DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Періодичні видання >
Наукові горизонти >
2021, т. 24, № 2 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/11961

Название: The content of chlorophyll and nutrients in apple leaves depending on long-term fertiliser
Другие названия: Вміст хлорофілу та елементів живлення в листі яблуні залежно від довготривалого удобрення
Авторы: Yakovenko, R.
Яковенко, Р. В.
Kopytko, P.
Копитко, П. Г.
Pelekhatyi, V.
Пелехатий, В. М.
Ключевые слова: Calville Blanc d'hiver
Кальвіль сніговий
Idared
Айдаред
leaf
листок
soil fertiliser
ґрунтове удобрення
green pigments
зелені пігменти
age periods of fructification
вікові періоди плодоношення
Issue Date: 2021
Издатель: Поліський національний університет
Библиографическое описание: Yakovenko R. The content of chlorophyll and nutrients in apple leaves depending on longterm fertiliser / R. Yakovenko, P. Kopytko, V. Pelekhatyi // Scientific Horizons. – 2021. – Vol. 24, No. 2. – P. 93–98.
Аннотация: An indicator of the condition of plants, depending on the growing conditions, is the state of their leaf apparatus, which is described by the content of chlorophyll and nutrients in the leaf. The leaf of an apple-tree provides synthesis of organic substances, productivity of fruit trees depends on features of its vital activity. As a method of diagnosing the mineral nutrition of fruit crops, the chemical analysis of the leaves is important, the indicators of which reflect the levels of plant nutrients. The results of studies of chlorophyll content and nutrients in the leaves of apple trees of Calville Blanc d'hiver on seed and Idared on seed and vegetative M4 rootstocks in re-grown plantations on mineral nutrition, created by long-term (over 86 years) application of various systems of comfort podzolized soil. Longterm use of organic and organo-mineral fertiliser systems contributed to an increase in chlorophyll content (a+b) in the leaves of Idared apple trees on seed and clone M4 rootstocks and Calville Blanc d'hiver on seed rootstock at different age periods of growth and fructification, which conditioned their further productivity. The content of macronutrients in the leaves of the studied cultivar combinations depended on the age of plantations and fertiliser options. In the most productive period of fructification in the leaves of Idared trees on seed and vegetative rootstocks, the nitrogen content in the areas of fertiliser options was within optimal limits. Among the studied rootstocks in the variant without fertilisers, the highest nitrogen content in the leaves was described by trees on the seed rootstock. In the leaf of the Calville Blanc d'hiver variety, the nitrogen content on the seed rootstocks in the studied variants was within the optimal range, and among the fertiliser variants the highest was for the application of mineral fertilisers. The content of phosphorus and potassium in the leaves of the trees of the studied rootstock combinations in the areas of fertiliser variants was within optimal limits.
Показником стану рослин залежно від умов вирощування є стан їх листкового апарату, який характеризується вмістом у листку хлорофілу та елементів живлення. Листок яблуні забезпечує синтез органічних речовин, від особливостей його життєдіяльності залежить продуктивність плодових дерев. Важливе значення, як метод діагностики мінерального живлення плодових культур має хімічний аналіз листя, показники якого відображають рівні забезпеченості рослин елементами мінерального живлення. Розглянуто результати досліджень вмісту хлорофілу та елементів живлення в листі дерев яблуні сорту Кальвіль сніговий на насіннєвій і Айдаред на насіннєвій і вегетативній М4 підщепах у повторно вирощуваному насадженні на фонах мінерального живлення, створених довготривалим (понад 86-річним) застосуванням різних систем удобрення на темно-сірому опідзоленому ґрунті. Довготривале застосування органічної та органо-мінеральної систем удобрення сприяло підвищенню рівня суми хлорофілів (а+b) у листі дерев сортів яблуні Айдаред на насіннєвій і клоновій М4 підщепах і Кальвіля снігового на насіннєвій підщепі в різні вікові періоди росту й плодоношення, що зумовлювало їх більшу продуктивність. Вміст макроелементів у листі досліджуваних сортопідщепних комбінувань залежав від віку насаджень і варіантів удобрення. У найбільш продуктивний період плодоношення в листі дерев сорту Айдаред на насіннєвій і вегетативній підщепах вміст азоту на ділянках удобрюваних варіантів був у оптимальних межах. Серед досліджуваних підщеп у варіанті без добрив, вищим вмістом азоту у листі характеризувалися дерева на насіннєвій підщепі. У листі сорту Кальвіль сніговий на насіннєвій підщепі вміст азоту на досліджуваних варіантах був у межах оптимального, а серед варіантів удобрення найвищим був за внесення мінеральних добрив. Вміст фосфору та калію в листі дерев досліджуваних сортопідщепних комбінувань на ділянках варіантів удобрення знаходився в оптимальних межах.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/11961
Appears in Collections:2021, т. 24, № 2

Files in This Item:

File Description SizeFormat
SH_2021_24(2)_93-98.pdf519,31 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2021 Polissia University