DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Періодичні видання >
Наукові горизонти >
2020, № 01 (86) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/10198

Название: Залежність урожайності суцвіть ромашки лікарської від тривалості вегетаційного періоду культури
Другие названия: The dependence of the yield of medicinal chamomile inflorescences on the duration of the growing season of culture
Зависимость урожайности соцветий ромашки от продолжительности вегетационного периода культуры
Авторы: Мойсієнко, В. В.
Moisiienko, V.
Мойсиенко, В. В.
Назарчук, О. П.
Nazarchyk, O.
Ключевые слова: строки сівби
sowing time
сроки сева
термін цвітіння
flowering period
срок цветения
біометричні показники рослин
plant biometrics
биометрические показатели растений
сира та повітряно суха маса
crude and air-dry mass
сырая и воздушно сухая маса
Issue Date: 2020
Издатель: Житомирський національний агроекологічний університет
Библиографическое описание: Мойсієнко В. В. Залежність урожайності суцвіть ромашки лікарської від тривалості вегетаційного періоду культури / В. В. Мойсієнко, О. П. Назарчук // Наукові горизонти. – 2020. – № 1 (86). – С. 7–13.
Аннотация: При вирощуванні лікарських рослин головною умовою є правильно підібрана агротехніка, адже ці рослини вимагають правильності та точності дій у процесі культивування. Нині лікарські рослини стають все більш актуальними серед агровиробників України, тому що від реалізації лікарської сировини можна отримати сталі прибутки. Метою наших досліджень було розробити та удосконалити елементи технології вирощування ромашки лікарської (Matricaria recutita L.) в зоні Полісся України та встановити вплив зміни періоду вегетації культури шляхом висівання рослин у різні строки сівби на подовження терміну цвітіння. Для даних досліджень використовували сорт ромашки лікарської Перлина Лісостепу. Нами встановлено, що термін цвітіння суттєво залежить від строку сівби, а саме від тривалості вегетаційного періоду. За осіннього посіву та норми висіву 5 кг/га ми отримали середню густоту рослин 710 шт/м2, вегетаційний період рослин в 220 днів та найдовший термін цвітіння, який сягав 20 днів. А при весняному посіві з такою ж нормою – густота рослин була значно меншою – 640 шт/м2, вегетаційний період тривав 90 днів, термін цвітіння сягав лише 14 днів. Що стосується продуктивності, то осінній термін посіву показав найвищі показники урожайності як сирої маси суцвіть, так і повітряно сухої, відповідно. Врожай сирої маси осіннього посіву коливається в межах від 1,1 до 1,3 т/га, а сухої маси, відповідно, від 0,5 до 0,7 т/га. Що стосується показників весняного посіву, то урожайність була дещо меншою за попередню, адже термін цвітіння та вегетаційний період рослин у цілому були коротшими. У подальшому планується проводити більше досліджень щодо впливу агротехнічних заходів на урожайність ромашки лікарської в умовах зони Полісся, де ще недостатньо вивчене дане питання.
During growing medicinal plants, the main condition is the correct selection of agricultural technology, because these plants require the correctness and accuracy of actions in the cultivation process. Nowadays, medicinal plants are becoming more relevant among Ukrainian agricultural producers, as sustainable profits can be obtained from the sale of medicinal raw materials. The aim of our research was to develop and improve the elements of technology for growing chamomile medicinal (Matricaria recutita L.) in the Pollyssya region of Ukraine. To establish the effect of changing the period of vegetation of the crop by sowing the plants at different sowing periods on the extension of flowering period. For these studies used a variety of chamomile medicinal Pearl Forest-steppe. We have established that the flowering period depends essentially on the sowing period, namely on the duration of the growing season. For the autumn sowing and sowing rate of 5 kg/ha, we obtained an average plant density of 710 pcs/m2, a plant growing season of 220 days and a long flowering period of up to 20 days. And with spring sowing the same norm – the density of plants was much lower – 640 pcs/m2, the growing season lasted 90 days, flowering period reached only 14 days. In terms of productivity, the autumn sowing period showed the highest yields of both the raw mass of inflorescences and the air-dry, respectively. The yield of the crude mass of autumn sowing ranges from 1.1 to 1.3 t/ha and the dry weight, respectively, from 0.5 to 0.7 t/ha. As for spring sowing, the yield was slightly lower than the previous one, as the flowering period and the growing season of the plants were generally shorter. In the future it is planned to carry out more research on the impact of agrotechnical measures on the yield of medicinal chamomile in the conditions of the Pollissya zone, where this issue has not been sufficiently studied.
При выращивании лекарственных растений главным условием является правильно подобранная агротехника, ведь эти растения требуют правильности и точности действий в процессе культивирования. Сейчас лекарственные растения становятся все более актуальными среди агропроизводителей Украины, потому что от реализации лекарственного сырья можно получить устойчивую прибыль. Целью наших исследований было разработать и усовершенствовать элементы технологии выращивания ромашки (Matricaria recutita L.) в зоне Полесья Украины и установить влияние изменения периода вегетации культуры путем посева растений в разные сроки сева на продление срока цветения. Для данных исследований использовали сорт ромашки Жемчужина Лесостепи. Нами установлено, что срок цветения существенно зависит от срока сева, а именно от продолжительности вегетационного периода. По осеннего посева и нормы высева 5 кг/га мы получили среднюю густоту растений 710 шт/м2, вегетационный период растений в 220 дней и самый длинный срок цветения, который достигал 20 дней. А при весеннем посеве с такой же нормой – густота растений была значительно меньше – 640 шт/м2, вегетационный период длился 90 дней, срок цветения достигал лишь 14 дней. Что касается производительности, то осенний срок посева показал самые высокие показатели урожайности как сырой массы соцветий, так и воздушно сухой, соответственно. Урожай сырой массы осеннего посева колеблется в пределах от 1,1 до 1,3 т/га, а сухой массы, соответственно, от 0,5 до 0,7 т/га. Что касается показателей весеннего посева, то урожайность была несколько меньше предыдущей, ведь срок цветения и вегетационный период растений в целом были короче. В дальнейшем планируется проводить больше исследований по влиянию агротехнических мероприятий на урожайность ромашки в условиях зоны Полесья, где еще недостаточно изучен данный вопрос.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/10198
ISSN: 2663-2144
Appears in Collections:Статті
2020, № 01 (86)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
SH_2020_1_7-13.pdf858,38 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2021 Polissia University