DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Лісового господарства та екології >
Кафедра лісівництва, лісових культур та таксації лісу >
Автореферати та дисертації >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4536

Название: Шлунково-кишкові інфекції телят у господарствах, неблагополучних щодо лейкозу великої рогатої худоби (етіологія, патогенез, терапія)
Другие названия: The gastrointestinal infections in calves in unsuccessful leucosis cattle herds (ethyology, pathogenesis, therapy)
Желудочно-кишечные инфекции телят в хозяйствах, неблагополучных по лейкозу крупного рогатого скота (этиология, патогенез, терапия)
Авторы: Бездітко, Л. В.
Bezditko, L.
Бездитко, Л. В.
Ключевые слова: телята
calves
телята
етіологія
ethyology
этиология
патогенез
pathogenesis
патогенез
коліінфекція
coliinfection
колиинфекция
ротавірусна і асоціативна інфекція
rotavirus and assotiative infection
ротавирусная и ассоциативная инфекция
клітинні та гуморальні фактори захисту організму
cell and humоral factors of protection of organism
клеточные и гуморальные факторы защиты организма
терапія
therapy
терапия
препарат «Комбіферон»
preparation «Сombiferon»
препарат «Комбиферон»
Issue Date: 2010
Издатель: Національний університет біоресурсів і природокористування України
Библиографическое описание: Бездітко Л. В. Шлунково-кишкові інфекції телят у господарствах, неблагополучних щодо лейкозу великої рогатої худоби (етіологія, патогенез, терапія) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : спец. 16.00.03 «Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія» / Л. В. Бездітко. – К., 2010. – 24 с.
Аннотация: Наведено матеріали щодо етіології, патогенезу і терапії шлунково-кишкових захворювань новонароджених телят, отриманих від РІД-негативних і РІД-позитивних на лейкоз корів у господарствах, неблагополучних щодо лейкозу великої рогатої худоби. Виділено збудники шлунково-кишкових інфекцій новонароджених телят (патогенні E.coli, сальмонели, рота- і коронавірус) та досліджено їх кількісне співвідношення при асоціативному перебігу рота- і коліінфекції та рота- і коронавірусної інфекції, які виявлено у 52 % випадків. Встановлено, що при визначенні частоти прояву асоціативної (рота-коліінфекції) шлунково-кишкової інфекції у телят, народжених від РІД-негативних та РІД-позитивних на лейкоз корів, коефіцієнт кореляції становив r=0,11. У хворих телят при асоціативному перебігу ротавірусної і коліінфекції виявлено: зниження активності клітинних та гуморальних факторів захисту організму і функціональні зміни в імунній системі. Телята, народжені від РІД-позитивних на лейкоз корів, при моноінфекціях (ротавірусній і коліінфекції) та їх асоціативного перебігу мали нижчу імунобіологічну реактивність порівняно з телятами від РІД-негативних на лейкоз корів. Застосування препарату «Комбіферон» у дозі по 1млн ОД/гол. два рази на добу внутрішньом’язово протягом 5 діб виявилось ефективнішим при асоціативному перебігу рота-коліінфекції у хворих телят, народжених як від РІД-негативних, так і від РІД-позитивних на лейкоз корів, ніж застосування традиційного базового лікування в дослідних господарствах, що сприяє швидкому одужанню, полегшує інфекційний перебіг хвороби, позитивно впливає на клітинні та гуморальні фактори захисту організму і їх імунний гомеостаз.
The materials on occurrence and current of gastrointestinal diseases of newborn calves from RID-negative and RID-positive on leucos cows in unsuccessful farms on leucos of large horned cattle are given. The activators of gastrointestinal infections of newborn calves (patogenetic E.coli, Salmonella are selected, rota- and coronavirus) and the frequency of their quantitative parity is investigated at the associated current of rota- and coliinfection and rota- and coronavirus infection, which are established in 52 % of cases. Is established, that the serological status of the cows on leucos does not influence frequency of display associated (rota-coliinfection) of a gastrointestinal infection at calves (factor of correlation r=0,11), that the interoak by disease of calves, which were born from RID-negative and RID-positive on leucos cows testifies to absence of a difference. At the sick calves at the associated current of rotavirus infection and coliinfection is proved: downturn of activity of cell and humoral factors of protection of organism and functional changes in immune system. The calves which were born from RID-positive on leucos cows at monoinfections (rotavirus and coliinfection) and their associated current had lower immunobiological reactivity compared with posterity from RID-negative on leucos cows. Application to newborn calves of a preparation «Combyferon» in a doze on 1 mln EA on one animal two times per day intermusculary during 5 days was more effective at associative current of rota- coliinfection at calves, which were borned both from RID-negative, and from RID-positive on leucos cows, than application of traditional base treatment in pilot farms, that promotes fast recovery, facilitates current of infectious illness, positively influences on cell and humoral factors of protection of organism and their immune homeostasis.
Диссертация посвящена изучению роли ассоциации возбудителей, что вызывают желудочно-кишечные инфекции у новорожденных телят, полученных от РИД-отрицательных и РИД-положительных по лейкозу коров, их влиянию на показатели естественной резистентности и иммунобиологической реактивности, исследованию лечебной эффективности препарата «Комбиферон» при этих инфекциях. Проведен анализ и обобщение данных, характеризующих эпизоотологическую ситуацию по моно- и ассоциативным инфекциям (колиинфекции, сальмонеллеза, рота- и коронавирусной инфекции) у новорожденных телят, от коров с разным серологическим статусом по лейкозу в хозяйствах. Установлена частота инфицирования возбудителями в ассоциации при заболеваниях желудочно-кишечного тракта телят, рожденных от РИД-отрицательных и РИД-положительных по лейкозу коров, и проведена сравнительная оценка полученных данных. Выделены возбудители желудочно-кишечных инфекций новородженных телят (патогенная E.coli, сальмонеллы, рота- и коронавирус) и исследовано их количественное соотношение при ассоциативном течении рота- и колиинфекции, рота- и коронавирусной инфекции, которые выявлены в 52 % случаев. При этом коэффициент корреляции при заболеваемости телят, рожденных от РИД-отрицательных и РИД-положительных по лейкозу коров, при ассоциативной рота- колиинфекции составил r= 0,11. Изучена разница в течении моноинфекций (ротавирусной и колиинфекции) и ассоциативной инфекции (при участии ротавируса и патогенной E.coli) по показателям естественной резистентности и иммунобиологической реактивности организма телят, полученных от РИД-отрицательных и РИД-положительных по лейкозу коров. Выявлено иммунодефицитное состояние организма больных телят при моноинфекциях (ротавирусной и колиинфекции) и их ассоциированном течении: снижение активности клеточных и гуморальных факторов защиты организма и функциональные изменения в иммунной системе. Проведена сравнительная оценка состояния естественной резистентности и иммунобиологической реактивности при моноинфекциях (рота- и колиинфекции) и их ассоциативном течении у телят, полученных от коров с разным серологическим статусом по лейкозу. Телята, полученные от РИД-положительных по лейкозу коров, при моноинфекциях (ротавирусной и колиинфекции) и их ассоциативном течении имели тенденцию к снижению природной резистентности, иммунобиологической реактивности по таким показателям: уменьшение количества Т- и В-лимфоцитов, снижение бактерицидной и лизоцимной активности сыворотки крови, фагоцитарной активности лейкоцитов, содержание общего белка и гамма-глобулинов по сравнению с показателями при соответствующих инфекциях у телят, полученных от РИД-отрицательных по лейкозу коров. Доказано положительное влияние препарата «Комбиферон» при ассоциативном течении ротавирусной и колиинфекции на повышение иммуной реактивности телят до 20-суточного возраста (от РИД-отрицательных и РИД-положительных по лейкозу коров) и рекомендовано его использование в дозе по 1млн ЕД/гол. два раза в сутки внутримышечно в течение 5 суток, что приводит к скорому выздоровлению в среднем на 3-е суток и облегченному течению инфекционного процесса. Стимуляция клеточных и гуморальных факторов защиты организма телят, полученных как от РИД-отрицательных, так и РИД-положительных по лейкозу коров, под влиянием препарата «Комбиферон» оказалась более положительной, чем у телят, при традиционном базовом лечении (настой ромашки лекарственной 1:10 в дозе 100–150 см3 2 раза в сутки и настой зверобоя обычного 1:20 в дозе 50 см3 3 раза в сутки), фармазин по 1 см3/10 кг живой массы 2 раза в сутки, левомицетин по 2 г/гол. до выздоровления. Использование препарата «Комбиферон» при ассоциативном течении ротавирусной и колиинфекции у телят, рожденных от РИД-отрицательных и РИД-положительных по лейкозу коров, положительно влияет на их гемограмму, усиливает фагоцитарную защиту, повышает показатели: количество Т- и В-лимфоцитов, бактерицидной и лизоцимной активности сыворотки крови, фагоцитарной активности лейкоцитов по сравнению с группой телят при базовом лечении.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4536
Appears in Collections:Автореферати та дисертації

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Sh_K_I_T_H_N_L_VRKH_2010.pdf348,49 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2021 Polissia University