DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Економіки та менеджменту >
Кафедра економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/5511

Название: Заставна закупівля зерна як засіб державної підтримки товаровиробника
Другие названия: Залоговая закупка зерна как средство государственной поддержки товаропроизводителя
Mortgage grain purchase as the state support of a producer
Авторы: Масляніцина, О. В.
Масляницина, О. В.
Maslyanitsyna, O.
Ключевые слова: виробництво
производство
production
зерно
grain
собівартість
себестоимость
costs price
рентабельність
рентабельность
profitability
ціна
цена
price
заставні ціни
залоговые цены
mortgage prices
механізм заставних закупівель зерна
механизм залоговых закупок зерна
the mechanism of both mortgage grain purchases
маркетингові канали
маркетинговые каналы
marketing channels
сільськогосподарське підприємство
сельскохозяйственное предприятие
agricultural enterprise
страхування товаровиробників
страхование товаропроизводителей
producer insuring
економічна ефективність
экономическая эффективность
economic efficiency
конкурентоспроможність
конкурентоспособность
competitiveness
Issue Date: 2005
Издатель: Сумський національний аграрний університет
Библиографическое описание: Масляніцина О. В. Заставна закупівля зерна як засіб державної підтримки товаровиробника / О. В. Масляніцина // Вісн. Сумського нац. аграр. ун-ту. Сер. Фінанси і кредит. ‒ 2005. ‒ № 1. ‒ С. 102–108.
Аннотация: Висвітлений і проаналізований механізм заставних закупівель зерна та заставних цін на зерно в Україні. Розглянуто механізм страхування товаровиробників від загрозливого зниження чи підвищення ринкових цін на зерно в Житомирській області. Розкриті основні перешкоди на шляху розвитку цього економічного процесу. Запропоновано шляхи їх вирішення. За останні десять років валове виробництво та врожайність зерна в Україні значно коливаються, що призводить до порушення цінової стабільності на ринку. Аналіз ринкової кон’юнктури протягом 2000–2004 рр. показує доволі істотне збільшення пропозиції на ринку зерна одразу після збирання врожаю, що спричиняє зменшення ціни. Це зумовлене початком посівної компанії, коли товаровиробники потребують обігових коштів для розрахунків за пальне, добрива, засоби захисту рослин, насіння, а тому продають зерно за низькими цінами та отримують менший прибуток від очікуваного.
Представлен и проанализирован механизм залоговой закупки зерна и залоговых цен в Украине. Рассмотрен механизм страхования товаропроизводителей от угрожающего падения или повышения рыночных цен на зерно в Житомирской области. Раскрыты основные преграды на пути развития этого экономического явления. Предложены пути их решения. За последние десять лет валовое производство и урожайность зерна в Украине значительно колеблются, что приводит к нарушению ценовой стабильности на рынке. Анализ рыночной конъюнктуры в течение 2000–2004 гг. показывает довольно существенное увеличение предложения на рынке зерна сразу после сбора урожая, приводит к уменьшению цены. Это обусловлено началом посевной компании, когда товаропроизводители нуждаются в оборотных средствах для расчетов за топливо, удобрения, средства защиты растений, семян, поэтому продают зерно по низким ценам и получают меньшую прибыль от ожидаемого.
The issue of hypothecation grain purchases as the means of producers' governmental support is considered. During the last decade, gross production of grain fluctuated widely, which caused price instability in the market. The analysis of market situation in 2000‒2004 shows quite large increase in the market supply immediately after harvesting, which causes decrease in prices. Such fluctuations are not favorable for producers.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/5511
ISSN: 2307-9533
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Visnyk_SNAU_2005_1_102-108.pdf165,42 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU