DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Економіки та менеджменту >
Кафедра міжнародних економічних відносин та європейської інтеграції >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/8940

Название: Напрями удосконалення механізму інституційного забезпечення розвитку сільського підприємництва
Другие названия: Направления усовершенствования механизма институционального обеспечения развития сельского предпринимательства
Directions for improvement of mechanism of institutional support of rural entrepreneurship development
Авторы: Усюк, Т. В.
Usiuk, T.
Ключевые слова: інститут
институт
institute
інституція
институция
institution
інституційне забезпечення
институциональное обеспечение
institutional support
інституційна матриця
институциональная матрица
institutional matrix
сільське підприємництво
сельское предпринимательство
rural entrepreneurship
Issue Date: 2017
Издатель: Подільський державний аграрно-технічний університет; Хмельницький економічний університет; Інститут економіки, технологій і підприємництва; Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук
Библиографическое описание: Усюк Т. В. Напрями удосконалення механізму інституційного забезпечення розвитку сільського підприємництва / Т. В. Усюк / Інноваційна економіка. – 2017. – № 3-4 (68). – С. 149–156.
Аннотация: Мета. Удосконалення науково-теоретичних засад і розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення механізму інституційного забезпечення розвитку підприємництва у сільській місцевості. Методика дослідження. Теоретичною та методологічною основою дослідження став діалектичний метод пізнання і системний підхід до вивчення соціально-економічних явищ та процесів, що відбуваються у контексті розвитку сільського підприємництва на інституційних засадах. У процесі дослідження застосовувалися загальнонаукові (аналіз та синтез, наукова абстракція) і спеціальні економічні методи: абстрактно-логічний (для формулювання робочої гіпотези дослідження та висновків), монографічний (для дослідження особливостей формування механізму інституційного забезпечення на рівні окремих суб’єктів підприємницької діяльності), матричний, табличний і графічний та інші методи. Результати дослідження. В результаті проведеного дослідження запропоновано заходи адаптації суб’єктів сільського підприємництва до інституційних змін. Доведено, що за рахунок впровадження запропонованих заходів досягається узгодженість інтересів підприємців та забезпечується їх прозора співпраця з представниками інститутів державної влади і партнерами. Сформовано стратегічні орієнтири розвитку сільського підприємництва на інституційних засадах. Наукова новизна результатів дослідження полягає у розробці пропозиції щодо удосконалення механізму інституційного забезпечення, інструментарієм якого визначено захист підприємців від інформаційної асиметрії та передбачає застосування як стимулюючих, так і стримуючих заходів, використання яких нівелює ймовірність проявів опортуністичної поведінки учасників підприємницької діяльності. Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження є підґрунтям для розв’язання проблем функціонування суб’єктів сільського підприємництва з врахуванням напрямів удосконалення механізму інституційного забезпечення їх розвитку. Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості їх впровадження у підприємницьку діяльність.
Цель. Совершенствование научно-теоретических основ и разработка практических рекомендаций по усовершенствованию механизма институционального обеспечения развития предпринимательства в сельской местности. Методика исследования. Теоретической и методологической основой исследования стал диалектический метод познания и системный подход к изучению социально-экономических явлений и процессов, происходящих в контексте развития сельского предпринимательства на институциональных основах. В процессе исследования применялись общенаучные (анализ и синтез, научная абстракция) и специальные экономические методы: абстрактно-логический (для формулирования рабочей гипотезы исследования и выводов), монографический (для исследования особенностей формирования механизма институционального обеспечения на уровне отдельных субъектов предпринимательской деятельности), матричный, табличный и графический и другие методы. Результаты исследования. В результате проведенного исследования предложены меры адаптации субъектов сельского предпринимательства к институциональным изменениям. Доказано, что за счет внедрения предложенных мероприятий достигается согласованность интересов предпринимателей и обеспечивается их сотрудничество с представителями институтов государственной власти и партнерами. Сформировано стратегические ориентиры развития сельского предпринимательства на институциональных основах. Научная новизна результатов исследования заключается в разработке предложения по усовершенствованию механизма институционального обеспечения, инструментарием которого определена защита предпринимателей от информационной асимметрии и предусматривает применение как стимулирующих, так и сдерживающих мер, использование которых нивелирует вероятность проявлений оппортунистического поведения участников предпринимательской деятельности. Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования являются основой для решения проблем функционирования субъектов сельского предпринимательства, с учетом которых разработаны направлений усовершенствования механизма институционального обеспечения их развития. Практическое значение полученных результатов заключается в возможности их внедрения в предпринимательскую деятельность.
Purpose. The purpose of research is to improve the scientific and theoretical foundations and development of practical recommendations to improve the mechanism of institutional support of business development in rural areas. Methodology of research. Theoretical an d methodological basis of the study became a dialectical method of knowledge and systematic approach to the study of social and economic phenomena and processes in the context of rural entrepreneurship in institutional terms. The research used general (analysis and synthesis, scientific abstraction) and special economic methods: abstract logical (to formulate a working hypothesis and research findings) monographic (to study the characteristics of the formation mechanism of institutional support for individual entrepreneurs) matrix, spreadsheet and graphics and other techniques. Findings. The study measures proposed adaptation of subjects of rural business to institutional change. It is proved that through the introduction of the proposed measures can be achieved consistency interests of businesses and ensure their transparent cooperation with representatives of government institutions and partners. It formed strategic objectives of rural entrepreneurship development in institutional terms. Originality. Scientific novelty of research results is to develop offers for improving the mechanism of institutional support, tools, which defined the protection of business information asymmetries and involves the use of both incentive and deterrent measures, the use of which eliminates the likelihood of opportunistic behavior of the manifestations of entrepreneurship. Practical value. This highlighted the recommendations of the study for solving the problems of functioning of business activity in rural areas with regard to improving the mechanism of institutional support for their development. The practical significance of the results is the possibility of their implementation in business.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/8940
ISSN: 2309-1533
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
IE_2017_3-4_149-156.pdf194,56 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU