DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Інформаційних технологій, обліку та фінансів >
Кафедра фінансів і кредиту >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/11917

Название: Тенденції діджиталізації на страховому ринку України
Другие названия: Тенденции диджитализации на страховом рынке Украины
Trends of digitization in the insurance market of Ukraine
Авторы: Шубенко, І. А.
Шубенко, И. А.
Shubenko, I.
Ключевые слова: діджиталізація
диджитализация
digitalization
страховий ринок
страховой рынок
insurance market
діджитал-технології на страховому ринку
диджитал-технологии на страховом рынке
digital technologies in the insurance market
страхова послуга
страховая услуга
insurance service
телематика
telematics
хмарні технології
облачные технологии
cloud technologies
Issue Date: 2020
Издатель: Харківський національний економічний університет; Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку Національної академії наук України; Видавничий дім «Інжек»
Библиографическое описание: Шубенко І. А. Тенденції діджиталізації на страховому ринку України / І. А. Шубенко // Бізнес Інформ. – 2020. – № 2. – С. 273-279.
Аннотация: Метою статті є дослідження теоретико-практичних засад діджиталізації та виявлення основних її тенденцій на страховому ринку України. Визначено, що діджиталізація – це не лише оцифрування інформації та поширення її через сучасні канали телекомунікації, але і процес впровадження нових телекомунікаційних технологій для поліпшення обслуговування клієнтів страхової організації. Враховуючи практичну діяльність у сфері страхування, виокремлено та проаналізовано основні діджитал-технології: вебсайт, соціальна мережа, чат-бот, вебфорум, відеохостинг, відеотелефонія, хмарні технології, автоматизовані системи перевірки достовірності страхових договорів. Досліджено, що частка страхових компаній, які мають сформовані вебсайти, складає 80% від загальної кількості страховиків, унесених до Державного реєстру фінансових установ в Україні. У статті на основі інформації, розміщеної на офіційних сайтах українських страхових компаній, проведено аналіз використання окремих елементів діджитал-технологій. На цій основі запропоновано визначено шість основних тенденцій діджиталізації українського страхового ринку: діджиталізація як новий напрямок формування страхового ринку лише розпочалася в Україні, але розвивається швидкими темпами; розширення системи діджитал-страхування, в яку входить цілий комплекс нових послуг, котрі пропонуються страховими компаніями своїм потенційним клієнтам та діючим страхувальникам; формування системи мобільного страхування через створення мобільних додатків; запровадження телематики; впровадження автоматизованих систем перевірки договорів страхування та використання хмарних технологій.
Целью статьи является исследование теоретико-практических основ диджитализации и выявление основных её тенденций на страховом рынке Украины. Определено, что диджитализация – это не только оцифрование информации и распространение её через современные каналы телекоммуникации, но и процесс внедрения новых телекоммуникационных технологий для улучшения обслуживания клиентов страховой организации. Учитывая практическую деятельность в сфере страхования, выделены основные диджитал-технологии: веб-сайт, социальная сеть, чат-бот, веб-форум, видеохостинг, видеотелефония, облачные технологии, автоматизированные системы проверки подлинности страховых договоров. Исследовано, что доля страховых компаний, которые сформировали веб-сайты, составляет 80% от общего количества страховщиков, внесенных в Государственный реестр финансовых учреждений в Украине. В статье на основе информации, размещенной на официальных сайтах украинских страховых компаний, произведен анализ использования отдельных элементов диджитал-технологий. На этой основе определены шесть основных тенденций диджитализации украинского страхового рынка: диджитализация как новое направление формирования страхового рынка только началась в Украине, но развивается быстрыми темпами; расширение системы диджитал-страхования, в которую входит целый комплекс услуг, которые предлагаются страховыми компаниями своим потенциальным клиентам и действующим страхователям; формирование системы мобильного страхования через создание мобильных приложений; введение телематики; внедрение автоматизированных систем проверки договоров страхования и использование облачных технологий.
The article is aimed at studying the theoretical-practical bases of digitalization and identifying its main trends in the insurance market of Ukraine. It is defined that digitalization is not only the digitization of information and its distribution through modern telecommunications channels, but also the process of introducing new telecommunication technologies to the insurance organization to improve customer service. Taking into account practical activities in the insurance sphere, the main digital technologies are allocated: website, social network, chatbot, web forum, video hosting, video telephony, cloud technologies, automated systems for verification of insurance contracts. It is researched that the share of insurance companies that have formed websites is 80% of the total number of insurers listed in the State Register of Financial Institutions in Ukraine. The article, based on information posted on the official websites of Ukrainian insurance companies, analyzed the use of certain elements of digital technologies. On this basis, six main trends of digitalization of the Ukrainian insurance market are defined: digitalization as a new direction of the formation of the insurance market has just begun in Ukraine, but is developing rapidly; expansion of the digital insurance system, which includes a whole range of services offered by insurance companies to their potential customers and existing insurers; formation of a mobile insurance system through the creation of mobile apps; introduction of telematics; introduction of automated systems for insurance contract verification and the use of cloud technologies.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/11917
ISSN: 2222-4459
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
BI_2020_2_273-279.pdf276,36 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2021 Polissia University