DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Ветеринарної медицини >
Кафедра мікробіології, фармакології та епізоотології >
Автореферати та дисертації >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/2548

Название: Епізоотична ситуація щодо лейкозу великої рогатої худоби в господарствах Житомирської області, вдосконалення засобів діагностики та профілактики
Другие названия: Epizootological situation of leucosis of cattle in the Zhitomir region, improvement of diagnostics and prevention
Авторы: Романишина, Т. О.
Romanishina, Т.
Ключевые слова: лейкоз
leucosis
велика рогата худоба
cattle
епізоотологічний моніторинг
epizootological monitoring
епізоотична ситуація
the epizootic situation
інфікованість
injection
захворюваність
morbidity
РІД
AGID
культура клітин FLK
culture cells FLK
комбіферон
kombiferonу
кролі
rabbits
б-інтерферон
б-interferon
реакція мікронейтралізації
micro neutralization response
ізамбен
izambenу
кореляційно-регресійний аналіз
correlation-regression analysis
система оздоровчих заходів
health system measures
Issue Date: 2009
Издатель: Національний університет біоресурсів і природокористування України
Библиографическое описание: Романишина Т. О. Епізоотична ситуація щодо лейкозу великої рогатої худоби в господарствах Житомирської області, вдосконалення засобів діагностики та профілактики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : спец. 16.00.03 «Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія» / Т. О. Романишина. – К., 2009. – 22 с.
Аннотация: Проведено серологічний моніторинг та вивчена епізоотична ситуація щодо лейкозу великої рогатої худоби в Житомирській області. Встановлено, що захворювання поширене у 21 з 23 районів області. Благополучні щодо лейкозу – Новоград-Волинський та Баранівський райони. Визначена кількісна оцінка напруженості епізоотичної ситуації з лейкозу великої рогатої худоби у 2000–2007 рр. в розрізі районів. Розроблені картограми поширення лейкозу ВРХ у районах області. Встановлено, що комбіферон у дозах 10–50 тис. МО/см викликає пригнічення росту культури FLK і зумовлює деструкцію її клітин. Вивчення профілактичної дії комбіферону при експериментальному зараженні кролів засвідчило, що одноразового введення препарату в дозі 0,55Ч10 МО на 1 кг маси тіла недостатньо, щоб захистити організм тварин від персистенції вірусу лейкозу великої рогатої худоби. Комплексно вивчені клініко-гематологічні, імунологічні та патоморфологічні зміни у кролів, хворих на лейкоз. Модифікована методика визначення біологічної активності інтерферону у сироватці крові кролів та ВРХ і встановлені його рівні у здорових та інфікованих ВЛ ВРХ кролів. Вперше застосовано ізамбен при лейкозі великої рогатої худоби. Встановлена можливість його застосування з метою підвищення чутливості РІД при виявленні тварин з прихованим перебігом лейкозу. Модифікований множинний кореляційно-регресійний аналіз для математичного виявлення факторів, що затримують оздоровлення господарств від лейкозу ВРХ. Складені рівняння розвитку епізоотії, які дають можливість створювати прогноз розвитку епізоотичного процесу та плани оздоровлення господарств.
Описание: A serological study and monitoring of the epizootic situation of bovine leukemia in Zhytomyr Oblast was held. It was established that the disease spread over 21 of 23 regions of the Oblast. Trouble-free for leukemia are Novograd-Volynsk and Baranivka regions. We defined a quantitative assessment of the epizootic situation of tension with leukemia cattle in the 2000–2007 in terms of areas. Cattle leukemia spread cartogram for the different parts of the region was developed. It was found that kombiferon doses of 10–50 thousand MO / cm3 causes growth inhibition of FLK culture and causes destruction of cells. The study of kombiferon’s preventive action in experimental infected rabbits showed that a single dose of the drug in doses of 0, 55 Ч 106 MO per 1 kg body weight is not enough to protect the body from animals’ persistence leukemia virus. Clinical and hematological, immunological and path morphological changes in rabbits suffering from leukemia were studied in complex. The method of determining the biological activity of interferon in serum rabbits and cattle was modified, and its levels in healthy and infected cattle and rabbits were set. Izamben was first used while cattle leukemia. The possibility of its application is aimed to increase the sensitivity in identifying animals with hidden stream leukemia. Multiple correlation-regression analysis for mathematical identity factors that delay cattle farms from recovery from leukemia was modified. Equations of Epizooties development, which enable us to create the forecast of epizootic process and plans for improvement of farms, were made.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/2548
Appears in Collections:Автореферати та дисертації

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Аvtoreferat_Romanishina_T._2009.pdf308,56 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU