DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Інформаційних технологій, обліку та фінансів >
Кафедра фінансів і кредиту >
Підручники, посібники >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4443

Название: Податковий менеджмент: адміністрування податків і зборів
Другие названия: Налоговый менеджмент: администрирование налогов и сборов
Tax management: administration of taxes and fees
Авторы: Дема, Д. І.
Дема, Д. И.
Dema, D.
Шевчук, І. В.
Шевчук, И. В.
Shevchuk, I.
Ключевые слова: облік платників податків
учёт налогоплательщиков
accounting taxpayers
податкова застава
налоговый залог
tax lien
податки
налоги
tax
податкова служба
налоговая служба
service tax
податковий контроль
налоговый контроль
tax control
податкове зобов’язання
налоговое обязательство
tax liabilities
податкова перевірка
налоговая проверка
tax audit
Issue Date: 2014
Издатель: Житомирський національний агроекологічний університет
Библиографическое описание: Дема Д. І. Податковий менеджмент: адміністрування податків і зборів : навч. посіб. / Д. І. Дема, І. В. Шевчук ; за заг. ред. Д. І. Деми. – Житомир : ЖНАЕУ, 2014. − 323 c.
Аннотация: У навчальному посібнику розкрито теоретико-методичні основи і практичні аспекти діяльності податкових органів щодо адміністрування податків і зборів. Особлива увага приділена вивченню механізму обліку платників податків та методики проведення податкових перевірок: камеральних, документальних та фактичних. Важливе місце у навчальному посібнику відводиться вивченню питань організації погашення податкових зобов’язань платників податків. До кожного розділу навчальний посібник містить питання для самоперевірки, тестові завдання, задачі та перелік рекомендованої літератури для поглибленого вивчення курсу. Призначено для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів, магістрів, аспірантів, слухачів факультетів післядипломної освіти. Посібник буде корисним також спеціалістам-практикам, підприємцям та фінансистам.
В учебном пособии раскрыты теоретико-методические основы и практические аспекты деятельности налоговых органов по администрированию налогов и сборов. Особое внимание уделено изучению механизма учета плательщиков налогов и методике проведения налоговых проверок: камеральных, документальных и фактических. Важное место в учебном пособии отводится изучению вопросов организации погашения налоговых обязательств налогоплательщиков. В каждом разделе учебного пособия содержатся вопросы для самопроверки, тестовые задания, задачи и перечень рекомендуемой литературы для углубленного изучения курса. Предназначено для студентов экономических специальностей высших учебных заведений, преподавателей, магистров, аспирантов, слушателей факультетов последипломного образования. Пособие будет полезным также специалистам-практикам, предпринимателям и финансистам.
The training manual reveals the theoretical and methodological foundations and practical aspects of the tax authorities to tax administration and fees. Particular attention is paid to the study of the mechanism of taxpayers and methods of tax audits, cameral, documentaries and factual. An important place in the manual given to studying issues of settlement of tax liabilities of taxpayers. Each section of the manual contains questions for self-examination, tests, tasks and a list of recommended books for in-depth study of the course. Intended for students of economic specialties of higher educational institutions, teachers, masters, graduate students of faculty of postgraduate education. The manual will be useful to practitioners, entrepreneurs and financiers.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4443
Appears in Collections:Підручники, посібники

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Podatkovuy menedzhment.pdf367,45 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2021 Polissia University