DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Інформаційних технологій, обліку та фінансів >
Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/7730

Название: Облік надходження товарів від постачальників в торгівельних підприємствах
Другие названия: Учет поступления товаров от поставщиков на торговых предприятиях
Accounting flow of goods from suppliers in commercial enterprises
Авторы: Вергелюк, А. І.
Вергелюк, А. И.
Verheliuk, A.
Ключевые слова: облік
учет
аccounting
товари
товары
products
торгівля
торговля
trade
постачальники
поставщики
suppliers
Issue Date: 2017
Издатель: Житомирський національний агроекологічний університет; Рута
Библиографическое описание: Вергелюк А. І. Облік надходження товарів від постачальників в торгівельних підприємствах / А. І. Вергелюк // Облік, аналіз і контроль в умовах сучасних концепцій управління економічним потенціалом і ринковою вартістю підприємства : зб. наук. пр. / ЖНАЕУ. – 2017. – Т. ІV, ч. І. – C. 48–51.
Аннотация: Досліджено особливості обліку надходження товарів від постачальників в торгівельних підприємствах. Запропоновано удосконалення обліку розрахунків з постачальниками для більш доцільного і об’єктивного його ведення. Під час дослідження були використані загальнонаукові методи: індукції та дедукції, діалектичний, історичний та системний, а також деякі специфічні методи бухгалтерського обліку, до яких належать документування, інвентаризація, оцінка, калькуляція, бухгалтерські рахунки, подвійний запис, бухгалтерський баланс та бухгалтерська звітність.
Исследованы особенности учета поступления товаров от поставщиков на торговых предприятиях. Предложено совершенствование учета расчетов с поставщиками для более целесообразного и объективного его ведения. В ходе исследования были использованы общенаучные методы: индукции и дедукции, диалектический, исторический и системный, а также некоторые специфические методы бухгалтерского учета, к которым относятся документирование, инвентаризация, оценка, калькуляция, бухгалтерские счета, двойная запись, бухгалтерский баланс и бухгалтерская отчетность.
The features of accounting flow of goods from suppliers to retailers. An improvement of the payments to suppliers for more efficient and objective of his driving. During the study used general scientific methods: induction and deduction, dialectical, historical and systematic, as well as some specific accounting methods, which include documentation, inventory, assessment, calculation, accounting records, double entry, balance sheet and financial statements.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/7730
ISBN: 978-617-581-210-5
Appears in Collections:Статті
Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
OAIKVUSK_2017_4-1_48-51.PDF184,1 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2021 Polissia University