DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Періодичні видання >
Наукові горизонти >
2020, № 01 (86) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/10199

Название: Вплив мікродобрив та регуляторів росту рослин на врожайність та якість зерна ячменю ярого
Другие названия: The influence of microfertilizers and plant growth regulators on the yield and grain quality of spring barley
Влияние микроудобрений и регуляторов роста растений на урожайность и качество зерна ячменя ярового
Авторы: Веремеєнко, С. І.
Veremeenko, S.
Веремеенко, С. И.
Ткачук, С. О.
Tkachuk, S.
Трушева, С. С.
Trusheva, S.
Ключевые слова: ячмінь ярий
spring barley
ячмень яровой
урожайність
yield
урожайность
регулятори росту рослин
plant growth regulators
регуляторы роста растений
мікродобрива
micro fertilizers
микроудобрения
позакореневе підживлення
foliar feeding
внекорневые подкормки
Issue Date: 2020
Издатель: Житомирський національний агроекологічний університет
Библиографическое описание: Веремеєнко С. І. Вплив мікродобрив та регуляторів росту рослин на врожайність та якість зерна ячменю ярого / С. І. Веремеєнко, С. О. Ткачук, С. С. Трушева // Наукові горизонти. – 2020. – № 1 (86). – С. 14–21.
Аннотация: У статті аналізуються сучасні світові тенденції пошуку шляхів підвищення продуктивності сільськогосподарських культур, покращення якості сільськогосподарської продукції за рахунок запровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій. Використання регуляторів росту рослин та мікродобрив є тими елементами сучасних технологій вирощування сільськогосподарських культур, які дозволяють за незначних капіталовкладень отримати додатковий врожай. Мета досліджень полягала у вдосконаленні агротехніки вирощування ячменю ярого на темно-сірих опідзолених середньосуглинкових ґрунтах для отримання більш сталих врожаїв зерна з високими пивоварними якостями. Дослідження проводили протягом 2016–2017 рр. на землях сортодослідної станції Рівненського обласного державного центру експертизи сортів рослин щодо впливу передпосівної обробки насіння та позакореневого підживлення регуляторами росту рослин та мікродобривами на урожайність та якість зерна ячменю ярого. Аналіз результатів досліджень показав, що найбільшу прибавку врожайності (1,12 т/га) отримали на варіанті досліду при застосуванні для обробки насіння та обприскування посівів ячменю ярого регулятора росту Вимпел-К (500 г/т) і мікродобрива Оракул насіння (1 л/т) з протруювачем. При цьому, вища врожайність зерна ячменю ярого формувалася за рахунок підвищеної кількості зернин в колосі та більшої маси 1000 насінин. Обробка насіння регуляторами росту рослин та мікродобривами у всіх комбінаціях, а також застосування їх по вегетуючих рослинах сприяли покращенню пивоварних якостей зерна ячменю ярого. Одержані експериментальні дані засвідчили доцільність використання мікродобрив та регуляторів росту рослин при вирощуванні ячменю ярого в умовах Західного Лісостепу та необхідність подальших досліджень щодо вдосконалення технології вирощування зернових культур.
The article analyzes the current world trends of finding ways to improve the productivity of crops, to improve the quality of agricultural products through the introduction of energy and resource-saving technologies. The usage of plant growth regulators and microfertilizers are the elements of modern crop growing technologies that allow to produce an additional crop by a minor investment. The purpose of the research was to improve the agro-technology of spring barley cultivation on dark-gray podzolic mid-loam soils to produce more stable grain yields with high brewing qualities. The researches were carried out during 2016–2017 on the lands of the sorting station of the Rivne State Center for Plant Variety Examination regarding the influence of pre-sowing seed cultivation and foliar feeding by plant growth regulators and microfertilizers on the yield and quality of spring barley grain. The analysis of the conducted research showed that the highest yield increase (1,12 t/ha) was obtained in the experiment where the treatment of seeds and spraying of barley crops of spring growth regulator Vympel-K (500 g/t) and microfertilizer Oracle seeds (1 l/t) with an etchant was applied. The higher yield of spring barley grain was formed due to the increased number of grains in the ear and a greater mass of 1000 seeds. Seed treatment by plant growth regulators and microfertilizers in all combinations, as well as their application to vegetative plants contributed to the improvement of brewing qualities of spring barley grain. The obtained experimental data have confirmed the feasibility of using microfertilizers and plant growth regulators for the cultivation of spring barley in the Western Forest Steppe and the need for further research on improving the technology of growing cereals.
В статье анализируются современные мировые тенденции поиска путей повышения продуктивности сельскохозяйственных культур, улучшения качества сельскохозяйственной продукции за счет внедрения энерго- и ресурсосберегающих технологий. Использование регуляторов роста растений и микроудобрений являются теми элементами современных технологий выращивания сельскохозяйственных культур, которые позволяют при незначительных капиталовложениях получить дополнительный урожай. Цель исследований заключалась в совершенствовании агротехники выращивания ячменя ярового на темно-серых оподзоленных среднесуглинистых почвах для получения более устойчивых урожаев зерна с высокими пивоваренными качествами. Исследования проводились в течение 2016-2017 гг. На землях сортоисследовательской станции Ровенского областного государственного центра экспертизы сортов растений по влиянию предпосевной обработки семян и внекорневой подкормки регуляторами роста растений и микроудобрениями на урожайность и качество зерна ячменя ярового. Анализ результатов исследований показал, что наибольшую прибавку урожайности (1,12 т/га) получили на варианте опыта при применении для обработки семян и опрыскивания посевов ячменя ярового регулятора роста Вымпел-К (500 г/т) и микроудобрения Оракул семян (1 л/т) с протравители. При этом, выше урожайность зерна ячменя ярового формировалась за счет повышенного количества зерен в колосе и большей массы 1000 семян. Обработка семян регуляторами роста растений и микроудобрениями во всех комбинациях, а также применение их по вегетирующих растениях способствовали улучшению пивоваренных качеств зерна ячменя ярового. Полученные экспериментальные данные показали целесообразность использования микроудобрений и регуляторов роста растений при выращивании ячменя ярового в условиях Западной Лесостепи и необходимость дальнейших исследований по совершенствованию технологии выращивания зерновых культур.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/10199
ISSN: 2663-2144
Appears in Collections:2020, № 01 (86)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
SH_2020_1_14-21.pdf552,38 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU