DSpace Регистрация
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Технологічний >
Кафедра технологій виробництва продукції тваринництва >
Автореферати та дисертації >

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4512

Название: Продуктивність, перетравність поживних речовин та забійні якості молодняку свиней при згодовуванні каоліну та алуніту
Другие названия: Efficiency, digestion of nutrients and characteristic of young pigs for slaughter, which were fed on kaolin and alunit
Продуктивность, переваримость питательных веществ и убойные качества молодняка свиней при скармливании каолина и алунита
Авторы: Вербельчук, Т. В.
Verbelchuk, T.
Ключевые слова: свині
pigs
свиньи
відгодівля
breeding
откорм
раціони
ration
рационы
каолінове та алунітове борошно
kaolin and alunit flour
каолиновоя и алунитовоя мука
продуктивність
efficiency
производительность
перетравність
digestion
переваримость
обмін речовин
metabolism
обмен веществ
забійні якості і гістоструктура
slaughter characteristics and histological structure
убойные качества и гистоструктуры
ефективність
effectiveness
эффективность
Дата публикации: 2011
Издатель: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького
Библиографическое описание: Вербельчук Т. В. Продуктивність, перетравність поживних речовин та забійні якості молодняку свиней при згодовуванні каоліну та алуніту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.02.02 «Годівля тварин і технологія кормів» / Т. В. Вербельчук. – Львів, 2011. – 24 с.
Аннотация: У дисертації викладено теоретичний та експериментальний матеріал із використання у складі раціонів молодняку свиней каолінового та алунітового борошна. Дослідженнями розширено і доповнено фактичний, хімічний склад кормів, алунітового та каолінового борошна. Вперше експериментально вивчено доцільність часткової заміни традиційних мінеральних добавок алунітовим та каоліновим борошном. З’ясовано вплив нетрадиційних мінеральних добавок на продуктивність, перетравність поживних речовин, баланс азоту, кальцію, фосфору, заліза та міді в організмі молодняку свиней на відгодівлі. Досліджено вплив каолінового та алунітового борошна на морфологічні та біохімічні показники крові, забійні якості та фізико-хімічні показники м’язової тканини. Проведенні комплексні дослідження стану органів свиней, із застосуванням гістологічних методик, що дало можливість об’єктивно оцінити дію природних алюмосилікатів на організм тварин та рекомендувати їх для балансування раціонів свиней на відгодівлі. Використання в раціонах молодняку свиней на відгодівлі каолінового та алунітового борошна у кількості 3 % від сухої речовини, сприяє підвищенню абсолютного приросту на 5,6–7,9 %, середньодобових приростів на 4,9–7,5 %, зниженню витрат кормів на 1 кг приросту на 5,4–6,9 %. При цьому собівартість 1 ц приросту свиней на відгодівлі зменшується на 4,7–6,2 %, а рентабельність виробництва свинини зростає з 29,8 до 32,1 %. Рекомендовано при відгодівлі молодняку свиней з метою підвищення продуктивності, перетравності поживних речовин кормів, засвоєння поживних і мінеральних речовин в організмі свиней використовувати у складі раціонів каолінове та алунітове борошно в кількості 3 % від сухої речовини.
The dissertation presents the theoretical and experimental material of the usage of kaolin and alunit flour in the ration of young pigs for their breeding. The research has extended and completed factual, chemical compound of fodder, alunit and kaolin flour. For the first time the expediency of partial substitution of traditional mineral additions by alunit and kaolin flour has been studied experimentally. The influence of untraditional mineral additions on efficiency, digestion of nutrients, balance of nitrogen, calcium, phosphorus, iron and copper in the body of young pigs for breeding has been clarified. The influence of kaolin and alunit flour on the efficiency, digestion of nutrients of fodder, morphological and biochemical indexes of blood, slaughter characteristics and physicochemical indexes of muscle has been tested. The state of pigs’ organs has been researched complexly with the usage of histological methods. It allowed objectively appreciate the action of aluminosilicate on the body of animals and recommend them for balancing of the ration for breeding pigs. The usage of kaolin and alunit flour in amount of 3% of the dry material in the ration of young pigs on breeding promotes the increase of the absolute growth to 5,6–7,9% of the average daily growth on the 4,9–7,5% and decrease of consumption of fodder on 1 kg growth for 5,4–6,9%. At the same time the prime cost of the 1 centner of the growth of the pigs on breeding decreases on 4,7–6,2 % and the profitability of pork production increases from 29,8 to 32,1%. The usage of the kaolin and alunit flour in amount of 3% of the dry material in the compound of ration has been recommended for breeding young pigs for the purpose of increasing the efficiency, digestion of nutrients of fodder, absorption of nutritive and mineral materials in the body of pigs.
В диссертации изложены теоретические и экспериментальный материал по использованию в составе рационов молодняка свиней каолиновой и алунитовой муки. Исследованиями расширен и дополнен фактический, химический состав кормов, алунитовой и каолиновой муки. Впервые экспериментально изучены целесообразность частичной замены традиционных минеральных добавок алунитовой и каолиновой мукой. Выяснено влияние нетрадиционных минеральных добавок на продуктивность, переваримость питательных веществ, баланс азота, кальция, фосфора, железа и меди в организме молодняка свиней на откорме. Исследовано влияние каолиновой и алунитовой муки на морфологические и биохимические показатели крови, убойные качества и физико-химические показатели мышечной ткани. Проведены комплексные исследования состояния органов свиней, с применением гистологических методик, что позволило объективно оценить действие природных алюмосиликатов на организм животных и рекомендовать их для балансирования рационов свиней на откорме. Экспериментальные исследования проведены в условиях свинокомплекса ОАО «Колодянский бекон» Новоград-Волынского района Житомирской области на молодняке свиней крупной белой породы. Было проведено два научно-хозяйственные опыта на свинках и кабанчиках выращиваемых на мясо. Подопытные группы животных формировали по принципу групп-аналогов. Изучение внутренних органов и показателей продуктов убоя животных показало, что животные, в рационы которых были включены каолиновая и алунитовая мука имели более высокие показатели среднесуточных приростов, в частности на 4–5-м месяце исследований на 4,2–15,9 % чем животные контрольной группы. Использование в рационах молодняка свиней на откорме каолиновой и алунитовой муки в количестве 3 % от сухого вещества способствует повышению абсолютного прироста на 5,6–7,9 %, среднесуточных приростов на 4,9-7,5 %, снижению затрат кормов на 1 кг прироста на 5,4–6,9 %. При этом себестоимость 1 ц прироста свиней на откорме уменьшается на 4,7–6,2 %, а рентабельность производства свинины растет с 29,8 до 32,1 %. Калорийность мяса свиней, получавших каолиновую и алунитовую муку была выше. Качественные показатели мяса этих животных были также лучшими. Рекомендовано при откорме молодняка свиней с целью повышения продуктивности, переваримости питательных веществ кормов, усвоение питательных и минеральных веществ в организме свиней использовать в составе рационов каолиновую и алунитовую муку в количестве 3 % от сухого вещества.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4512
Располагается в коллекциях:Автореферати та дисертації

Файлы этого ресурса:

Файл Описание РазмерФормат
AVTOREFERAT_Verbelchyk_26.pdf573,75 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
View Statistics

Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ЖНАЭУ