DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Обліку та фінансів >
Кафедра аналізу і статистики ім. І. В. Поповича >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/8861

Название: Statistic analyses of strategic directions of Ukrainian dairy enterprises development
Другие названия: Analiza statystyczna strategicznych kierunków rozwoju przedsiębiorstw mleczarskich na Ukrainie
Статистичний аналіз стратегічних напрямів розвитку молокопереробних підприємств України
Статистический анализ стратегических направлений развития молокоперерабатывающих предприятий Украины
Авторы: Чугаєвська, С. В.
Чугаевская, С. В.
Ключевые слова: dairy enterprises
przedsiębiorstwa mleczarskie
молокопереробні підприємства
молокоперерабатывающие предприятия
innovative basis
rozwój innowacyjności
інноваційна основа
инновационная основа
innovations
innowacji
інновації
инновации
Issue Date: 2017
Издатель: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Библиографическое описание: Chugaievska S. Statistic analyses of strategic directions of Ukrainian dairy enterprises development / S. Chugaievska // Miscellanea Oeconomicae : studia i materiały. – 2017. – Rok 21, Nr 2, t. II. – S. 353–362.
Аннотация: The article stresses out that strategic direction of the Ukrainian dairy enterprises development is adjustment of their produce to international standards and improvement of material and technical base on innovative basis. It will assist to introduction of less power intensive and safe for consumption types of produce to the production. Work contains statistical analysis of volumes of dairy goods production on Ukrainian enterprises. The row of recommendations has been developed for expansion of organizationally-economic connections of enterprises and markets of their produce distribution. The figures of dairy enterprises investment attractiveness are studied by means of dairy products indexes and by the index of economic risk (sensitivity factor of systemic risk). Further development of industry must take place on investment-innovative basis. It is necessary to use experience of the EU countries to realize the state economic reforms in the future.
W artykule autorka podkreśla, że strategicznym kierunkiem rozwoju ukraińskich przedsiębiorstw mleczarskich jest przede wszystkim zgodność ich produkcji z międzynarodowymi standardami oraz poprawa logistyki oparta na innowacjach. Ułatwi to wprowadzenie do produkcji mniej energochłonnych oraz bezpiecznych dla konsumentów rodzajów produktów. W pracy znajduje się również analiza statystyczna wielkości produkcji przedsiębiorstw mlecznych na Ukrainie. Prowadzone analizy pozwalają na dokonanie szeregu zaleceń dotyczących organizacyjnych i ekonomicznych powiązań między przedsiębiorstwami oraz rynkami, na których one funkcjonują. W pracy zbadano także atrakcyjność inwestycyjną firm mleczarskich przy pomocy indeksów produktów mlecznych i tzw. współczynnika wrażliwości ryzyka gospodarczego (sensitivity factor of systemic risk). Konieczne jest też, aby nadal korzystać z doświadczeń krajów UE dotyczących reform gospodarczych.
У статті підкреслюється, що стратегічним напрямом розвитку українських молокопереробних підприємств є продовження впровадження відповідності їх продукції міжнародним стандартам та вдосконалення матеріально-технічної бази на інноваційній основі. Це сприятиме виробництву менш енергоємних та безпечних для споживання видів продукції. Робота містить статистичний аналіз обсягів виробництва молочних продуктів на українських молокопереробних підприємствах. Розроблено ряд рекомендацій для розширення організаційно-економічних зв'язків підприємств та ринків молочної продукції. Дані про інвестиційну привабливість молокопереробних підприємств досліджені за допомогою показників обсягів реалізованої продукції та індексу економічного ризику як коефіцієнту чутливості системного ризику. Доведено, що подальший розвиток галузі має відбуватися на інноваційній основі. Необхідно використовувати досвід країн ЄС для реалізації державних економічних реформ у майбутньому.
В статье подчеркивается, что стратегическим направлением развития украинских молокоперерабатывающих предприятий является продолжение внедрения соответствия их продукции международным стандартам и совершенствование материально-технической базы на инновационной основе. Это будет способствовать производству менее энергоемких и безопасных для потребления видов продукции. Работа содержит статистический анализ объемов производства молочных продуктов на украинских молокоперерабатывающих предприятиях. Разработан ряд рекомендаций для расширения организационно-экономических связей предприятий и рынков молочной продукции. Данные об инвестиционной привлекательности молокоперерабатывающих предприятий исследованы с помощью показателей объемов реализованной продукции и индекса экономического риска как коэффициента чувствительности системного риска. Доказано, что дальнейшее развитие отрасли должно происходить на инновационной основе. Необходимо использовать опыт стран ЕС для реализации государственных экономических реформ в будущем.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/8861
ISSN: 2081-2345
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
MO_2017_21_2_2_353-362.pdf269,34 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU