DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Технологічний >
Кафедра розведення, генетики тварин та біотехнології >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/10376

Название: Показники спермопродукції голштинських бугаїв в умовах ПрАТ «Українська генетична компанія»
Другие названия: Показатели спермопродукции голштинских быков в условиях ЧАО «Украинская генетическая компания»
Indicators of sperm production of Holstein bulls in the conditions of the private joint-stock company «Ukrainian genetic company»
Авторы: Піддубна, Л. М.
Поддубная, Л. М.
Piddubna, L.
Захарчук, Д. В.
Zakharchuk, D.
Поліщук, Д. В.
Полищук, Д. В.
Polishchuk, D.
Ключевые слова: бугай-плідник
бык-производитель
breeding bull
об’єм еякуляту
объем эякулята
ejaculate volume
концентрація сперми
концентрация спермы
sperm concentration
прогресивні спермії
прогрессивные спермии
progressive sperm
параметри руху сперміїв
параметры движения спермиев
parameters of sperm movement
Issue Date: 2019
Издатель: Житомирський національний агроекологічний університет
Библиографическое описание: Піддубна Л. М. Показники спермопродукції голштинських бугаїв в умовах ПрАТ «Українська генетична компанія» / Л. М. Піддубна, Д. В. Захарчук, Д. В. Поліщук // Проблеми виробництва і переробки продовольчої сировини та якість і безпечність харчових продуктів : зб. наук. пр. міжнар. наук.-практ. конф., 16–17 трав. 2019. – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2019. – С. 223–227.
Аннотация: Ефективність тваринницької галузі значною мірою залежить від репродуктивних якостей тварин. Сучасне молочне скотарство неможливе без застосування біотехнологічних прийомів відтворення поголів’я, які спрямовані на отримання достатньої кількості потомства від бугаїв-поліпшувачів та збільшення їх впливу на генетичну структуру популяцій молочної худоби [1]. Для забезпечення запліднення корів і телиць та одержання від них здорового потомства на племпідприємствах проводиться оцінка сперми бугаїв.
Эффективность животноводческой отрасли в значительной степени зависит от репродуктивных качеств животных. Современное молочное скотоводство невозможно без применения биотехнологических приемов воспроизводства поголовья, направленных на получение достаточного количества потомства от быков-производителей и увеличение их влияния на генетическую структуру популяций молочного скота [1]. Для обеспечения осеменения коров и телок и получения от них здорового потомства на племпредприятиях проводится оценка спермы быков.
The efficiency of the livestock industry largely depends on the reproductive qualities of animals. Modern dairy farming is impossible without the use of biotechnological methods of reproduction of livestock, which are aimed at obtaining a sufficient number of offspring from bulls-breeders and increase their impact on the genetic structure of dairy cattle populations [1]. To ensure the fertilization of cows and heifers and to obtain healthy offspring from them, breeding semen of bulls is evaluated at breeding enterprises.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/10376
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
PVPPS_2019_223-227.pdf81,97 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2021 Polissia University