DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Ветеринарної медицини >
Кафедра анатомії і гістології >
Автореферати та дисертації >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/2280

Название: Морфологія грудного відділу спинного мозку хребетних тварин
Другие названия: Morphology of the thoracic spinal cord of vertebrates
Авторы: Сокульський, І. М.
Sokulskyy, I.
Ключевые слова: нервова клітина
neuron
перикаріон
perikaryon
відростки нейронів
spikes of neurons
ядро
nucleus
ядерце
nucleolus
нейроглія
Glial cell
ядерно-цитоплазматичне відношення
nuclear-cytoplasm ratio
базофільна речовина
basophilic substance
нейрофібрилярний апарат
neurofibrillar apparatus
нервовий імпульс
nerve impulse
спинний мозок
spinal cord
морфометрія
morphometry
Issue Date: 2010
Издатель: Національний університет біоресурсів і природокористування України
Библиографическое описание: Сокульський І. М. Морфологія грудного відділу спинного мозку хребетних тварин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук. : спец. 16.00.02 «Патологія, онкологія і морфологія тварин» / І. М. Сокульський. – Київ, 2010. – 25 с.
Аннотация: Дисертаційна робота присвячена дослідженню морфології спинного мозку хребетних тварин. У спинному мозку грудного відділу хребетних тварин встановлено характерні видові відмінності, які обумовлені особливостями екології та поведінки тварин у навколишньому середовищі. В процесі філогенезу та постнатального періоду онтогенезу відбувається структурна перебудова спинного мозку, про що свідчить збільшення площі поперечного зрізу, різне відношення сірої мозкової речовини до білої, популяції нервових клітин у сірій речовині. Дослідженнями спинного мозку коропа, жаб та ящірок – тварин, які знаходяться майже на одному рівні філогенетичного розвитку (жаби і ящірки), і які відрізняються руховою активністю, виявлено деякі відмінності гісто- та цитоструктур будови органа. Вони обумовлені співвідношенням сірої мозкової речовини до білої, різною популяцією нейронів сірої речовини спинного мозку, їх розмірами, формою, щільністю розміщення нейроцитів, кількісним перерозподілом різних типів нейронів та гістохімічним показником реакцій на виявлення нуклеїнових кислот і білкових сполук. Аналіз гістоархітектоніки сірої речовини спинного мозку у домашніх тварин (курей, кролів, собак, свиней, великої рогатої худоби) характеризується ускладненою морфологічною організацією нейронів, що проявляється збільшенням їх розмірів, збільшенням кількості великих мультиполярних нейронів, ускладненням розгалуження відростків тощо. Виконаний нами комплекс досліджень з вивчення гісто- та цитоструктур спинного мозку у хребетних тварин, їх порівняльної характеристики у філогенезі і постнатальному періоді онтогенезу, дозволили встановити структурні особливості спинного мозку на тканинному та клітинному рівнях.
Описание: The thesis is devoted to research of the spinal cord morphology of vertebrates. In the thoracic spinal cord of vertebrate animals the characteristic specific differences caused by the peculiarities of ecology and behavior of animals in the environment has been established. During the phylogeny and postnatal period of ontogenesis the spinal cord is restructuring, as evidenced by increased cross-cut area, a different ratio of brain gray matter to white populations of nerve cells in the gray matter. Researches of the spinal cord of carp, frogs and lizards - animals that are almost of the same level of phylogenetic development (frogs and lizards), and differing physical activity, revealed some differences of histological cytological structures of the body structure. They are determined by the ratio of brain gray matter to white matter, different populations of neurons of the spinal cord, their size, shape, density accommodation of neurocytes, quantitative redistribution of different types of neurons and histochemical indicator reactions to detect nucleic acid and protein compounds. Analysis of histoarchitectonics of the spinal cord gray matter in domestic animals (chickens, rabbits, dogs, pigs, cattle) is characterized by complicated morphological organization of neurons, which results in increasing of their size, increasing the number of large multi-polar neurons, complication of branching sprouts, etc. Designed by us study complex of research of histological cytological structures of spinal cord in vertebrates, their comparative performance in the phylogeny and postnatal ontogenesis, identified structural features of spinal cord tissue and cellular levels.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/2280
Appears in Collections:Автореферати та дисертації

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Avtoreferat_Sokulsky_I_2010.pdf221,64 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU