DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Науково-інноваційний інститут економіки і агробізнесу >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9318

Название: Вплив систем удобрення на мікробіологічні процеси в короткоротаційній сівозміні
Другие названия: Влияние систем удобрения на микробиологические процессы в короткоротационном севообороте
Influence of fertilizer systems on microbiological processes in short-rotation crop rotation
Авторы: Трембіцька, О. І.
Трембицкая, О. И.
Trembitska, O.
Клименко, Т. В.
Klymenko, T.
Радько, В. Г.
Radko, V.
Кропивницький, Р. Б.
Кропивницкий, Р. Б.
Kropyvnytskyi, R.
Ключевые слова: сівозміна
севооборот
crop rotation
добрива
удобрения
fertilizer
органічні добрива
органические удобрения
organic fertilizers
гумус
humus
Issue Date: 2018
Издатель: Житомирський національний агроекологічний університет; О. О. Євенок
Библиографическое описание: Вплив систем удобрення на мікробіологічні процеси в короткоротаційній сівозміні / О. І. Трембіцька, Т. В. Клименко, В. Г. Радько, Р. Б. Кропивницький // Органічне виробництво і продовольча безпека : [зб. доп. учасн. VI Міжнар. наук.-практ. конф.]. – Житомир : О. О. Євенок, 2018. – С. 354–357.
Аннотация: Постановка проблеми. Активність мікробіологічних процесів у ґрунті є важливою складовою його родючості, яка визначає рівень та якість врожаю. Остання формується наявною у ґрунті чисельністю та біомасою мікроорганізмів різних еколого-трофічних груп, які здійснюють комплекс біологічних процесів розкладу органічної речовини, добрив, рослинних решток, що визначається за показниками розкладу клітковини та інтенсивністю виділення СО2 або «дихання» ґрунту, ферментативного перетворення та синтезу. У результаті цих процесів складні сполуки перетворюються у форми, доступні для живлення рослин і мікроорганізмів.
Постановка проблемы. Активность микробиологических процессов в почве является важной составляющей ее плодородия, которая определяет уровень и качество урожая. Последняя формируется имеющейся в почве численностью и биомассой микроорганизмов различных эколого-трофических групп, осуществляющих комплекс биологических процессов разложения органического вещества, удобрений, растительных остатков, что определяется показателями разложения клетчатки и интенсивностью выделения СО2 или «дыхания» почвы, ферментативного преобразования и синтеза. В результате этих процессов сложные соединения превращаются в формы, доступные для питания растений и микроорганизмов.
Formulation of the problem. The activity of microbiological processes in the soil is an important part of its fertility, which determines the level and quality of the crop. The latter is formed by the quantity and biomass of microorganisms of various ecological trophic groups that carry out a complex of biological processes of the decomposition of organic matter, fertilizers, plant residues, which is determined by the parameters of the fiber decomposition and the intensity of CO2 release or «breathing» of the soil, enzymatic transformation and synthesis. As a result of these processes, complex compounds are transformed into forms that are available for plant and microorganism nutrition.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9318
ISBN: 978-966-8706-99-8
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Organic_2018_354-357.pdf101,77 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2021 Polissia University