и не может быть использована для кормления коров. Согласно Микологическое исследование силоса кукурузного, комбикорма, жмыха подсолнечного, соломы установлен высокое содержание токсикоутворюючих видов родов Aspergillus, Cladosporium, Rhizopus spp. Степень загрязнения ими значительно превышает максимально допустимые уровни. По несоответствию показателей не рекомендуется применять этот корм для кормления тельных и лактирующих животных. Контаминации кормового сырья хозяйства афлатоксина В1, зераленон, стеригматоцистином и патулином не обнаружено. По результатам исследований содержания неорганических элементов комбикорма и жмыха подсолнечного установлено превышение максимально допустимых уровней Железо и Никельом, тогда как за селен, кобальт, медь в исследуемых пробах обнаружена недостача. По результатам химических исследований кормов установлено несоответствие силоса кукурузного его нормативным показателем 3-го класса за повышенного содержания клетчатки в сухом веществе на 25,0%, что обусловило снижение обменной энергии и кормовых единиц на 4,5% и 13,0%, соответственно, что значительно ухудшает его качество. В жмыхе подсолнечном относительно нормативных значений повышенные влажность на 7,1%, доля сырой клетчатки на 17,5%, а также пониженное содержание сырого протеина на 21,0%, однако это не повлияло негативно на уровень обменной энергии. В комбикорме относительно нормативных значений снижен уровень сырого протеина на 7,2%, другие определенные показатели находятся в пределах референтного уровня. Разработанные мероприятия позволили снизить токсичность жмыха подсолнечного, провести обеззараживание контаминированных микромицетами кормов и откорректировать рацион по показателям максимально допустимых уровней.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/10191
ISSN: 2663-2144
Appears in Collections:2019, № 12 (85)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
SH_2019_12_39-47.pdf360,2 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU