DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Ветеринарної медицини >
Кафедра мікробіології, фармакології та епізоотології >
Автореферати та дисертації >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/2546

Название: Герпесвірусні інфекції коней першого та другого типів (удосконалення діагностики та лікування)
Другие названия: Herpesviridae infections of horses of the first and second types (improvement of diagnostics and treatment)
Авторы: Радзиховський, М. Л.
Radsikhovskii, N.
Ключевые слова: герпесвірусна інфекція коней першого типу
herpesviridae an infection of the first type
герпесвірусна інфекція коней другого типу
herpesviridae an infection of the second type
реакція дифузної преципітації
reaction diffusion precipitation
полімеразна ланцюгова реакція
polymerazion chain reaction
гіперімунна сироватка
hyperimmune serum
профілактика
preventive maintenance
епізоотологічний моніторинг
epizootologikal monitoring
Issue Date: 2009
Издатель: Національний університет біоресурсів і природокористування України
Библиографическое описание: Радзиховський М. Л. Герпесвірусні інфекції коней першого та другого типів (удосконалення діагностики та лікування) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : спец. 16.00.03 «Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія» / М. Л. Радзиховський. – К., 2009. – 22 с.
Аннотация: Дисертація присвячена удосконаленню методів діагностики та засобів профілактики герпесвірусної інфекції першого та другого типів у коней. Дослідження виконані на 622 конях. Визначена поширеність герпесвірусної інфекції другого типу та сумісний перебіг інфекції з першим типом у деяких регіонах України. На основі серологічного моніторингу встановлено, що серопозитивність коней в РДП щодо ГВК-2 становить в племінних конегосподарствах 55 %, а сумісний перебіг ГВК-1 та ГВК-2 виявлено в 32 % коней. Проведена адаптація штамів LR-10 та LR-43 герпесвірусу коней другого типу до перещеплювальної культури епітелію трахеї теляти. В результаті довготривалого культивування був отриманий клон ГВК-2 ТТ, який використано для отримання антигену, придатного для постановки РДП. Розроблена схема отримання гіперімунної діагностичної сироватки на кролях, яка виявилась придатною для постановки реакції дифузної преципітації. Розроблена схема постановки полімеразної ланцюгової реакції для виявлення герпесвірусної інфекції першого типу. Встановлено високий коефіцієнт кореляції результатів реакції дифузної преципітації, реакції затримки гемаглютинації та полімеразної ланцюгової реакції щодо діагностики герпесвірусної інфекції першого типу. Результати досліджень вказують, що найбільш інфікованими ГВК-2 є тварини віком старше 10 років, а сумісний перебіг герпесвірусної інфекції, зумовленої ГВК-1 та ГВК-2, відмічаються у коней віком від 4 до 10 років. Також було встановлено, що коні аборигенних порід менш схильні до інфікування ГВК-2, ніж племінні. Встановлено, що серед коней ваговозної породи 60 % уражено ГВК-2-го типу, а сумісний перебіг хвороби виявлено у 46 % тварин української верхової породи. У коней, уражених ГВК-1-го типу, відмічається вірогідне (р0,05) зниження кількості лейкоцитів, еритроцитів, гематокриту та рівня гемоглобіну, а при ураженні ГВК-2-го типу – вірогідне (р0,05) зниження лише кількості лейкоцитів. У коней при сумісному перебігу ГВК-1 та ГВК-2 відмічається вірогідне (р0,01) зниження рівнів гематокриту, гемоглобіну, загального білка, кількості еритроцитів та зростання кількості лейкоцитів і рівня імуноглобулінів. З метою вивчення лікувальних властивостей ізамбену при герпесвірусних інфекціях коней удосконалена методика постановки реакції мікронейтралізації з використанням перещеплювальної культури клітин епітелію тестікулів поросяти та ентеровірусу свиней і визначені рівні інтерферону в сироватці крові здорових коней та уражених ГВК-1 і ГВК-2. Проведені дослідження дали можливість удосконалити методи профілактики та лікування герпесвірусної інфекції першого та другого типів шляхом застосування препарату ізамбен у дозі 1г на 100 кг маси тіла, один раз на добу з кормом впродовж 3-х діб.
Описание: The dissertation is devoted to improvement of methods of diagnostics and preventive maintenance gerpesviridae infections of the first and second type at horses. Distribution gerpesviridae infections of the second type and joint infection by the first type in some regions of Ukraine is investigated. On a basis serological monitoring it has been marked infection by second type 55 %, and joint 32 % of researched horses. Adaptation of two subtypes LR-10 and LR-43 gerpesviridae horses of the second type on culture of cells of a trachea cow is lead. In result the virus which is received causes CPD in on culture of cells through 6 - 7 days. As a result of use of a method blashek clone EHV-2 ТТ which causes CPD on culture of cells through 5 - 7 days is received. Clone EHV-2 ТC was used for reception of an antigene and hyperimmune whey of components for statement RDP. The circuit of statement polimerazno chain reaction for detection EHV-1 is developed. The high factor of correlation of results RDP, RSGA and PCR, in diagnostics gerpesviridae infections of the first type is determined. At horses struck EHV-1 it is established authentic (р <0,05) decrease in quantity of leukocytes, hemoglobin, and at defeat EHV-2 it is established authentic (р <0,05-0,01) decrease only leukocytes. At horses at joint defeat EHV-1 and EHV-2 it is established authentic (р <0,01-0,001) decrease in quantity gematocrit, hemoglobin, the general fiber and increase in quantity of leukocytes and antibodies. For the first time influence of a preparation izamben on levels of interferon, hematological, biochemical and serological parameters at horses infected EHV-1 and EHV-2 is investigated.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/2546
Appears in Collections:Автореферати та дисертації

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Аvtoreferat_ Radsikhovskii_N._2009.pdf303,33 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2021 Polissia University