DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Інформаційних технологій, обліку та фінансів >
Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/7598

Название: Напрями інтеграції фінансового та статистичного обліку при формуванні економічних показників для потреб управління
Другие названия: Направления интеграции финансового и статистического учета при формировании экономических показателей для нужд управления
Areas integration of financial and statistical accounting in the formation of economic indicators for management
Авторы: Мороз, Ю. Ю.
Moroz, Yu.
Цаль-Цалко, Ю. С.
Tsal-Tsalko, Yu.
Ключевые слова: інтеграція
интеграция
integration
фінансовий облік
финансовый учет
financial accounting
статистичний облік
статистический учет
statistical account
звітність
отчетность
accounting
управління
управление
management
Issue Date: 2017
Издатель: Житомирський національний агроекологічний університет; Рута
Библиографическое описание: Мороз Ю. Ю. Напрями інтеграції фінансового та статистичного обліку при формуванні економічних показників для потреб управління / Ю. Ю. Мороз, Ю. С. Цаль-Цалко // Проблеми інтеграції облікових підсистем фінансового, податкового, управлінського і статистичного обліку в Україні відповідно до вимог Європейських стандартів : зб. наук. пр. / ЖНАЕУ. – 2017. – Т. III : Бухгалтерський облік в системі формування інноваційного інформаційного продукту для забезпечення функцій управління підприємством. – С. 6–11.
Аннотация: Досліджено стан інтеграції показників статистичного та бухгалтерського обліку. Встановлено ряд проблем, пов’язаних із недосконалістю та різними алгоритмами розрахунку показників обліку і статистики, що призводить до необ’єктивної звітної інформації й ускладнює прийняття управлінських рішень внутрішніми і зовнішніми користувачами. Наведено показники щодо яких існують невідповідності у фінансовому і статистичному обліку та запропоновано шляхи їх гармонізації, стандартизації та уніфікації.
Исследовано состояние интеграции показателей статистического и бухгалтерского учета. Установлен ряд проблем, связанных с несовершенством и различными алгоритмами расчета показателей учета и статистики, что приводит к необъективной отчетной информации и затрудняет принятие управленческих решений внутренними и внешними пользователями. Приведены показатели по которым существуют несоответствия в финансовом и статистическом учете и предложены пути их гармонизации, стандартизации и унификации.
The state of integration of statistical indicators and accounting. A number of problems associated with the imperfection of different algorithms and calculation of accounting and statistics, which leads to biased reporting information and difficult management decisions internal and external users. The figures on which there are inconsistencies in the financial and statistical records and the ways of their harmonization, standardization and unification.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/7598
ISBN: 978-617-581-210-5
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
PIOPF_2017_6-11.pdf193,27 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2021 Polissia University