DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Економіки та менеджменту >
Кафедра інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9208

Название: Споживча кооперація як механізм управління зеленим бізнесом
Другие названия: Потребительская кооперация как механизм управления зеленым бизнесом
Consumer cooperation as a mechanism for managing green business
Авторы: Плотнікова, М. Ф.
Плотникова, М. Ф.
Plotnikova, M.
Ключевые слова: родові поселення
родовые поселения
tribal settlements
агромістечко
агрогородок
agrarian small town
споживчий кооператив
потребительский кооператив
consumer cooperative
Issue Date: 2016
Издатель: Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Библиографическое описание: Плотнікова М. Ф. Споживча кооперація як механізм управління зеленим бізнесом / М. Ф. Плотнікова // Зелений бізнес: життя заради майбутнього : матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених, 12–13 квіт. 2016 р. – К. : Прінт-сервіс, 2016. – С. 54–56.
Аннотация: Основою розвитку будь-якого регіону (країни, наднаціонального утворення, структури глобального масштабу) є родина як одиниця людського суспільства. Тому у відповідності до рівнів розвитку та сфер діяльності механізм активізації суспільних процесів, в тому числі підприємницької активності, базується на міцній родині, що є основою здорової та сильної нації. Модель розвитку продовольчої безпеки України розкривається в її національній ідеї – розвитку родових помість та родових поселень. Основу ідеї складає безоплатне виділення кожному бажаючому того громадянину країни 1 га землі в безстрокове безоплатне використання без права продажу з правом передачі у спадок. Ділянка землі розміром 1 га складає мінімально можливу територію для організації самодостатнього середовища існування, що оптимально підтримує всі процеси життєдіяльності людини.
Основой развития любого региона (страны, наднационального образования, структуры глобального масштаба) является семья как единица человеческого общества. Поэтому в соответствии с уровнями развития и сфер деятельности механизм активизации общественных процессов, в том числе предпринимательской активности, базируется на прочной семье, является основой здоровой и сильной нации. Модель развития продовольственной безопасности Украины раскрывается в ее национальной идее – развитие родовых поместий и родовых поселений. Основу идеи составляет бесплатное выделение каждому желающему того гражданину страны 1 га земли в бессрочное безвозмездное использование без права продажи с правом передачи по наследству. Участок земли размером 1 га составляет минимально возможную территорию для организации самодостаточной среды обитания, оптимально поддерживает все процессы жизнедеятельности человека.
The basis for the development of any region (a country, a supranational entity, a global scale) is the family as a unit of human society. Therefore, in accordance with the levels of development and spheres of activity, the mechanism of activation of social processes, including entrepreneurial activity, is based on a strong family, which is the basis of a healthy and strong nation. The model of food security development in Ukraine is revealed in its national idea – the development of generic indigenous and tribal settlements. The basis of the idea is the free allocation to anyone wishing that citizen of the country 1 hectare of land in perpetual unpaid use without the right to sell with the right to inherit. Land of 1 hectare is the least possible territory for the organization of a self-sufficient habitat that optimally supports all processes of human life.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9208
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
ZBZZM_2016_54-56.pdf363,42 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2021 Polissia University