DSpace Регистрация
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Ветеринарної медицини >
Кафедра паразитології, ветеринарно-санітарної експертизи та зоогігієни >
Статті >

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9409

Название: Пероксидне окиснення ліпідів та деякі біохімічні показники крові котів за хвороб печінки
Другие названия: Перекисное окисление липидов и некоторые биохимические показатели крови кошек при болезнях печени
The lipids peroxidation and some biological indexes of blood in cats with liver diseases
Авторы: Чала, І. В.
Чала, И. В.
Chala, І.
Русак, В. С.
Rusak, V.
Чупрун, Л. О.
Чупрун, Л. А.
Chuprun, L.
Ковальов, П. В.
Ковалев, П. В.
Kovalyov, P.
Ключевые слова: кішки
кошки
cats
пероксидне окиснення ліпідів
перекисное окисление липидов
lipid peroxidation
глутатіон
глутатион
glutathione
патології печінки
патологии печени
liver pathologies
Дата публикации: 2018
Издатель: Інститут біології тварин Національної академії аграрних наук України
Библиографическое описание: Пероксидне окиснення ліпідів та деякі біохімічні показники крові котів за хвороб печінки / І. В. Чала, В. С. Русак, Л. О. Чупрун, П. В. Ковальов // Біологія тварин. – 2018. – Т. 20, № 2. – C. 89–96.
Аннотация: Хвороби печінки у котів є одними з найпоширеніших незаразних патологій , які призводять до порушень усіх ланок метаболізму. Відомо, що печінка характеризується високим рівнем перекисного окиснення ліпідів, а окремі клітини печінки генерують активні форми Оксигену для власних потреб, що збільшує інтенсивність процесів перекисного окиснення ліпідів. Метою роботи було дослідження стану пероксидного окиснення ліпідів, фракцій глутатіону, деяких гематологічних та біохімічних показників крові котів з патологіями печінки. При проведенні досліджень були використані біохімічні (визначення вмісту загального протеїну, альбуміну, сечовини, загального і прямого білірубіну, активності ензимів аланінамінотрансферази, аспартатамінотрансферази, лужної фосфатази, концентрації гідроперекисів ліпідів, малонового діальдегіду, загального, відновленого, окисненого глутатіону) та гематологічні (показники червоної та білої крові) методики. Дослідну групу утворили самці і самиці котів віком 2–3 роки, у яких при проведенні клінічного огляду та лабораторних обстежень поставлено діагноз гепатит, функціональна недостатність печінки (виключені інвазійні патології). Контрольну групу сформували з клінічно здорових тварин. У результаті досліджень встановлено, що в котів з патологіями печінки спостерігалось зменшення кількості еритроцитів, гемоглобіну, середня концентрація гемоглобіну в еритроциті. Щодо показників білої крові, то у тварин дослідної групи констатували збільшення загальної кількості лейкоцитів та зменшення частки лімфоцитів. У дослідженні біохімічного складу крові виявлено збільшення концентрації загального білка сироватки крові на тлі зниження частки альбумінів, а також зменшення вмісту сечовини. Концентрація загального та прямого білірубіну у крові тварин з патологіями печінки була значно вищою, спостерігалось підвищення активності ензимів аланінамінотрансферази, аспартат амінотрансферази, лужної фосфатази порівняно з контролем, що вказує на розвиток цитолізу у печінці цих тварин. У котів з патологіями печінки встановлено підвищення концентрації продуктів перекисного окиснення ліпідів – гідроперекисів ліпідів та малонового діальдегіду. При цьому концентрація відновленого глутатіону у крові цих тварин була меншою на тлі підвищення рівня загального глутатіону. Збільшення інтенсивності перекисного окиснення ліпідів на тлі зменшення концентрації основного субстрату антиоксидантної системи, відновленого глутатіону може бути першопричиною розвитку цитолізу та порушення екскреції окремих метаболітів у печінці.
Заболевания печени являются одними из наиболее распространенных незаразных патологий кошек и приводят к нарушениям во всех звеньях метаболизма. Известно, что печень характеризуется высокой степенью перекисного окисления липидов, а отдельные клетки печени генерируют активные формы кислорода для собственных потребностей, что увеличивает интенсивность процессов перекисного окисления липидов. Целью данной работы было исследование состояния перекисного окисления липидов, фракций глутатиона, некоторых гематологических и биохимических показателей крови у кошек с патологиями печени. При проведении исследований были использованы биохимические (определение содержания общего белка, альбуминов, мочевины, общего и прямого билирубина, активности энзимов: аланинаминотрансферазы, аспартатаминотрансферазы, щелочной фосфатазы, концентрации гидроперекисей липидов, малонового диальдегида, общего, восстановленного и окисленного глутатиона) и гематологические (показатели красной и белой крови) методики. Опытную группу составили кошки (самцы и самки) возрастом 2–3 года, у которых при проведении клинического осмотра и лабораторных исследований был поставлен диагноз гепатит, функциональная недостаточность печени (были исключены инвазионные патологии). Контрольную группу сформировали из клинически здоровых животных. В результате исследований установлено, что у кошек с патологиями печени наблюдалось уменьшение количества эритроцитов, гемоглобина, увеличение общего количества лейкоцитов и уменьшение доли лимфоцитов. При исследовании биохимического состава крови констатировали увеличение концентрации общего белка сыворотки крови на фоне снижения доли альбуминов, а также уменьшение содержания мочевины сыворотки крови. Концентрация общего и прямого билирубина в крови животных с патологиями печени была значительно выше по сравнению с контролем, наблюдалось увеличение активности энзимов – аланинаминотрансферазы, аспартатаминотрансферазы, щелочной фосфатазы, что свидетельствует о развитии цитолиза у печени животных. У кошек с патологиями печени установлено повышение концентрации продуктов перекисного окисления липидов – гидроперекисей липидов и малонового диальдегида. При этом концентрация восстановленного глутатиона в крови данных животных уменьшалась на фоне повышения концентрации общего глутатиона. Увеличение интенсивности перекисного окисления липидов на фоне уменьшения концентрации основного субстрата антиоксидантной системы, восстановленного глутатиона, может являться первопричиной развития цитолиза и нарушения экскреции отдельных метаболитов в печени.
The liver diseases belong to the most widely spread noninfectious cats’ pathologies; they result in disorder of all parts of metabolism. It is known that this organ is characterized by a high level of peroxidation, and some liver cells generate active oxygen forms for their own needs, that intensifies the lipid peroxidation processes. The purpose of the research was to study the state of lipids peroxidation, glutathione fractions, some haematological and biochemical indexes in cats with liver pathologies. In the process of the research biochemical (the determination of total protein, albumen, urea, total and direct bilirubin content; alanine aminotransferase, aspartate aminotrans ferase, alkaline phosphatase activity; lipid hydroperoxide and malonic dialdehyde concentration; total, renewed and oxidated glutathione concentration) as well as haematological (red and white blood indexes) test methods were used. An experimental group included 2–3-year-old male and female cats, in which after a clinical and laboratory examinations hepatitis or liver’s functional insufficiency was diagnosed (invasive pathologies were excluded). The control group was formed with clinically healthy cats. As a result of a research, it has been determined that in cats with liver pathologies the red blood cells as well as hemoglobulin and mean corpuscular hemoglobin concentration reduced. As for white blood indexes, in a research group animals a total amount of white blood cells increased and a fraction of lymphocytes reduced. The studying of biological constituents of blood showed the increase in content of total protein of blood serum while a fraction of albumens as well as a content of urine in a blood serum reduced. The concentration of total and direct bilirubin in blood of animals with liver pathologies was much higher, there was an increase in enzymes alanine aminotransferase, aspartate aminotransferase, alkaline phosphatase activity that testifies to the development of cytolysis in animals’ liver. It has been determined that the cats with liver pathologies have higher concentration of lipids peroxidation – lipid hydroperoxide and malonic dyaldehyde, herewith the concentration of renewed glutathione in the blood of animals was lower while the concentration of total glutathione increased. An increase in lipids peroxidation intensity while the concentration of the main antioxidant system substrate decreases and when there is a renewed glutathione, can be the main reasons for cytolysis development and excretion disorder of certain metabolites.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9409
ISSN: 1681-0015
Располагается в коллекциях:Статті

Файлы этого ресурса:

Файл Описание РазмерФормат
Biology_tv_2018_20_2_89-96.pdf3,36 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
View Statistics

Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ЖНАЭУ