DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Лісового господарства та екології >
Кафедра лісівництва, лісових культур та таксації лісу >
Автореферати та дисертації >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4951

Название: Типи зрубів та особливості лісовідновлення сосни звичайної у суборах Центрального Полісся
Другие названия: Типы вырубок и особенности лесовосстановления сосны обыкновенной в суборях Центрального Полесья
Types of cutover and peculiarities of reforestation of pine-tree common in subor conditions in the Central Polissya
Авторы: Сірук, Ю. В.
Сирук, Ю. В.
Siruk, Yu.
Ключевые слова: лісовідновлення
лесовосстановление
reforestation
зруби
вырубка
cutover
субори
суборь
subor conditions
тип зрубу
тип вырубки
type of cutover
рослинний покрив
растительный покров
natural adrenal crust
підріст
подрост
natural renewal
сосна звичайна
сосна обыкновенная
pine-tree common
Issue Date: 2012
Издатель: Національний університет біоресурсів і природокористування України
Библиографическое описание: Сірук Ю. В. Типи зрубів та особливості лісовідновлення сосни звичайної у суборах Центрального Полісся : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.03.03 «Лісознавство і лісівництво» / Ю. В. Сірук. – К., 2012. – 20 с.
Аннотация: Дисертаційне дослідження присвячене вирішенню важливих теоретичних і практичних питань щодо розвитку природних процесів відновлення лісової рослинності на зрубах після суцільних рубань соснових деревостанів у суборах Центрального Полісся. Доведено, що в певному едатопі може формуватися декілька типів зрубів, що залежить від сезону та технології проведення лісосічних робіт, а також від способу підготовки ґрунту до лісовідновлення. Формування одного і того ж типу зрубу є характерним лише для близьких гігротопів суборів. На одній і тій самій лісосіці, внаслідок незначних відмінностей у мезорельєфі, а також особливостей проведення робіт при лісозаготівельному чи лісовідновному процесі є можливим утворення більш ніж одного типу зрубу. Вперше для умов Центрального Полісся визначено типи зрубів у суборах та досліджені закономірності їх формування після суцільних рубок. Установлено, що на виділених типах зрубів існують суттєві відмінності як у кількісних, так і в якісних показниках природного відновлення. Досліджено, що в умовах свіжого та вологого субору найбільш представленими є злакові та молінієві зруби, які характеризуються різними умовами для росту і розвитку лісових культур та самосіву сосни, що відображається також на їх збереженні з віком. Описано флористичний склад стиглих соснових деревостанів і зрубів та встановлено екологічну спеціалізацію видів рослин. Досліджено видову насиченість і динаміку рослинного покриву в трьох найпоширеніших гігротопах суборів та зроблені рекомендації по збереженню лісового біорізноманіття у лісах Центрального Полісся.
Диссертационное исследование посвящено решению важных теоретических и практических вопросов развития естественных процессов восстановления лесной растительности на вырубках после сплошных рубок сосновых древостоев в суборевых условиях Центрального Полесья. До Центрального Полесья входит большая часть Житомирской области, восточная часть Ровенской и крайняя северо-восточная часть Хмельницкой области. Лесистость региона составляет 39 %, в лесном фонде наиболее распространенной породой является сосна обыкновенная, доля которой составляет 58 % покрытой лесом територии. Природные условия региона обусловили наибольшее распространение суборей – 52,6 %. Средние таксационные показатели сосны обыкновенной указывают на достаточно высокую производительность, что объясняется благоприятными условиями для роста и указывает на то, что выращивание ее в данном регионе является стратегическим. Предусмотрены программой исследования проводились на территории трех лесохозяйственных предприятий: ГП «Коростышевское ЛХ» (Дубовецкое, Коростышевское и Кропивнянское лесничества), ГП «Барановское ЛОХ» (Барановское лесничество) и ГП «Емильчинское ЛХ» (Емильчинское лесничество). В результате исследований впервые для условий Центрального Полесья определены типы вырубок в суборевых условиях и исследованы закономерности их формирования после сплошных рубок. По данным проведенных исследований с 5 типичных для суборей Центрального Полесья типов леса образуется 11 типов вырубок, которые отличаются между собой как по микроклиматическими почвенно-гидрологическим условиям, так и за успешностью восстановления целевых древесных пород. Доказано, что в определенном эдатопе может формироваться несколько типов вырубок, что зависит от сезона и технологии проведения лесосечных работ, а также от способа подготовки почвы к лесовосстановлению. Формирование одного и того же типа вырубок является характерным только для близких гигротопов суборевых условий. На одной и той же лесосеке, вследствие незначительных различий в мезорельефе, а также особенностей определенных работ при лесозаготовительном или лесовосстановительном процессе возможно образование более чем одного типа вырубки. Анализ физико-химических и агрохимических показателей почв разных типов вырубок позволяет утверждать, что под определенным типом растительности формируются разные почвенные условия, которые в свою очередь и вызывают к формированию определенного ценоза. Некоторые типы вырубок достаточно сходные по почвенно-гидрологическим характеристикам, что прежде всего связано с эколого-ценотическим сходством растений-доминантов, формирующих данные типы. По почвенно-гидрологическим признакам типы вырубок можно условно объединить в следующие 4 группы: 1) злаковые, вейниковые и орляковые; 2) вересковые, брусничные и черничные; 3) молиниевые, осоковые и долгомошные; 4) пушицевые и ситниковые. Учет естественного возобновления в спелых и приспевающих сосновых древостоях Центрального Полесья обнаружил, что самым успешным естественное возобновление сосны оказалось в свежей дубово-сосновой субори. Наиболее благоприятными типами надпочвенного покрова для появления самосева под пологом древостоев в данном типе леса являются злаково-, чернично- и бруснично-зеленомошные. На вырубках наблюдаются существенные различия как в количественных, так и в качественных показателях естественного восстановления. Наиболее удачно облеснение за счет естественного возобновления сосны обыкновенной проходит на долгомошной, пушицевой, молиниевой, черничной и злаковой вырубках. Удовлетворительным можно считать ход следующего естественного возобновления на вересковых, брусничных и орляковых вырубках. Естественное восстановление сосны обыкновенной на вейниковом и сытниковом типах вырубок обычно затруднено. В условиях свежей и влажной субори наиболее представленными являются злаковые и молиниевые вырубки, которые характеризуются различными условиями для роста и развития лесных культур сосны обыкновенной, что отражается на их сохранении с возрастом. В условиях свежей и влажной субори лесные культуры имеют лучшую энергию роста по сравнению с самосевом, опережая последний по высоте в свежих условиях от 17 % до 30 % в возрасте до 3–х лет, и на 19–46% в 3–6–летнем возрасте. Во влажных суборях разница между культурами и самосевом становится заметной со второго года лесовосстановления и составляет до 6–летнего возраста 21–43 %. Текущий прирост лесных культур в среднем превышает соответствующий показатель подроста в борознах на 12,8–32,0 % и подроста в междурядьях – на 19,4–31,0 %. Для подроста в борознах, вообще, характерны несколько более высокие показатели текущего прироста чем подроста, растущего в междурядьях на 2–9 %. На разных типах вырубок закономерности величины текущего прироста подроста в борознах и междурядьях не обнаружено. Дисперсионный анализ среднего прироста подроста сосны в борознах и междурядьях разных типов вырубок не позволяет при доверительном уровне 95 % выявить определенные отличительные закономерности роста. Сплошная рубка главного пользования приводит к увеличению видового разнообразия покрытосеменных и уменьшение количества видов мохового покрытия. Достаточно резким является рост численности злаковых, сложноцветных, бобовых, губоцветных и ранникових, что связано с образованием более благоприятных экологических условий для их роста и распространения. Видовое разнообразие растений зависит от степени увлажнения участков. Самой богатой в плане растительного разнообразия как в спелых сосновых древостоях, так и на вырубках является свежая суборь. Значительно уступают в данном показателе влажная и сырая суборь. По мере роста уровня влажности почвы на вырубках увеличивается и индекс видового сходства их с материнскими древостоями. Первопричиной данной зависимости является, прежде всего, сезон проведения сплошной рубки.
Dissertation is devoted to the solution of important theoretical and practical aspects of the natural processes of restoration of forest vegetation in cutovers after clear-cutting of pine stands in subor conditions in the Central Polissya. It is proved that in certain edatope can form several types of cutovers, depending on the season and the technology of harvesting operations, as well as the method of soil preparation for reforestation. Formation of the same type of cutover is characteristic only for close gigrotops of subor conditions. At the same cutting area, due to minor differences in the meso-relief, as well as the characteristics of certain activities in the timber or forest regeneration process, the formation of more than one type of cutover. For the first time for the conditions of the Central Polissya types of cutovers are defined in subor conditions and regularities of their formation after clear-cutting. It is established that the selected types of cutovers, there are significant differences in both quantitative and qualitative indicators of natural recovery. Studied, in terms of fresh and moist subor most represented are cereals and molinia cutovers, which are characterized by different conditions for growth and development of forest plantations of pine, which is also reflected in their retention with age. We describe the floristic composition of mature pine stands and cutovers and set of ecological specialization of species of plants. The examined species richness and vegetation dynamics in three popular gigrotops in subor conditions and made recommendations for the conservation of forest biodiversity in the forests of Central Polissya.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4951
Appears in Collections:Автореферати та дисертації

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Abstract_of_Thesis_Siruk.pdf554,58 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2021 Polissia University