DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Інформаційних технологій, обліку та фінансів >
Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/11893

Название: Обліково-аналітичні аспекти формування нефінансової звітності українськими компаніями
Другие названия: Учетно-аналитические аспекты формирования нефинансовой отчетности украинскими компаниями
Accounting & analytical aspects of non-financial reporting formation by Ukrainian companies
Авторы: Дмитренко, О. М.
Dmytrenko, O.
Вітер, С. А.
Витер, С. A.
Viter, S.
Ключевые слова: корпоративна соціальна відповідальність
корпоративная социальная ответственность
corporate social responsibility
соціально відповідальний бізнес
социально ответственный бизнес
socially responsible business
нефінансова звітність
нефинансовой отчетности
non-financial reporting
цільові показники результативності
целевые показатели результативности
performance targets
соціальний облік
социальный учет
social accounting
соціально-екологічний облік
социально-экологический учет
social and environmental accounting
Issue Date: 2020
Издатель: Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України; Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»; Національний університет біоресурсів і природокористування України; Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»; Національний університет харчових технологій; Миколаївський національний аграрний університет; Уманський національний університет садівництва; Товариство з додатковою відповідальністю «Інститут обліку і фінансів»
Библиографическое описание: Дмитренко О. М. Обліково-аналітичні аспекти формування нефінансової звітності українськими компаніями / О. М. Дмитренко, С. А. Вітер // Облік і фінанси. – 2020. – № 2 (88). – С. 18–28.
Аннотация: Основним інструментом управління та інформування зацікавлених груп про рівень соціальної відповідальності бізнесу є нефінансова звітність. Якісна підготовка нефінансової звітності потребує належного інформаційного забезпечення та ставить особливі вимоги до облікової системи. Метою статті є дослідження змісту і структури нефінансової звітності як інструменту соціальної відповідальності компанії, а також обґрунтування важливості та напрямів формування системи соціально-екологічного обліку в компаніях для забезпечення належної підготовки ними нефінансової звітності в сучасних умовах. Дослідження ґрунтуються на методах теоретичного узагальнення, аналізу та синтезу, порівняння, виявленні причинно-наслідкових зв'язків. Висвітлено зміст ключових стандартів щодо ведення нефінансової звітності. Проведено аналіз нефінансових звітів відомих вітчизняних компаній, підготовлених за стандартами GRI, визначено переваги та недоліки у підготовці дослідженої звітності. Запропоновано узагальнені цільові показники результативності соціально відповідальної діяльності компаній, що згруповані за напрямами: управління персоналом, взаємодія зі споживачами, взаємодія з суспільством, екологічне управління, економіка. Досліджено економічну сутність поняття «корпоративна соціальна відповідальність», «соціально відповідальний бізнес», «соціальний облік». В якості інформаційного базису складання нефінансової звітності запропоновано формування в компаніях системи соціально-екологічного обліку, яка включає соціально-екологічний фінансовий облік, соціально-екологічний управлінський облік, соціально-екологічний контролінг та соціально-екологічний аудит. Подано характеристику зазначених складових та визначено об'єкти соціально-екологічного обліку. Вказано на необхідність введення в діючий план рахунків додаткових субрахунків та акцентовано на важливості стандартизації нефінансової звітності на національному рівні.
Основным инструментом управления и информирования заинтересованных групп об уровне социальной ответственности бизнеса является нефинансовая отчетность. Качественная подготовка нефинансовой отчетности нуждается в надлежащем информационном обеспечении и выставляет особенные требования к учетной системе. Целью статьи является исследование содержания и структуры нефинансовой отчетности как инструмента социальной ответственности компании, а также обоснования важности и направлений формирования системы социально-экологического учета в компаниях для обеспечения надлежащей подготовки ими нефинансовой отчетности в современных условиях. Исследования основываются на методах теоретического обобщения, анализа и синтеза, сравнения, выявлении причинно-следственных связей. Отражено содержание ключевых стандартов относительно ведения нефинансовой отчетности. Проведен анализ нефинансовых отчетов известных отечественных компаний, подготовленных по стандартам GRI, определены преимущества и недостатки в подготовке исследованной отчетности. Предложены обобщенные целевые показатели результативности социально ответственной деятельности компаний, которые сгруппированы по направлениям: управление персоналом, взаимодействие с потребителями, взаимодействие с обществом, экологическое управление, экономика. Исследована экономическая сущность понятия «корпоративная социальная ответственность», «социально ответственный бизнес», «социальный учет». В качестве информационного базиса составления нефинансовой отчетности предложено формирование в компаниях системы социально-экологического учета, которая включает социально-экологический финансовый учет, социально-экологический управленческий учет, социально-экологический контролинг и социально-экологический аудит. Подана характеристика отмеченных составляющих и определены объекты социально-экологического учета. Указано на необходимость введения в действующий план счетов дополнительных субсчетов и акцентировано на важности стандартизации нефинансовой отчетности на национальном уровне.
Today non-financial reporting is the main tool for managing and informing stakeholders about the level of corporate social responsibility. Proper preparation of non-financial statements requires adequate information support and sets particular requirements for the accounting system. The purpose of the article is to investigate the content and structure of non-financial reporting as a tool of corporate social responsibility, as well as to substantiate the importance and directions of forming a system of social and environmental accounting in companies to ensure proper preparation of non-financial reporting. Non-financial reports of the six largest companies in Ukraine were selected as the object of study. The content of key standards for non-financial reporting was considered. The analysis of nonfinancial reports of well-known domestic companies prepared according to GRI standards was performed. Also, advantages and disadvantages in the preparation of the investigated reporting were identified. The performance targets interaction with consumers, interaction with society, environmental management, and economy. The economic essence of the concepts of «corporate social responsibility», «socially responsible business», «social accounting» was disclosed. As an information base for the preparation of non-financial statements, authors propose the system of social and environmental accounting which includes social and environmental financial accounting, social and environmental management accounting, social and environmental controlling and social and environmental audit. The characteristics of these components were presented and the objects of social and environmental accounting were defined. The necessity of using additional subaccounts in the working Accounting chart of accounts and the importance of standardizing nonfinancial reporting at the national level were emphasized.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/11893
ISSN: 2307-9878
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
OiF_2020_2_18-28.pdf222,46 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2021 Polissia University