DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Періодичні видання >
Наукові горизонти >
2020, № 01 (86) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/10209

Название: Кормова поведінка великої рогатої худоби та прогнозування споживання пасовищного корму тваринами при організації випасу
Другие названия: Feed behavior of breed nutrition and forecasting consumption of animal feeding in animal grazing organization
Кормовое поведение крупного рогатого скота и прогнозирование потребления пастбищного корма животными при организации выпаса
Авторы: Борщенко, В. В.
Borschenko, V.
Лавринюк, О. О.
Lavryniuk, O.
Лавринюк, О. А.
Фарафонов, С. Ж.
Farafonov, S.
Кучер, Д. М.
Kucher, D.
Кучер, Д. Н.
Данилюк, В. С.
Daniluk, V.
Ключевые слова: пасовища
рastures
пастбища
кормова поведінка
forage behavior
кормовое поведение
пропозиція корму
forage supply
предложение корма
висота та щільність травостою
height and density of grass
высота и плотность травостоя
споживання корму
forage consumption
потребление корма
підгодівля
feeding
подкормка
управління пасовищем
pasture management
управление пастбищем
Issue Date: 2020
Издатель: Житомирський національний агроекологічний університет
Библиографическое описание: Кормова поведінка великої рогатої худоби та прогнозування споживання пасовищного корму тваринами при організації випасу / В. В. Борщенко, О. О. Лавринюк, С. Ж. Фарафонов [та ін.] // Наукові горизонти. – 2020. – № 01 (86). – С. 105–114.
Аннотация: У статті проведено оглядові дослідження щодо використання параметрів кормової поведінки великої рогатої худоби та продуктивних характеристик травостою з метою раціонального використання пасовищ. У результаті огляду літературних джерел щодо технологічних аспектів живлення жуйних тварин зроблено аналіз сучасного стану вивчення питань, пов’язаних з організацією використання пасовищ при випасі молочними коровами у літній період. Зокрема, проаналізовано основні параметри та чинники, які визначають умови їх живлення на пасовищі: продуктивні характеристики травостою, особливості кормової поведінки тварин, тривалість випасу тварин тощо. З’ясовано, що лише максимальне врахування вищезазначених параметрів при плануванні випасу дозволяє забезпечувати високий рівень продуктивності тварин на пасовищах. Аналізуючи літературні джерела у напрямку технологічних аспектів використання природних угідь жуйними тваринами, встановлено, що пасовище є комплексною системою, раціональне використання якого потребує спеціальних знань та вмінь, які передбачають оцінку умов живлення тварин та, за необхідності, планування їх підгодівлі. В даній статті розглядаються результати саме експериментальних досліджень на пасовищах, які дозволяють більш чітко уявити взаємозв’язок між кормовою поведінкою тварин, продуктивними характеристиками травостою, споживанням корму та продуктивністю тварин, а також розглянуто основні моделі, які використовуються для прогнозування споживання корму. У статті наголошується, що у більшості досліджень увага акцентується переважно на якісних показниках травостою, показниках його поживної цінності і практично не звертається увага на пропозицію корму, продуктивні показники травостою (вважаючи, що на пасовищі, за наявності якісної пасовищної трави, тварини зможуть спожити достатню кількість корму), що в кінцевому результаті призводить до недооцінки споживання корму тваринами, а тому і зниження їх продуктивності. Саме тому за такого традиційного підходу не можна адекватно оцінювати умови живлення тварин, а тому раціонально організовувати їх годівлю. У цьому зв’язку в статті детально проаналізовано вплив продуктивних показників травостою пасовищ на споживання корму та продуктивність тварин. Таким чином, оцінка умов живлення корів на пасовищах повинна здійснюватися саме крізь призму особливостей кормової поведінки тварин, продуктивних характеристик травостою, що дозволить надавати дієві рекомендації щодо раціонального використання такого роду угідь тваринами.
The article deals with the use of parameters of fodder behavior of cattle and productive characteristics of herbage for the purpose of rational use of pasture. As a result of the review of literary sources on technological aspects of feeding of ruminants, an analysis of the current status of the study of issues related to the organization of the use of pastures in dairy cows during the summer is made. In particular, the main parameters and factors that determine the conditions of their nutrition on the pasture are analyzed: productive characteristics of the grass, peculiarities of feeding behavior of animals, duration of grazing of animals, etc. It was found that only the maximum consideration of the abovementioned parameters in the planning of grazing can provide a high level of productivity of animals in pastures. Analyzing literary sources in the direction of technological aspects of the use of natural lands with ruminants, it has been established that pasture is an integrated system whose rational use requires special knowledge and skills that provide an assessment of animal nutrition conditions and, if necessary, the planning of their feeding. This paper examines the results of experimental studies on pastures that allow a clearer idea of the relationship between animal feed behavior, grass field performance, feed consumption and animal productivity, and also discusses the main models used to predict feed intake. The article notes that in most studies, attention is focused mainly on qualitative indicators of herbage, on the indicators of its nutritional value, and practically does not pay attention to the supply of feed, productive indicators of herbs (considering that in the presence of high–quality pasture grass the animals will be able to eat enough feed), which ultimately leads to an underestimation of animal feed intake, and therefore to a decrease in their productivity. That is why, under such a traditional approach, it is not possible to adequately assess the conditions of feeding animals, and therefore rationally organize their feeding. In this regard, the article analyzes in detail the influence of the productive indices of grassland pastures on feed consumption and animal productivity. Thus, estimation of feeding conditions of cows on pastures should be carried out precisely through the prism of features of animal feed behavior, productive characteristics of herbs, which will allow to provide effective recommendations for the rational use of such kind of grounds by animals.
В статье проведены обзорные исследования по использованию параметров кормового поведения крупного рогатого скота и продуктивных характеристик травостоя с целью рационального использования пастбищ. В результате обзора литературных источников по технологическим аспектам питания жвачных животных сделан анализ современного состояния изучения вопросов, связанных с организацией использования пастбищ при выпасе молочными коровами в летний период. В частности, проанализированы основные параметры и факторы, которые определяют условия их питания на пастбище: производительные характеристики травостоя, особенности кормового поведения животных, продолжительность выпаса животных и тому подобное. Выяснено, что только максимальный учет вышеуказанных параметров при планировании выпаса позволяет обеспечивать высокий уровень продуктивности животных на пастбищах. Анализируя литературные источники в направлении технологических аспектов использования природных угодий жвачных животных, установлено, что пастбище является комплексной системой, рациональное использование которого требует специальных знаний и умений, которые предусматривают оценку условий питания животных и, при необходимости, планирование их подкормки. В данной статье рассматриваются результаты именно экспериментальных исследований на пастбищах, которые позволяют более четко представить взаимосвязь между кормовым поведением животных, производительными характеристиками травостоя, потреблением корма и продуктивностью животных, а также рассмотрены основные модели, которые используются для прогнозирования потребления корма. В статье отмечается, что в большинстве исследований внимание акцентируется преимущественно на качественных показателях травостоя, показателях его питательной ценности и практически не обращается внимание на предложение корма, производительные показатели травостоя (считая, что на пастбище, при наличии качественной пастбищной травы, животные смогут употребить достаточное количество корма), что в конечном итоге приводит к недооценке потребления корма животными, а потому и снижение их продуктивности. Именно поэтому при таком традиционном подходе нельзя адекватно оценивать условия питания животных, а потому рационально организовывать их кормление. Поэтому в статье подробно проанализировано влияние производительных показателей травостоя пастбищ на потребление корма и продуктивность животных. Таким образом, оценка условий питания коров на пастбищах должна осуществляться именно через призму особенностей кормового поведения животных, производительных характеристик травостоя, что позволит предоставлять действенные рекомендации по рациональному использованию такого рода угодий животными.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/10209
ISSN: 2663-2144
Appears in Collections:2020, № 01 (86)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
SH_2020_01_105-114.pdf784,24 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU