DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Обліку та фінансів >
Кафедра фінансів і кредиту >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3273

Название: Evolutional approach as basis of effective budgetary process
Другие названия: Еволюційний підхід як основа ефективного бюджетного процесу
Эволюционный подход как основа эффективного бюджетного процесса
Авторы: Feshchenko, N.
Фещенко, Н. М.
Ключевые слова: evolution of budgetary process
еволюція бюджетного процесу
эволюция бюджетного процесса
quality of budgetary process control
якість управління бюджетним процесом
качество управления бюджетным процессом
budgetary efficiency
бюджетна ефективність
бюджетная эффективность
basic and complementary institutes
основні та комплементарні інститути
основные и комплементарные институты
budgetary technologies
бюджетні технології
бюджетные технологии
Issue Date: 2012
Издатель: Сумський державний унiверситет
Библиографическое описание: Feshchenko N. Evolutional approach as basis of effective budgetary process / N. Feshchenko // Механізм регулювання економіки. – 2012. – № 4 (58). – С. 123–131.
Аннотация: Theoretical bases of budgetary process as a Multiplan economic category by systematization of financial, organizational, administrative, legal and institutional essence were presented in the article. Certain system of terms and factors that influence the evolution of budgetary process on different levels of analysis of external and internal environment, actual directions of upgrading of budgetary technologies are offered as instruments of budgetary process control in Ukraine. The decoupling of control system by a budgetary process on different signs, namely stages of budgetary process, levels of the budgetary system and structure of budgets are conducted. Relating the work the quality of budget management was limited by temporality, fiscal and budgetary efficiency symmetry. Targets of budget process strategic management and direction of intergovernmental relations transformation are proposed.
Описание: Подані теоретичні основи бюджетного процесу як багатопланової економічної категорії шляхом систематизації його фінансової, організаційної, управлінської, правової та інституційної суті. Визначена система умов і факторів, які впливають на еволюцію бюджетного процесу на різних рівнях аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища, запропоновані актуальні напрямки підвищення якості бюджетних технологій як інструментів управління бюджетним процесом в Україні. Проведена декомпозиція системи управління бюджетом по стадіях бюджетного процесу, рівням бюджетної системи та структурі бюджетів, на основі чого показники якості управління бюджетним процесом були обмежені темпоральністю, бюджетною симетрією та бюджетною ефективністю. Запропоновані орієнтири стратегічного управління бюджетним процесом та шляхи трансформації бюджетних відносин з метою подолання внутрішніх суперечностей бюджетної системи.
Представлены теоретические основы бюджетного процесса как многоплановой экономической категории путем систематизации его финансовой, организационной, управленческой, правовой и институциональной сути. Определена система условий и факторов, влияющих на эволюцию бюджетного процесса на разных уровнях анализа внешней и внутренней среды, предложены актуальные направления повышения качества бюджетных технологий как инструментов управления бюджетным процессом в Украине. Проведена декомпозиция системы управления бюджетом по стадиям бюджетного процесса, уровням бюджетной системы и структуре бюджетов, на основе чего показатели качества управления бюджетным процессом были ограничены темпоральностью, бюджетной симметрией и бюджетной эффективностью. Предложены ориентиры стратегического управления бюджетным процессом и пути трансформации бюджетных отношений с целью преодоления внутренних противоречий в бюджетной системе.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3273
ISSN: 1726-8699
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Mre_2012_4_123-131.pdf580,51 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU