DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Обліку та фінансів >
Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/11906

Название: Забезпечення якості облікової інформації для потреб управлінської системи
Другие названия: Обеспечение качества учетной информации для нужд управленческой системы
Ensuring the quality of accounting information for the needs of the management system
Авторы: Вітер, С. А.
Витер, С. А.
Viter, S.
Вітер, З. Д.
Витер, З. Д.
Viter, Z.
Ключевые слова: якість облікової інформації
качество учетной информации
quality of accounting information
управлінський облік
управленческий учет
managerial accounting
фінансовий облік
финансовый учет
financial accounting
стратегічний облік
стратегический учет
strategic accounting
облікова система
учетная система
accounting system
облікова політика
учетная политика
accounting policy
Issue Date: 2018
Издатель: Спілка автоматизаторів бізнесу
Библиографическое описание: Вітер С. А. Забезпечення якості облікової інформації для потреб управлінської системи / С. А. Вітер, З. Д. Вітер // Нові інформаційні технології управління бізнесом : зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф. – К., 2018. – С. 34–39.
Аннотация: На сьогодні система бухгалтерського обліку виступає основним інформаційним джерелом для прийняття управлінських рішень. Тому завданням облікової системи має бути не лише контроль майна, а й генерування різноманітних видів інформації для менеджменту, що робить актуальним проблему забезпечення якості облікової інформації, необхідної для учасників управлінського процесу. В умовах глобалізації економічного розвитку, поглиблення інформатизації суспільства та інтелектуалізації системи управління, традиційна система обліку в Україні не відповідає вимогам управління.
На сегодня система бухгалтерского учета выступает основным информационным источником для принятия управленческих решений. Поэтому задачей учетной системы должен быть не только контроль имущества, но и генерирование различных видов информации для менеджмента, что делает актуальным проблему обеспечения качества учетной информации, необходимой для участников управленческого процесса. В условиях глобализации экономического развития, углубления информатизации общества и интеллектуализации системы управления, традиционная система учета в Украине не отвечает требованиям управления.
Today, the accounting system is the main source of information for management decisions. Therefore, the task of the accounting system should be not only the control of property, but also the generation of various types of information for management, which makes urgent the problem of ensuring the quality of accounting information required for participants in the management process. In the context of globalization of economic development, deepening of informatization of society and intellectualization of the management system, the traditional accounting system in Ukraine does not meet the requirements of management.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/11906
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
NITUB_2018_34-39.pdf428,59 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2021 Polissia University