DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Інформаційних технологій, обліку та фінансів >
Кафедра комп'ютерних технологій і моделювання систем >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/11131

Название: The conceptual model of information confrontation of virtual communities in social networking services
Другие названия: Концептуальна модель інформаційного протистояння віртуальних спільнот у послугах соціальних мереж
Концептуальная модель информационного противостояния виртуальных сообществ в услугах социальных сетей
Авторы: Molodetska, K.
Молодецька, К. В.
Молодецкая, Е. В.
Tymonin, Yu.
Тимонін, Ю. О.
Тимонин, Ю. А.
Melnychuk, I.
Мельничук, І.
Мельничук, И.
Ключевые слова: antagonistic conflict
антагоністичний конфлікт
антагонистический конфликт
information warfare
інформаційна війна
информационная война
model
модель
social networking services
соціальні інтернет-сервіси
социальные интернет-сервисы
virtual communities
віртуальні спільноти
виртуальные сообщества
Issue Date: 2020
Издатель: Institute of Advanced Engineering and Science
Библиографическое описание: Molodetska K. The conceptual model of information confrontation of virtual communities in social networking services / K. Molodetska, Yu. Tymonin, I. Melnychuk // International Journal of Electrical and Computer Engineering. – 2020. – Vol. 10, № 1. – P. 1043–1052.
Аннотация: Social networking services are one of the most popular mass media and are used as an effective tool for information confrontation due to their functional characteristics. Existing models of information confrontation take into account the redistribution between conflict parties of only one kind of resource, although in the social networking services there is a need to consider additional factors that determine the effectiveness of virtual communities’ opposition. A conceptual model of information confrontation of virtual communities in social networking services has been developed, and it includes three-layer dynamics of the number of actors, growth of information resources of virtual communities and dynamics of spending resources for the confrontation conduct. The model also takes into account the peculiarities of the antagonistic conflict of virtual communities’ actors through the choice of a differential equation that corresponds to the type of its dynamics. The offered conceptual model formalizes the behavior of virtual communities’ actors in the conditions of antagonistic conflict. At the same time, it allows to investigate the peculiarities of using different strategies to carry out the information fight of virtual communities in social networking services, to choose optimal strategies, to predict the development of conflicts in the information space and to develop effective measures to counter threats to the state’s information security.
Соціальні інтернет-сервіси представляють собою один з найбільш популярних засобів масової комунікації та завдяки своїм функціональних характеристикам використовуються як ефективний інструмент ведення інформаційного протиборства. Існуючі моделі інформаційного протиборства враховують перерозподіл між сторонами конфлікту тільки одного виду ресурсу, хоча у соціальних інтернет-сервісах існує потреба врахування додаткових факторів, які визначають ефективність протистояння віртуальних спільнот. Розроблено концептуальну модель інформаційного протиборства віртуальних спільнот у соціальних інтернет-сервісах, яка включає три прошарки – динаміку чисельності акторів, зростання інформаційних ресурсів віртуальних спільнот та динаміку витрат ресурсів на ведення протиборства. Також модель враховує особливості протікання антагоністичного конфлікту віртуальних спільнот акторів завдяки вибору диференціального рівняння, що відповідає типу його динаміки. Запропонована концептуальна модель формалізує поведінку акторів віртуальних спільнот в умовах антагоністичного конфлікту. Разом з тим, вона дозволяє досліджувати особливості застосування різних стратегій ведення інформаційної боротьби віртуальних спільнот у соціальних інтернет-сервісах, обирати оптимальні стратегії, прогнозувати розвиток конфліктів у інформаційному просторі та розробляти ефективні заходи з протидії загрозам інформаційній безпеці держави.
Социальные интернет-сервисы представляют собой один из наиболее популярных средств массовой коммуникации и благодаря своим функциональным характеристикам используются как эффективный инструмент ведения информационного противоборства. Существующие модели информационного противоборства учитывают перераспределение между сторонами конфликта только одного вида ресурса, хотя в социальных интернет-сервисах существует потребность учета дополнительных факторов, определяющих эффективность противостояния виртуальных сообществ. Разработана концептуальная модель информационного противоборства виртуальных сообществ в социальных интернет-сервисах, которая включает три слоя – динамику численности актеров, рост информационных ресурсов виртуальных сообществ и динамику затрат ресурсов на ведение противоборства. Также модель учитывает особенности протекания антагонистического конфликта виртуальных сообществ актеров благодаря выбору дифференциального уравнения, соответствует типу его динамики. Предложенная концептуальная модель формализует поведение актеров виртуальных сообществ в условиях антагонистического конфликта. Вместе с тем, она позволяет исследовать особенности применения различных стратегий ведения информационной борьбы виртуальных сообществ в социальных интернет-сервисах, выбирать оптимальные стратегии, прогнозировать развитие конфликтов в информационном пространстве и разрабатывать эффективные меры по противодействию угрозам информационной безопасности государства.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/11131
ISSN: 2088-8708
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
IJECE_2020_10_1043–1052.pdf662 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2021 Polissia University