DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Періодичні видання >
Наукові горизонти >
2020, № 04 (89) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/11228

Название: До питання конвергенції бухгалтерського обліку та управлінського контролю
Другие названия: To the issue of accounting convergence and management control
К вопросу конвергенции бухгалтерского учета и управленческого контроля
Авторы: Савченко, Н. М.
Savchenko, N.
Савченко, Н. Н.
Савченко, Р. О.
Savchenko, R.
Ключевые слова: фінансовий облік
financial accounting
финансовый учет
управлінський облік
management accounting
управленческий учет
управлінський контроль
management control
управленческий контроль
інформація
information
информация
конвергенція
convergence
конвергенция
користувачі інформації
users of information
пользователи информации
підприємство
enterprise
предприятие
Issue Date: 2020
Издатель: Житомирський національний агроекологічний університет
Библиографическое описание: Савченко Н. М. До питання конвергенції бухгалтерського обліку та управлінського контролю / Н. М. Савченко, Р. О. Савченко // Наукові горизонти. – 2020. – № 4 (89). – С. 27–33.
Аннотация: Ефективність розвитку будь-якого суб’єкту господарювання прямо залежить від прийнятих його керівництвом або ж власниками управлінських рішень. В свою чергу кожне рішення буде ґрунтуватися на певній сукупності інформації. Таким чином, ефективність управлінського рішення буде залежати від ступеню релевантності даних. Інформація в межах підприємства формується в розрізі багатьох суб’єктів та об’єктів за допомогою методів управління, зокрема обліку та контролю. Від того наскільки буде забезпечена конвергенція та подолані конфлікти цих двох систем, в кінцевому підсумку буде залежати прибутковість підприємства. Мета дослідження полягає у встановленні доцільності налагодження взаємозв’язків та виокремлення протиріч при конвергенції управлінського контролю та системи бухгалтерського обліку за для формування інформаційного масиву, що буде виступати підґрунтям прийняття управлінських рішень агентами та довірителями. До ключових завдань віднесено: встановлення особливостей інформаційних запитів агентів та довірителів суб’єктів господарювання; визначення ролі гармонізації бухгалтерського обліку в конвергенції облікової системи та управлінського контролю; розгляд порядку взаємоузгодженості фінансового та управлінського обліку в межах єдиної облікової системи. Методами дослідження стали: монографічний, порівняння, аналізу та історичного підходу. Розглянуто особливості інформаційних запитів агентів та довірителів суб’єктів господарювання. Визначено, що основна маса історичних досліджень трансформації порядку прийняття управлінських рішень пов’язана із розвитком системи управлінського обліку. Відповідно до теорії агентських відносин, повноваження щодо прийняття управлінських рішень покладаються на агентів суб’єкта господарювання. При цьому принципал зобов’язаний моніторити діяльність агента для того щоб асиметрія інформації між принципалом та агентом була зведена до рівня, що дозволяє притягнути агента до відповідальності за його дії. Визначено роль гармонізації бухгалтерського обліку в конвергенції облікової системи та управлінського контролю. Доведено, що системи бухгалтерського обліку та управлінського контролю мають трансформаційну властивість. Їхні показники не тільки відображають те, що сталося, але фактично впливають на розвиток майбутніх подій. При цьому потрібно пам’ятати, що суперечності та конфлікти цих двох систем негативно впливають на процес конвергенції систем бухгалтерського обліку та управлінського контролю. Розглянуто порядок взаємоузгодженості фінансового та управлінського обліку в межах єдиної облікової системи. Встановлено, що така взаємоузгодженість буде сприяти конвергенції бухгалтерського обліку та управлінського контролю в межах суб’єкта господарювання. Взаємозв’язок фінансового обліку та управлінського контролю впливає на порядок організації та використання даних цих двох систем, а також дає розуміння того, як на ці системи впливають внутрішні та зовнішні фактори. Перспективами подальших досліджень у даному науковому напрямі є встановлення можливостей використання міжнародного досвіду конвергенції систем бухгалтерського обліку та управлінського контролю в управлінській практиці вітчизняних підприємств.
The effectiveness of any business entity's development depends directly on its leaders or owners management decisions. In turn, each decision will be based on a set of information. Thus, the effectiveness of the management decision will depend on the degree of data reevaluation. Information within an enterprise is formed in the context of many subjects and objects through management methods, including accounting and control. From that how convergence will be provided and conflict between these two systems will be overcome, profitability of the enterprise will ultimately depend on. The purpose of the research is to establish the feasibility of relationships set-upping and the separation of contradictions in the convergence of management control and accounting systems for the formation of an information massif that will serve as a basis for management decisions by agents and principals. Key tasks include: establishing the agent’s specifics of the information requests and principals of business entities; defining the role of accounting harmonization in accounting system convergence and management control; consideration of the consistency order of financial and management accounting within a single accounting system. Research methods were: monograph, comparison, analysis and historical approach. The peculiarities of the information requests of agents and business entities principals are considered. It has been determined that the majority of historical research as for the management decision-making transformation is related to the development of the management accounting system. In accordance with the theory of agency relations, the authority of making management decisions relies on the entity agents. In doing so, the principal is obliged to monitor the agent's activities so that the asymmetry of information between the principal and the agent is reduced to a level that allows the agent to be held accountable for his actions. The role of accounting harmonization in accounting system convergence and management control is determined. It is proved that accounting and management control systems have a transformative attribute. Their indicators not only reflect what has happened, but they actually influence on future developments. However, it should be remembered that the contradictions and conflicts of the two systems adversely affect the process of accounting systems convergence and management control. The order of consistency of financial and management accounting within a single accounting system is considered. It is established that such consistency will facilitate accounting convergence and management control within the entity. The relationship between financial accounting and management controls influences on the organization and data use from these two systems and gives an understanding of how these systems are affected by internal and external factors. The prospects for further research in this scientific area are to establish the possibility of using international experience of accounting systems convergence and management control in the management practice of domestic enterprises.
Эффективность развития любого субъекта хозяйствования напрямую зависит от принятых его руководством или владельцами управленческих решений. В свою очередь каждое решение будет основываться на определенной совокупности информации. Таким образом, эффективность управленческого решения будет зависеть от степени релевантности данных. Информация в пределах предприятия формируется в разрезе многих субъектов и объектов с помощью методов управления, в частности учета и контроля. От того насколько будет обеспечена конвергенция и преодолены конфликты этих двух систем, в конечном итоге будет зависеть прибыльность предприятия. Цель исследования заключается в установлении целесообразности налаживания взаимосвязей и выделение противоречий при конвергенции управленческого контроля и системы бухгалтерского учета для формирования информационного массива, будет выступать основой принятия управленческих решений агентами и доверителями. К ключевым задачам отнесены: установление особенностей информационных запросов агентов и доверителей субъектов хозяйствования; определение роли гармонизации бухгалтерского учета в конвергенции учетной системы и управленческого контроля; рассмотрение порядка согласованности финансового и управленческого учета в рамках единой учетной системы. Методами исследования стали: монографический, сравнения, анализа и исторического подхода. Рассмотрены особенности информационных запросов агентов и доверителей субъектов хозяйствования. Определено, что основная масса исторических исследований трансформации порядка принятия управленческих решений связана с развитием системы управленческого учета. Согласно теории агентских отношений, полномочия по принятию управленческих решений полагаются на агентов предприятия. При этом принципал обязан мониторить деятельность агента для того чтобы асимметрия информации между принципалом и агентом была сведена до уровня, позволяющего привлечь агента к ответственности за его действия. Определена роль гармонизации бухгалтерского учета в конвергенции учетной системы и управленческого контроля. Доказано, что системы бухгалтерского учета и управленческого контроля имеют трансформационное свойство. Их показатели не только отражают то, что произошло, но фактически влияют на развитие будущих событий. При этом нужно помнить, что противоречия и конфликты этих двух систем негативно влияют на процесс конвергенции систем бухгалтерского учета и управленческого контроля. Рассмотрен порядок согласованности финансового и управленческого учета в рамках единой учетной системы. Установлено, что такая взаимосогласованность будет способствовать конвергенции бухгалтерского учета и управленческого контроля в пределах предприятия. Взаимосвязь финансового учета и управленческого контроля влияет на порядок организации и использования данных этих двух систем, а также дает понимание того, как эти системы влияют внутренние и внешние факторы. Перспективами дальнейших исследований в данном научном направлении является установление возможностей использования международного опыта конвергенции систем бухгалтерского учета и управленческого контроля в управленческой практике отечественных предприятий.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/11228
ISSN: 2663-2144
Appears in Collections:2020, № 04 (89)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
SH_2020_4_27-33.pdf402,76 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2022 Polissia University