DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Технологічний >
Кафедра фізичного виховання >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/8819

Название: Духовні виміри студента в фізичному вихованні
Другие названия: Духовные измерения студента в физическом воспитании
Spiritual dimensions of students in physical education
Авторы: Грибан, Г. П.
Gryban, G.
Ключевые слова: духовність
духовность
spiritual
фізичне виховання
физическое воспитание
physical education
студент
student
Issue Date: 2013
Издатель: Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Библиографическое описание: Грибан Г. П. Духовні виміри студента в фізичному вихованні / Г. П. Грибан // Вісн. Луганського нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Сер. Пед. науки. – 2013. – № 10 (269), ч. 3. – С. 106–113.
Аннотация: В статті розглянуто проблему духовного розвитку особистості студента, де духовність розкривається як психологічний феномен творчої здатності людини до психічної самореалізації і самовдосконалення. Духовність виявляється у потребово-ціннісних, вчинково-діяльнісних, почуттєво-емоційних, когнітивно-інтелектуальних, моральногуманістичних компонентах, а також існує і в інших формах її вияву, зокрема освідченості, інтелігентності, моральності, релігійності, гуманності, інтуїтивності, світосприйманні та світорозумінні тощо. Всі структурні елементи притаманні кожному студентові, тому що він як особистість бере безпосередню участь у житті вузу і в цілому суспільства, володіє певною сумою знань, має свої переконання, прагнення, силу волі та духовні світопереживання. Разом з тим духовні елементи структури можна розглядати як духовні виміри особистості. У фізичному вихованні до духовних вимірів особистості можна віднести: фізкультурно-оздоровчу та спортивну спрямованість, рівень знань та культурних цінностей, здатність до фізичного розвитку і вдосконалення та збереження здоров’я, духовну спрямованість, світогляд, переконання та ідеали, духовні почуття та світопереживання.
В статье рассмотрена проблема духовного развития личности студента, где духовность раскрывается как психологический феномен творческой возможности человека к психической самореализации и самоусовершенствованию. Духовность проявляется в потребностноценностных, поступко-деятельностных, чувственно-эмоциональных, когнитивно-интелектуальных, морально-гуманистических компонентах, а также существует и в других формах ее проявления, в частности образованности, интеллигентности, моральности, религиозности, гуманности, интуитивности, мировосприятии и миропонимании. Все структурные элементы присущи каждому студенту, так как он как личность принимает непосредственное участие в жизни учебного заведения и в целом общества, обладает определенной суммой знаний, имеет свои убеждения, стремления, силу воли и духовные миропереживания. Вместе с тем духовные элементы структуры можно рассматривать как духовные измерения личности. В физическом воспитании к духовным измерениям личности можно отнести: физкультурно-оздоровительную и спортивную направленность, уровень знаний и культурных ценностей, способность к физическому развитию и усовершенствованию, сохранение здоровья, духовную направленность, кругозор, убеждения и идеалы, духовные чувства и миропереживания.
The paper deals with the problem of spiritual development of an individual student, where spirituality is revealed as a psychological phenomenon of creative human capacity for mental self-realization and selfimprovement. Spirituality is manifested through a number of components such as value, activity, emotional, cognitive-intellectual, moral and humanistic components and exists in other forms of expression, including awareness, civilization, culture, morality, religion, humanity, intuition, mentality and world view etc. All structural elements are inherent in each student so that he as an individual is directly involved in the life of the university and society in general, has a certain amount of knowledge, has its own belief, desire, willpower and spiritual world experience. However, the spiritual elements of the structure can be seen as spiritual dimensions of personality. In physical education the spiritual dimensions of personality include: sports and recreation orientation of the personality, knowledge and cultural values level, capacity for physical development, physical improvement and health, spiritual direction, vision, beliefs and ideals, spiritual feelings and world experience. Spiritual dimensions of personality are closely related often causing o ne another and overlapping. The nature of dimensions of a personality is dependent on the environment in which it is formed, the state of social consciousness, social and political conditions, as well as the individual characteristics of the person.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/8819
ISSN: 2227-2844
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
vluf_2013_10_3__106-113.pdf267,88 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU