DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Періодичні видання >
Наукові горизонти >
2020, № 06 (91) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/10280

Название: Цифрова трансформація маркетингових технологій: кооперативний вектор
Другие названия: The digital transformation of marketing technologies: cooperative vector
Цифровая трансформация маркетинговых технологий: кооперативный вектор
Авторы: Власенко, О. П.
Vlasenko, O.
Власенко, Е. П.
Буднік, О. М.
Budnik, О.
Будник, О. Н.
Ключевые слова: діджиталізація
digitalization
диджитализация
цифрова трансформація
digital transformation
цифровая трансформация
цифрова парадигма
digital paradigm
цифровая парадигма
кооперативний маркетинг
cooperative marketing
кооперативный маркетинг
діджитал-маркетинг
digital marketing
диджитал-маркетинг
Issue Date: 2020
Издатель: Житомирський національний агроекологічний університет
Библиографическое описание: Власенко О. П. Цифрова трансформація маркетингових технологій: кооперативний вектор / О. П. Власенко, О. М. Буднік // Наукові горизонти. – 2020. – № 6 (91). – С. 42–51.
Аннотация: Еволюція інституціональної структури вітчизняної економіки відбувається в фарватері глобальних світових зрушень, агрегатором яких є інформація. Зазначене обумовлює динамічність та складність природи взаємодій контрагентів всіх сфер господарювання, особливо вразливою і, одночасно, стратегічно важливою – є аграрна. Метою дослідження є експлікація цифрової парадигми й ідентифікація та впровадження сучасних методів, заходів та напрямів цифрової трансформації агробізнесу в контексті підвищення конкурентного статусу сільськогосподарських товаровиробників й створення паритетних умов контрактації. Для досягнення мети було визначено основні тенденції світової інформатизації суспільства, в якому понад 60 % населення – користувачі мережі інтернет, а 89 % – споживачі послуг мобільних операторів. Ідентифіковано домінанти сучасної цифрової парадигми, яка синтезована із ієрархічно взаємопов’язаних категорій: енергія, цифра, оцифровування, діджиталізація, цифрова трансформація. Доведено, що процес діджиталізації є основою для чергового витка цифрової трансформації, який можливий у разі сприйняття нових технологій громадянами певного суспільства, тому що включає людський фактор і ґрунтується на культурних та поведінкових компонентах. Визначено місце і роль інноваційних бізнес-технологій та прийомів діджитал-маркетингу для аграрних підприємств. Крім того, проведено соціометричне дослідження рівня впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій у практику господарювання аграріїв, яке засвідчило низький рівень їх інформаційних новацій середніх і малих підприємств. Відтак, обґрунтовано вектори діджиталізації учасників кооперативного маркетингу, а саме технічна діджиталізація, агрегація інструментів інтернету та маркетингу, колаборація бізнесу та управління цінністю. Аргументовано об’єднання сільськогосподарських товаровиробників на кооперативних засадах з метою акумулювання капіталу та створення фінансової спроможності для впровадження інноваційних технологій, залучення фахівців з менеджменту і маркетингу, використання послуг консалтингових й аутсорсінгових агентств, активізації генеративної ролі кооперативу щодо позитивних зрушень у соціальній та екологічній площинах стратегії розвитку ОТГ. Подальші дослідження направлені на поглиблення наукового доробку в галузі цифрової трансформації маркетингу підприємств агробізнесу як вітчизняного, так і світового економічного простору.
The domestic economy institutional structure evolution takes place in the fairway of global changes and the aggregator of such changes is information. This determines the dynamism and complexity of the counterparties interactions in all management spheres, where agriculture is especially vulnerable and, at the same time, strategically important. The aim of the study is to explicate the digital paradigm and to implement modern methods, measures and directions of agribusiness digital transformation to the agricultural producers that will help to improve their competitive status and to create equal contracting conditions for them. To achieve this goal, the society global informatization main trends were identified, in which more than 60 % of the population are Internet users and 89 % are mobile operators consumers. The main dominants of the modern digital paradigm, which are synthesized from the hierarchically interrelated categories, such as energy, digit, digitization, digitalization, digital transformation have been identified. It is proved that the process of digitalization is the basis for the next digital transformation round, which is possible in the case of new technologies implementation by citizens, because it involves the human factor and is based on cultural and behavioral components. The place and the role of agricultural enterprises innovative business technologies and digital marketing techniques are determined. In addition, a sociometric method was used in order to find out the level of the computer technologies implementation to the agricultural enterprises practice and it showed a low level of the medium and small enterprises information innovations exploitation. Therefore, the vectors of the cooperative marketing participants digitalization, such as technical digitalization, Internet and marketing tools aggregation, business collaboration and value management are substantiated. The association of agricultural producers on a cooperative basis with the aim of capital accumulating and financial capacity creating for the innovative technologies, management and marketing specialists attracting, consulting and outsourcing agencies using is proposed. The important cooperative’s role in the social and environmental areas of OTG development is outlined. The further research is directed at the deeper scientific achievements in the field of agribusiness enterprises digital marketing transformation in both domestic and world economic space.
Эволюция институциональной структуры отечественной экономики происходит в фарватере глобальных мировых сдвигов, агрегатором которых является информация. Указанное обусловливает динамичность и сложность природы взаимодействий контрагентов всех сфер хозяйствования, особенно уязвимой и, одновременно, стратегически важной – является аграрная. Целью исследования является экспликация цифровой парадигмы и идентификация и внедрение современных методов, мероприятий и направлений цифровой трансформации агробизнеса в контексте повышения конкурентного статуса сельскохозяйственных товаропроизводителей и создания паритетных условий контрактации. Для достижения цели были определены основные тенденции мировой информатизации общества, в котором более 60 % населения – пользователи сети интернет, а 89 % – потребители услуг мобильных операторов. Идентифицировано доминанты современной цифровой парадигмы, синтезированной из иерархически взаимосвязанных категорий: энергия, цифра, оцифровка, диджитализация, цифровая трансформация. Доказано, что процесс диджитализации является основой для очередного витка цифровой трансформации, который возможен в случае восприятия новых технологий гражданами определенного общества, так как включает человеческий фактор и основывается на культурных и поведенческих компонентах. Определено место и роль инновационных бизнес-технологий и приемов диджитал-маркетинга для аграрных предприятий. Кроме того, проведено социометрическое исследование уровня внедрения информационно-компьютерных технологий в практику хозяйствования аграриев, которое показало низкий уровень их информационных новаций средних и малых предприятий. Следовательно, обосновано векторы диджитализации участников кооперативного маркетинга, а именно техническая диджитализация, агрегация инструментов интернета и маркетинга, колаборация бизнеса и управления ценностью. Аргументировано объединение сельскохозяйственных товаропроизводителей на кооперативных началах с целью аккумулирования капитала и создания финансовой состоятельности для внедрения инновационных технологий, привлечения специалистов по менеджменту и маркетингу, использования услуг консалтинговых и аутсорсинговых агентств, активизации генеративной роли кооператива относительно позитивных сдвигов в социальной и экологической плоскостях стратегии развития ОТО. Дальнейшие исследования направлены на углубление научного наследия в области цифровой трансформации маркетинга предприятий агробизнеса как отечественного, так и мирового экономического пространства.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/10280
ISSN: 2663-2144
Appears in Collections:2020, № 06 (91)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
SH_2020_6_42–51.pdf716,45 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2021 Polissia University