DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Періодичні видання >
Наукові горизонти >
2020, № 08 (93) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/11193

Название: Перспективи новітнього розвитку фінансового ринку України в умовах цифровізації суспільства
Другие названия: Prospects of progressive development in financial market of Ukraine in the context of digitalization of society
Перспективы нового развития финансового рынка Украины в условиях цифровизации общества
Авторы: Кравченко, А. С.
Kravchenko, А.
Ключевые слова: фінансовий ринок
financial market
финансовый рынок
цифровізований фінансовий ринок
digitalized financial market
цифровизований финансовый рынок
цифрова трансформація
digital transformation
цифровая трансформация
новітній Закон України
latest Law of Ukraine
новейший Закон Украины
Національний фінансовий мегарегулятор України
National Financial Megaregulator of Ukraine
Национальный финансовый мегарегулятор Украины
фінансово-цифрові установи
financial-digital institutions
финансово-цифровые учреждения
національні фінансові конгломерати
national financial conglomerates
национальные финансовые конгломераты
регуляторний інструментарій
regulatory policy
регуляторный инструментарий
концепція
concept
концепция
стратегія
strategy
стратегия
регуляторні засади
regulatory framework
регуляторные основы
таргетний трансмісійний механізм
targeted transmission mechanism
таргетной трансмиссионный механизм
ноосферний кіберфінансовий смартпростір
noospheric cyberfinance smartspace
ноосферный киберфинансовий смартпространство
світовий фінансовий мегарегулятор
global financial megaregulator
всемирный финансовый мегарегулятор
гіпотеза
hypothesis
гипотеза
імітаційне моделювання
prognostication
имитационное моделирование
прогнозування
simulation model
прогнозирование
Issue Date: 2020
Издатель: Поліський національний університет
Библиографическое описание: Кравченко А. С. Перспективи новітнього розвитку фінансового ринку України в умовах цифровізації суспільства / А. С. Кравченко // Наукові горизонти. – 2020. – № 8 (93). – С. 201–207.
Аннотация: Актуальність дослідження зумовлена новими викликами фінансового середовища, зростаючою динамічністю глобалізаційно-цифрових змін національних та світових фінансових відносин. Концептуальні усвідомлення фінансової трансформації обумовлює необхідність розробки нового інструментарію наукового пізнання перспектив розвитку фінансового ринку України в умовах цифрових імперативів. Метою дослідження є визначення інноваційних шляхів перспективного розвитку фінансового ринку України в умовах цифровізації суспільства. Об’єктом дослідження є новітні фінансово-цифрові процеси перспектив розвитку національного фінансового ринку України в умовах цифрової трансформації. Методологією дослідження є спеціальні та новітні підходи розвитку фінансових відносин. Перспективами розвитку фінансових відносин постає інноваційний підхід до покращення: нормативно-правової бази; системно-інституційної структури; функціонально- інструментальної бази; технологічно-цифрового перетворення; фінансово-цифрової безпеки; фінансової інклюзії тощо.
According to the relevance of the study, the new challenges of the financial environment, the growing dynamism of globalization and digital changes in national and global financial relations. Conceptual awareness of financial transformation necessitates the development of new tools for scientific knowledge of the prospects for the development of the financial market of Ukraine in terms of digital imperatives. The purpose of the study is to identify innovative ways of long-term development of the financial market of Ukraine in terms of digitalization of society. The object of research is the latest financial and digital processes of prospects for the development of the national financial market of Ukraine in terms of digital transformation. The research methodology is special and the latest approaches to the development of financial relations. Prospects for the development of financial relations are innovative: regulatory framework; system-institutional structure; functional and instrumental base; technological and digital transformation; financial and digital security; financial inclusion.
Актуальность исследования обусловлена новыми вызовами финансовой среды, растущей динамичностью глобализационных-цифровых изменений национальных и мировых финансовых отношений. Концептуальное осознание финансовой трансформации обусловливает необходимость разработки нового инструментария познания перспектив развития рынка Украины в условиях цифровых императивов. Целью исследования является определение инновационных путей перспективного развития финансового рынка Украины в условиях цифровизации общества. Объектом исследования являются новейшие финансово-цифровые процессы перспектив развития национального финансового рынка Украины в условиях цифровой трансформации. Методологией исследования есть специальные и новейшие подходы развития финансовых отношений. Перспективами развития финансовых отношений выступает инновационный подход к улучшению: нормативно-правовой базы; системно-институциональной структуры; функционально инструментальной базы; технологически цифрового преобразования; финансово-цифровой безопасности; финансовой инклюзии и тому подобное.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/11193
ISSN: 2663-2144
Appears in Collections:2020, № 08 (93)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
SH_2020_8_201-207.pdf1,46 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2021 Polissia University