DSpace Регистрация
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Обліку та фінансів >
Кафедра комп'ютерних технологій і моделювання систем >
Статті >

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4599

Название: Оцінка використання конкурентного потенціалу сільськогосподарського підприємства
Другие названия: Оценка использования конкурентного потенциала сельскохозяйственного предприятия
Evaluation of usage the competitive potential of the agricultural enterprise
Авторы: Николюк, О. М.
Николюк, О. Н.
Nykolyuk, O.
Полянко, В. Б.
Polyanko, V.
Ключевые слова: конкурентний потенціал
конкурентный потенциал
competitive potential
конкурентна перевага
конкурентное преимущество
competitive advantage
кількісне оцінювання
количественное оценивание
quantitative evaluation
оцінка ступеня використання конкурентного потенціалу
оценка степени использования конкурентного потенциала
evaluation of the usage the competitive potential
метод таксономічного аналізу
метод таксономического анализа
method of taxonomic analysis
Дата публикации: 2015
Издатель: Подільський державний аграрно-технічний університет; Хмельницький економічний університет; Інститут економіки, технологій і підприємництва; Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН; Тайп
Библиографическое описание: Николюк О. М. Оцінка використання конкурентного потенціалу сільськогосподарського підприємства / О. М. Николюк, В. Б. Полянко // Інноваційна економіка. – 2015. – № 4 (59). – С. 112–117.
Аннотация: Метою дослідження є розробка теоретичних положень та практичних рекомендацій щодо оцінки використання конкурентного потенціалу підприємства. Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань наукового дослідження: 1) дослідження сутності поняття «конкурентний потенціал»; 2) вибір серед існуючих методів оцінювання той, що дасть можливість надати найбільш точну кількісну оцінку ступеня використання конкурентного потенціалу; 3) реалізація обраної методики на прикладі сільськогосподарських підприємств. Методика дослідження. Теоретичною та методологічною основою дослідження є системний підхід до вивчення економічних об’єктів. У процесі дослідження використано такі наукові методи: абстрактно-логічний, зокрема прийоми аналізу і синтезу, індукції та дедукції (для систематизації та узагальнення визначень поняття «конкурентний потенціал»); операціоналізації понять (для уточнення досліджуваного поняття); методи стандартизації величин та таксономічного аналізу (для кількісного оцінювання ступеня використання конкурентного потенціалу вітчизняних сільськогосподарських підприємств). Результати дослідження. На основі результатів аналіз існуючих визначень сутності конкурентного потенціалу це поняття інтерпретовано як сукупність ресурсів підприємства та його можливостей, що забезпечує формування та утримання конкурентних переваг. Для оцінки ступеня використання конкурентного потенціалу підприємства доцільно використовувати метод таксономічного аналізу. Головною перевагою метода є простота обробки багатомірного статистичного матеріалу, вираженого у різних вимірниках, що уможливлює його практичне застосування спеціалістами майже всіх вітчизняних підприємств. Встановлено, що найбільш повно свій конкурентний потенціал використовують сільськогосподарські підприємства Хмельницької, Черкаської, Сумської, Київської та Вінницької областей. Наукова новизна результатів дослідження. Дістали подальшого розвитку методичні рекомендації щодо кількісного оцінювання ступеня використання конкурентного потенціалу підприємств, в основі якого лежить метод таксономічного аналізу та який не потребує додаткової кваліфікації персоналу і спеціальних програмних засобів. Практична значущість отриманих результатів дослідження полягає у можливості використання запропонованих положень та рекомендацій підприємствами з метою оцінювання ступеня використання їх конкурентного потенціалу та корегування стратегії управління конкурентоспроможністю. На сучасному етапі розвитку ринкових відносин України для успішного ведення підприємницької діяльності увагу необхідно приділяти управлінню конкурентоспроможністю підприємства. Водночас, організації все частіше вивчають не лише постачальників, конкурентів, споживачів, а більше звертаються до своїх внутрішніх можливостей, ресурсів, якими вони володіють, кваліфікації та здібностей їх персоналу. Це обумовлено тим, що останніми роками у практичну діяльність увійшло таке поняття як «конкурентний потенціал».
Целью исследования является разработка теоретических положений и практических рекомендаций по оценке использования конкурентного потенциала предприятия. Достижение поставленной цели предполагает выполнение следующих задач научного исследования: 1) исследование сущности понятия «конкурентный потенциал»; 2) выбор среди существующих методов оценки тот, что позволит предоставить наиболее точную количественную оценку степени использования конкурентного потенциала; 3) реализация выбранной методики на примере сельскохозяйственных предприятий. Методика исследования. Теоретической и методологической основой исследования является системный подход к изучению экономических объектов. В процессе исследования использованы следующие научные методы: абстрактно-логический, в частности приемы анализа и синтеза; индукции и дедукции (для систематизации и обобщения определений понятия «конкурентный потенциал»); операционализации понятий (для уточнения исследуемого понятия); методы стандартизации величин и таксономического анализа (для количественного оценивания степени использования конкурентного потенциала отечественных сельскохозяйственных предприятий). Результаты исследования. На основе результатов анализ существующих определений сущности конкурентного потенциала это понятие интерпретировано как совокупность ресурсов предприятия и его возможностей, обеспечивающий формирование и удержание конкурентных преимуществ. Для оценки степени использования конкурентного потенциала предприятия целесообразно использовать метод таксономического анализа. Главным преимуществом метода является простота обработки многомерного статистического материала, выраженного в различных измерителях, что делает возможным его практическое применение специалистами многих отечественных предприятий. Установлено, что наиболее полно свой конкурентный потенциал используют сельскохозяйственные предприятия Хмельницкой, Черкасской, Сумской, Киевской и Винницкой областей. Научная новизна исследования. Получили дальнейшее развитие методических рекомендаций по количественной оценке степени использования конкурентного потенциала предприятий, в основе которого лежит метод таксономического анализа и не требующий дополнительной квалификации персонала и специальных программных средств. Практическая значимость исследования заключается в возможности использования предложенных положений и рекомендаций предприятиями с целью оценки степени использования конкурентного потенциала и корректировки стратегии управления конкурентоспособностью.
The research purpose is to development of theoretical positions and practical recommendations of evaluating the usage of the entities’ competitive potential. Achieving this purpose involves determining such research: 1) to study the essence of the concept «competitive potential»; 2) the selection among existing methods the one that will make it possible to provide the most correct quantitative evaluation of the usage the competitive potential; 3) implementation of selected method on the example of agricultural entities. Methodology of research. Theoretical and methodological basis of the research is the system approach to the study of economic objects. During the research the authors used the following scientific methods: abstract and logic, including methods of analysis and synthesis, induction and deduction (for systematization and generalization of definitions of «competitive capacity»); operationalization of concepts (for investigating the essence of concept); standardizing variables and methods of taxonomic analysis (for quantitative evaluation of the degree of usage the domestic agricultural entities’ competitive potential). Research results. On the bases of the analysis of existing definitions the authors define the essence of competitive potential as a set of entity’s resources and its opportunities to form and retain competitive advantage. To evaluate the degree of the usage of the entity’s competitive potential the authors recommend to use the method taxonomic analysis. The main advantage of the method is the ease of processing multivariate statistical data expressed in different unites that enables its practical application by specialists almost all domestic entities. The agricultural entities of Khmelnytsky, Cherkasy, Sumy, Kiev and Vinnitsa regions use their competitive potential most fully. Originality. The authors developed the methodical recommendations concerning the quantitative evaluation of the degree of usage the entities’ competitive potential that is based on the taxonomic method and does not require additional staff qualification and special software. The practical value of the results concerns the opportunity of agricultural entities to apply the proposals and recommendations for evaluating the degree of the usage of their competitive potential and correcting the competitiveness management strategy.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4599
ISSN: 2309-1533
Располагается в коллекциях:Статті

Файлы этого ресурса:

Файл Описание РазмерФормат
InEk_2015_112-117.pdf577,62 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
View Statistics

Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ЖНАЭУ