DSpace Регистрация
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Агрономічний >
Кафедра захисту рослин >
Автореферати та дисертації >

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4521

Название: Золотиста картопляна цистоутворююча нематода та заходи щодо обмеження її розвитку в зоні Полісся України
Другие названия: Золотистая картофельная цистообразующая нематода и меры ограничения её развития в зоне Полесья Украины
Golden potato cyst nematode and means of its extension control in Polissya zone Ukraine
Авторы: Гурманчук, О. В.
Гурманчук, А. В.
Gurmanchuk, O.
Ключевые слова: картопляна нематода
картофельная нематода
potato nematode
картопля
картофель
potato
глободероз
globoderosis
циста
cyst
личинка
lavra
поширення
распространение
extension
ефективність дії
эффективность действия
efficiency of effect
Дата публикации: 2011
Издатель: Національний університет біоресурсів і природокористування України
Библиографическое описание: Гурманчук О. В. Золотиста картопляна цистоутворююча нематода та заходи щодо обмеження її розвитку в зоні Полісся України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.01.11 «Фітопатологія» / О. В. Гурманчук. – К., 2011. – 22 с.
Аннотация: При проведенні обстежень зони Полісся України встановлено, що з 23 досліджених районів Житомирської області у 16 було виявлено цистоутворюючу картопляну нематоду. Вперше її виявлено в Андрушівському, Брусилівському, Вол.-Волинському, Любарському, Ружинському, Червоноармійському, Черняхівському та Чуднівському районах. Встановлено, що 67,4% площ заселених фітогельмінтами виду Globodera rostochiensis мали низьку їх чисельність (до 1000 л+я/100 см3 ґрунту), 17,4% – середню (до 5000 л+я/100 см3 ґрунту), 15,2% – високу (більше 5000 л+я/100 см3 ґрунту). У результаті вивчення впливу на картопляну нематоду рослин-неживителів встановлено, що високу ефективність очищення ґрунту від золотистої картопляної нематоди протягом одного вегетаційного періоду отримано в результаті вирощування конюшини лучної – 67,7%, тимофіївки лучної – 63,5% та люцерни – 61,4%. Встановлено, що використання підвищеної дози гною (80 т/га) під картоплю дозволило знизити чисельності фітогельмінтів у ґрунті на 1,7–2,7% порівняно з внесенням 60 т/га, а прибавка врожаю картоплі була на рівні 1,4–2,0 т/га. Застосування 20 т/га гноївки ВРХ дозволило зменшити щільність патогена в ґрунті на 9,7%–10,3%, урожайність при цьому збільшувалася на 2,4–2,6 т/га. Встановлено, що найбільшу ефективність проти фітогельмінтів проявили інсектициди Антихрущ та Цезар, застосування яких на сорті Світанок київський забезпечило зниження чисельності нематод в ґрунті на 25,4 та 24,2% відповідно. Мінімальну нематицидну дію проти картопляної нематоди отримано при застосуванні препарата Рембек. Найвищий нематодоочищуючий ефект ґрунту спостерігався при вирощуванні сортів картоплі Дніпрянка, Обрій, Доброчин, Водограй, Белла роса, де чисельність особин Globodera rostochiensis у ґрунті зменшилась на 66,9 – 75,7%. Сорти Водограй, Доброчин, Обрій, Поран, Фантазія мали найвищу продуктивність та інші господарсько-цінні ознаки на високому інвазійному навантаженні ґрунту і проявили імунність проти золотистої картопляної нематоди та можуть бути запропоновані для вирощування на інвазійних патогеном ґрунтах. Встановлено, що трьохрічне вирощування стійких проти золотистої картопляної нематоди сортів картоплі є дуже ефективним. В такий спосіб досягається очищення ґрунту від патогена на 92,4% (Тетерів) – 99,0% (Лелека).
При проведении экспериментов в зоне Полесья Украины установлено, что из 23 исследованных нами районов Житомирской области в 16 было виявлено цистообразующую картофельную нематоду. Впервые было ее выявлено в Андрушовском, Брусиловском, Вол.-Волынском, Любарском, Ружинском, Червоноармейском, Черняховском и Чудновском районах. Установлено, что 67,4% площ заселенных фитогельминтами виду Globodera rostochiensis имели низькую их чисельность (до 1000 л+я/100 см3 почвы), 17,4% – среднюю (до 5000 л+я/100 см3 почвы), 15,2% – высокую (больше 5000 л+я/100 см3 почвы). В результате изучения влияния на картофельную нематоду растений-нехозяев установлено, что высокую эффективность очищения почвы от патогена на протяжении одного вегетационного периода получено при выращивании клевера лучного – 67,7%, тимофеевки лучной – 63,5% и люцерны – 61,4%. Выращивание зернобобовых сельскохозяйственных культур, а именно гороха, люпина, пелюшки и сои способствовало уменьшению плотности картофельной нематоды в почве на 65,0–47,5%. Наименьшую эффективность по уменьшению численности особей Globodera rostochiensis в почве установлено в варианте исследований с черным паром. Поддержка поля в состоянии без растительности в течении года обеспечивало уменьшение фитогельминтов в почве только на 28,8%. Установлено, что использование повышенной дозы навоза (80 т/га) под картофель приводило к снижению численности фитогельминтов в почве на 1,7–2,7% в сравнении с контролем. Использование 20 т/га гноевки БРС позволило уменьшить плотность патогена в почве на 9,7% (Обрий) и на 10,3% (Свитанок киевский). Повышенная доза навоза под картофель на заселенных Globodera rostochiensis почвах давала прибавку урожаю на уровне 1,4–2,0 т/га, тогда как использование гноевки позволило увеличить урожайность на 2,4–2,6 т/га. Установлено, что наибольшую эффективность против фитогельминтов проявили инсектициды Антихрущ и Цезар, использование которых на сорте Свитанок киевский обеспечило снижение численности нематод в почве на 25,4 и 24,2% соответственно. Минимальное нематицидное действие на картофельную нематоду получено при использовании препарата Рембек. Прибавка к урожаю в результате использования препаратов на восприимчивом сорте Свитанок киевский была незначительной и колебалсь от 1 т/га (Рембек) до 1,7 т/га (Антихрущ), а на устойчивом сорте картофеля Обрий была до 0,6 т/га. В результате выращивания нематодоустойчивых сортов картофеля Днипрянка, Обрий, Доброчын, Водограй, Белла роса уменьшение численности особей Globodera rostochiensis в почве составляло 66,9 – 75,7% в сравнении с допосадочной. Сорта Водограй, Доброчын, Обрий, Поран, Фантазия имели наиболее высокую продуктивность и другие хозяйственно-ценные особенности на высокой инвазийной нагрузке почвы и проявили абсолютную устойчивость к золотистой картофельной нематоде и могут быть предложены для выращивания на инвазийных патогеном почвах. Эти сорта целесообразно использовать научным селекционным учреждениям как выходной материал в целенаправленной селекции для создания новых нематодоустойчивых сортов картофеля. В результате исследований установлено, что выращивание устойчивых к золотистой картофельной нематоде сортов картофеля на протяжении трех лет высокоэффективно. В такой способ достигается очищение почвы от патогена на 92,4% (Тетерив) – 99,0% (Лелека). Установлено, что трехлетнее выращивание нематодоустойчивых сортов наиболее эффективно в первые два года, а на третий год снижение фитогельминтов в почве незначительно.
As a result of research conducted in Polissya zone Ukraine cyst potato nematode was found in 16 districts of Zhytomyr oblast out of investigated 23. It was found in Andrushivka, Brusyliv, Vol.-Volynskyy, Lyubar, Ruzhyn, Chervonoarmiysk, Chernyakhiv and Chudniv districts. On 67.4% of areas contaminated with Globodera rostochiensis phytohelminths their number was small (up to 1000 l+e/100cm3 of soil), on 17.4% – average (up to 5000 l+e/100cm3 of soil), on 15.2% – high (more than 5000 l+e/100cm3 of soil). The research of influence caused by plants-non-feeders on potato nematode proved high efficiency of growing red clover – 67.7%, timothy grass – 63.5% and lucerne – 61.4% for cleaning soil of golden potato nematode within one vegetation period. It was ascertained that use of enlarged dose of manure (80 t/ha) for potatoes decreased number of phytohelminths in soil to 1,7–2,7% in comparison to application of 60 t/ha, and addition yield of potatoes was at the level of 1,4–2,0 t/ha. Application of 20 t/ha of cattle manure decreased density of pathogen in soil to 9,7–10,3%, productivity increased by 2,4–2,6 t/ha. It was found that Antykhrushch and Caesar are the most efficient insecticides against phytohelminths, their use for Svitanok kyivskyy kind ensured decrease of nematode number in soil by 25.4 and 24.2% respectively. Minimum potato nematode-suppressing effect was displayed after use of Rembek preparation. The most efficient nematode-soil-cleaning effect was observed when growing potato kinds Dnipryanka, Obriy, Dobrochyn, Vodogray, Bella rosa, where number of Globodera rostochiensis in soil decreased by 66,9–75,7%. Kinds Vodogray, Dobrochyn, Obriy, Poran, Fantasia had the highest yield and other economical-price characteristics on badly invaded soils and displayed golden potato nematode tolerance thus may be suggested for growing on soils invaded with pathogen. It was ascertained that growing golden potato nematode-stable kinds of potato for three years is very efficient. Such method showed that soil is cleaned from pathogen by 92.4% (Teteriv) – 99.0% (Leleka).
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4521
Располагается в коллекциях:Автореферати та дисертації

Файлы этого ресурса:

Файл Описание РазмерФормат
aref_gurmanchuk_2011.pdf344,93 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
View Statistics

Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ЖНАЭУ